Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Universell utforming

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Under mottoet "Godt for oss, godt for" alle har NAAF lansert ny veileder om universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet.

 Veilederen gir retningslinjer for hvordan byggeprosjekter bør planlegges, gjennomføres og ikke minst driftes og vedlikeholdes.

– Etter hvert har det kommet mange gode veiledere for hvordan man skal tilrettelegge bygg for synshemmede og fysisk funksjonshemmede, men få retningslinjer som sier noe om hvordan vi bør tilrettelegge for andre grupper. Vi har opplevd at det har skortet litt på den byggfaglige kompetansen når gjelder å planlegge for et helsevennlig innemiljø. Derfor ønsket vi å utforme en veileder som kan vise hvordan man bør ta høyde for et godt innemiljø allerede i startfasen av et byggeprosjekt, forteller fagsjef Britt-Ann Kåstad Høiskar i Astma- og Allergiforbundet.

Veilederen er inndelt i flere hovedkapitler som omhandler temperatur, ventilasjon, avgassing av materialer, tobakksrøyk og valg av allergitrygge planter. Veilederen forklarer også hvorfor man bør unngå bruk av parfyme i det offentlige rom. Til hvert av kapitlene understrekes hvilke aspekter som bør vektlegges i de ulke fasene av et byggeprosjekt for å ivareta kravet om universell utforming.

Veilederen er først og fremst myntet på byggebransjen og alle som har ansvar for drift og vedlikehold av eksisterende bygg, men er også et nyttig verktøy for tillitsvalgte i brukerutvalg på skoler, barnehager, sykehus eller lignende.

Som et supplement til veilederen er det også utviklet en ny nettløsning, som inneholder enkel og oversiktlig informasjon med sjekklister om samme tema.