Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Veileder ved brann-/sot-/røykskader for sårbare grupper.

Dato publisert: Sist oppdatert:
Brann i bolig, med påfølgende røyklukt, er en alvorlig hendelse for alle, men kan bidra til å forverre eksisterende sykdom og plager hos utsatte grupper. Det er mye man må sette seg inn i og mestre dersom uhellet først skulle være ute. Denne veilederen tar sikte på å hjelpe deg med nyttige tips og råd, både før og etter skade.

Bakgrunn for utvikling av dette verktøyet. Brann kan ramme alle.

Under brann dannes det mange brann- og røykgasser og partikler som vil legge seg på de innvendige områdene i boligen, selv om man rekker å slokke før bygningen/boligen er totalskadet. De samme stoffene og partiklene kan også lett feste seg godt i porøse materialer som for eksempel inventar, tekstiler, gipsplater, isolasjon, trevirke med mer.

Moderne boliger er velfylte med elektronikk og diverse plast som gir opphav til giftige forbindelser når de forbrennes. Slike partikler og gasser fra brann gir ikke bare en ubehagelig lukt i boligen, noen ganger vil det derfor også måtte antas å være helseskadelig å oppholde seg i et skadet rom.

Vask og støvsuging i etterkant kan i enkelte tilfeller bøte noe på problemet, men i mange tilfeller må totalrehabilitering til der alle skadde overflater og underliggende konstruksjoner tas ut og det bygges opp fra grunnen av.

NAAF har blant annet gjennom rådgivingstjenesten i årenes løp mottatt mange henvendelser fra fortvilte personer som har utviklet plager som følge av at boligene deres har blitt utsatt for brannskader. De som kontakter NAAF er gjerne personer og familier med spesielle behov.

Behovet for rådgiving etter boligbrann er stort.

Etter rådgiving over mange år per telefon og e-post, til personer og husstander som har blitt utsatt for brann og røykskader, ble et stort behov avdekket for en praktisk og forståelig veiledning som kan brukes av denne gruppen. Gjennom støtte fra Stiftelsen Dam har Astma- og allergiforbundet utviklet en nettbasert veiledning for å tilby mennesker som er rammet av brann-/røyk-/sotskader i egen bolig råd og tips til hvordan de kan få til en smidig og produktiv prosess knyttet opp til slike problemstillinger.

Hvem er målgruppene for veilederen?

Private boligeiere og leietakere utgjør hovedmålgruppene til prosjektet. Veilederen kan også brukes av eller være til nytte for mange andre forskjellige grupper:

  • Forsikringstakere med astma, luftveisallergier og annen overfølsomhet med miljøhemming.
  • Representanter for saneringsfirma.
  • Andre som involveres i undersøkelse og rehabilitering av boliger som er skadet av brann og røyk.
  • Folkehelsekoordinatorer - som bistand i deres forebyggende helsearbeid landet rundt.
  • Kommuner og kommunenes servicesenter.
  • Brannvesenet i alle kommuner – veiledningsmateriell til den skadelidde.
  • Fastleger og annet helsepersonell - som støtte i deres møte med pasienter som opplever helseproblemer etter sanering av brann- og røyklukt.

Hvordan fungerer veilederen?

Den ferdige veilederen er delt opp i tre hovedområder rettet mot hvor/hvordan leserens situasjon er.

  1. Før skaden skjer. Forberedende tips for å unngå brann og tips til å få god og egnet oversikt over eiendeler og egen livssituasjon.
  2. Når skaden har skjedd. Tips og råd til hvordan man skal holde og kommunisere en saklig og produktiv dialog for å få til best mulig prosess og plan for gjenoppbygging av boligen.
  3. Etter skade. Tips og råd til oppfølging av arbeidet som skal gjøres. Reklamering på arbeider og viktige oppfølgingspunkter. Det gis også tips om realistiske forventninger til sluttarbeidet og de begrensinger som ligger i det.

Besøkende til nettsidene skal kunne manøvrere innom disse tre kategoriene, og finne råd og tips knyttet opp mot den informasjonen som er relevant for dem. Du finner kapitlene i den blå menyen med muligheter til å å manøvrere fram og tilbake.

Veilederen er nettsidebasert og er laget slik at den kan utvikles i takt med samfunnet. Den kan derfor  få utvidelser, korrigeringer eller andre tillegg og endringer som ivaretar kvaliteten på innholdet. Det er derfor ikke mulig å laste ned veilederen samlet i en komplett fil.

Hva ønsker vi å oppnå med veilederen?

Det er et mål at private forsikringstakere skal bli bedre forberedt til å stille gode relevante spørsmål til forsikringsselskapene og skadesaneringsfirmaene. Veilederen vil også kunne bidra til økt oppmerksomhet rettet mot helse og kvalitet i sammenheng med skadesaneringsarbeidet. Spesielt bør oppmerksomheten rettes mot hvilke mulig skadelige stoffer som kan ha oppstått ved forbrenningsprosessen, bedre forståelsen for hvilke materialer som kan reddes, hvilke materialer må byttes ut og hvordan slikt arbeide skal planlegges mer målrettet med tanke på at det igjen skal bo personer der når bygningene er ferdig sanert.

Veilederen er utviklet av NAAF med støtte fra Stiftelsen DAM og lansert på nett 1. desember 2020.