Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Kjemikalier

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeid med kjemikalier kan utgjøre en helserisiko. Uansett hvor du jobber har du krav på å vite om det er noen av de stoffene du jobber med som kan være skadelige for deg.

Hvorfor bry seg om renholdskjemi?

Alle kjemikalier, deriblant også sterke rengjøringsmidler, skal ha et sikkerhetsdatablad der det står om helsefare forbundet med bruken av dette stoffet.

Det skal også stå noe om hva du kan gjøre for å beskytte deg, for eksempel hvilken type hansker du skal bruke. 

Renholdsprodukter kan inneholde store mengder av kjemiske stoffer (VOC). Dette er spesielt glykoletere og terpener. Disse kan reagere med ozon i innemiljøet og danne sekundære partikkelforurensning. Dette kan være formaldehyd og det kan være ultrafine partikler.

Vitenskapelige undersøkelser viser at mennesker som er hyppig eksponert for rengjøringskjemikalier vil ha en 30 til 50 % øket risiko for å utvikle sykdommen astma. Risikoen for å utvikle astma øker med antall spraymidler som ble brukt i renholdet. De produktene som hadde størst risiko var luktsprayer, møbelrensere og rengjøringssprayer for glass. Ut i fra eksperimentelle undersøkelser i Danmark vet en at eksponering for terpener i inneklima også vil gi betennelse og irritasjon i øyne, nese og hals.

Noen konkrete råd fra Arbeidstilsynet

  • Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging.
  • Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne.
  • Personlig verneutstyr er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. 

 HMS-momenter man bør sjekke ut

  • Er sikkerhetsdatablad for alle produkter og kjemikalier tilgjengelig for de som bruker det?
  • Er alle kjent med sikkerhetsdatabladet og hvilken informasjon det gir?
  • Hvor er det?
  • Har alle fått opplæring i bruk av produkter og kjemikalier?
  •  Endrer arbeidssituasjonen seg ofte?
  • Er det rutiner for substitusjon av produkter og kjemikalier (erstatte med mer helsevennlig og mindre miljøbelastende produkter?