Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dyreallergi berører mange

"Unge inneklimaforskere"

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nettsiden inneholder en «verktøykasse" som lærere og elever, spesielt i videregående skoler, kan ta i bruk når de ønsker å forske på inneklima i skolen. Innholdet i verktøykassa er utformet slik at det skal gi økt forståelse for hva inneklima er, og hvordan det kan påvirkes. 

Verktøykassa er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF Community, Norsk Institutt for luftforskning (NILU) og Norges- Astma og Allergiforbund (NAAF).

 Engasjerte elever forsker på inneklima
Bilde ovenfor viser engasjerte elever på Kuben videregående skole som har utarbeidet "luktekammer" for å vise ulike luktkilder i klasserommet. Til venstre på bildet står termobilen som kjører rundt og sjekker temperaturen.

Du finner også eksempler på hvordan elever kan legge frem «forskingsresultater» til skoleledelse, verneombud og teknisk personale. Resultatene vil være relevante for alle deltakerne, men spesielt viktig for de som har helseutfordringer som gjør dem ekstra utsatt for dårlig inneklima og luftkvalitet. Erfaringer fra dette arbeidet kan også innarbeides i skolens internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Synlige resultater
Tre elever på Kuben videregående skole syntes temaet inneklima var så interessant at de valgte å gå videre med det i en annen oppgave. Da fikk laget en prototype på en "inneklimabil", som de har kalt Termobilen. Denne er utstyrt med termometer og andre måleapparater, og skal kunne kjøre rundt i klasserommet og ta målinger uten å forstyrre undervisningen.

Inneklima bil
Termobilen er nyttig når elevene skal sjekke inneklima i klasserommet.

De unge inneklimaforskerne ble presentert i bladet Astma og Allergi nr. 3 2017.

 

Nytteverdi, bruksverdi og videreutvikling.

For oss i prosjektet var det viktig at elevengasjementet, funn og erfaringer som er innarbeidet i de ulike presentasjonene kan "leve" videre etter endt prosjektperiode.
Vi stilte tre spørsmål til en ansatt i administrasjonen på Kuben videregående skole for å høre hvordan de hadde opplevd prosjektet.

1. Hvordan opplever dere erfaringer med å samarbeide med organisasjoner og forskningsmiljøer om å bedre inneklima i klasserommet?

Svar: Slike samarbeidsprosjekter er svært nyttige for våre elever og bidrar til dybdelæring. Hva gjelder inneklima i klasserom er det svært viktig for elevenes mestring i en krevende skolehverdag.

2. Kan elevengasjement og resultater fra prosjekt «Unge inneklimaforskere» brukes i skolens systematiske inneklimaarbeid-/HMS-arbeid?

Svar: Prosjektet ble gjort i samarbeid med driftsavdelingen og resultatet ble bedre inneklima. Det er også fulgt opp i AMU og driftsmøter med byggeier i etterkant.

3. Er dette et konsept som bør videreutvikles slik at flere elevkull får nytte av denne praktiske forskningslæringen?

Svar: Absolutt, stort utbytte for elevene og inspirerende for oss i ledelsen og lærerne.