Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Temperatur - varmt og og kaldt

Dato publisert: Sist oppdatert:

Verdens Helseorganisasjons definisjon på temperaturmiljøet er kroppens varmebalanse med omgivelsene, luftfuktighet, lufthastighet/trekk, kuldestråling fra vinduer, påkledning og aktiviteter.

Temperatur er den inneklimafaktor som de fleste har et forhold til. Noen opplever at det er varmt mens andre opplever at det er kaldt. Vi er forskjellige, og har ulik komforttemperatur. Når flere mennesker oppholder seg i et rom, vil det vanligvis være noen (opptil 20%) som er misfornøyd med temperaturen uansett hva den er.

Både for høye og lave temperaturer i bolig, avdeling, klasserom eller arbeidsrom virker inn på forhold som trivsel, komfort, arbeidslyst, konsentrasjon og -evne, arbeidshastighet (effektivitet) og arbeidsresultater fra læring til uhell, tabber og ulykker.

Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene.

Når det er for varmt vil luften føles tørr og ufrisk. Man blir fort trøtt og uopplagt.

Når det er for kaldt kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes, og enkelte blir mer mottakelig for infeksjoner.

Når alle forhold vurderes samlet, kan man fastslå at gunstig innetemperatur for de fleste på dagtid i fyringssesongen vil være i området 19 -22°C. Derfor sier vi at «Tjue er bra for hue».

«Lufttemperaturen er det viktigste målet for varmekomfort. Den lufttemperaturen vi oppfatter er imidlertid også avhengig av de øvrige faktorene som inngår i begrepet termisk komfort. I tillegg spiller aktivitetsnivået og bekledning en betydelig rolle. Det har for eksempel vært antydet at lav temperatur, trekk og kuldestråling fra vegger, gulv og tak kan påvirke symptomforekomsten hos blant annet reumatikere, samt gi nedsatt muskelfunksjon. Slike effekter kan medføre redusert arbeidsprestasjon og økt ulykkesrisiko. For høy temperatur kan blant annet gi nedsatt velvære, trøtthet og nedsatt prestasjonsevne.»

Kilde, Folkehelseinstituttet, Temperatur, fukt og trekk er viktig for kroppens varmebalanse. https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/artikler-inneklima-og-helseplager/temperatur-fukt-og-trekk-er-viktig-/