Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Universell utforming

Dato publisert: Sist oppdatert:
Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Krav om universell utforming trekkes inn i stadig flere forskrifter og lovverk. Gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven får mennesker med nedsatt funksjonsevne et diskrimineringsvern. Alle virksomheter rettet mot allmennheten blir pliktige til å arbeide for universell utforming og individuell tilrettelegging.

I Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 2010 står det om lovens formål at Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak.

Videre står det i Forskrift om teknisk krav til byggverk (TEK10) av samme år at Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

For å oppnå dette, må man planlegge, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde løsninger som er bra for alle uavhengig av alder, grad av funksjonsnivå eller behov for hjelpemidler.

Miljøhemming

Med hensyn til mennesker med redusert funksjonsevne, er det skrevet få eller ingen veiledere for hvordan man skal tilrettelegge for de såkalte miljøhemmede. Dette er personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet, som reagerer så kraftig på stoffer eller forbindelser i miljøet at deres bevegelsesfrihet og deltakelse i samfunnet blir svekket, ut fra hvordan samfunnet i dag er utformet.

Lovverk, forskrifter og standarder er lite konkrete og for mangelfulle med hensyn til å tilrettelegge omgivelsene for denne gruppen. Slik sett blir våre brukerrepresentanters medvirkning av viktig art. Du er med på å sette standard for hvordan man skal ivareta hensynet til de miljøhemmede.

Over 1 million påvirkes

I Norge er det nå ca 1,4 millioner mennesker som har astma, allergi eller eksem eller en kombinasjon av disse tre sykdommene. Dette er urovekkende høye tall. Ikke alle er like alvorlig rammet, men mange hundre tusener må bruke medisiner hele eller deler av året.

Vi vet ikke alt om årsakene til utvikling av overfølsomhetssykdommene våre grupper belemres med, og vi imøtekommer forskning på dette område med glede. Likevel er det en kjengjerning at vi vet mer enn nok til å handle: Forskningsresultater viser at årsakene blant annet kan knyttes til miljøfaktorer, utendørs og i enda større grad innendørs. Dette betyr at det er ekstremt viktig å sikre et godt inneklima i norske bygg.

Plager ved dårlig inneklima

Vanlige plager ved dårlig inneklima er gjentagende luftveisinfeksjoner, forverring av astma, tørr hud, tørre og såre slimhinner i øyne, nese og hals. I tillegg får mange mer generelle plager som hodepine, unormal tretthet, samt nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne.

Personer med astma, allergi og annen overfølsomhet er logisk nok spesielt sårbare, særlig barn, men dårlig inneklima vil kunne gi plager i større eller mindre grad for de aller fleste av oss.

Legg til rette for gode løsninger

Inneklima er i stor grad påvirket av de løsninger man velger for nybygg i en prosjekteringsfase, rutiner under selve byggingen og ikke minst av hvordan man drifter og vedlikeholder bygget i driftsfasen.

I alle bygg må en derfor ha fokus på å legge til rette for et godt inneklima. Dette er nødvendig for å gjøre byggene tilgjengelige for barn og voksne med astma, allergi, eksem eller annen overfølsomhet, og for å forebygge at flere utvikler disse sykdommene.

I tillegg er det et viktig poeng at et godt inneklima gir helsemessig gevinst for alle, også de som i utgangspunktet er friske og raske.