Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag i Arendal

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
Et samarbeid mellom NAAF Region Agder, Arendal kommune, Agder Arbeidsmiljø, Astma- og Allergiforbundet, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring.

NAAF Region Agder erfarer at foreldre, elever og ansatte på skoler og i barnehager er frustrert over inneklima i byggene de oppholder seg i daglig. Noen melder om økt medisinforbruk og forverring i sykdom. Andre sliter generelt med at det i løpet av dagen blir «tung luft», som fører til at konsentrasjonen og resultatene blir dårligere.

Inger Rudnes, Regionssekretær Agder

NAAF Region Agder ønsker å være pådrivere for et godt inneklima. Vi tror at nøkkelen til å få til bedre inneklima er informasjon og samhandling. Derfor håper vi at denne fagdagen med sin teoretiske del ga deltagerne informasjon om hvor viktig det er å ha et godt inneklima. Målet med fagdagen var at deltagerne skal sitte igjen med kunnskap om hvor stor betydning godt inneklima har for den enkelte og for samfunnet.

Den mer praktiske delen hadde som mål å gi deltagerne ideer om konkrete tiltak som kan utføres.

Det at deltagerne på fagdagen kom fra ulike arenaer var med på å gi et mer nyansert bilde av hvordan hverdagen er, og det viste ulike måter å se mulighetene på. Vi tror det er viktig at det ble vist til eksempler som forteller at det går an å gjøre tiltak, at det ikke trenger å bety store utgifter og at det å jobbe sammen har gitt gode resultater. Inneklimafagdagen var ment som et sted å starte sammen for en felles samhandling om et bra inneklima.

Anne Mette Amdahl fra Agder Arbeidsmiljø IKS. Anne Mette Amdahl
Vi møter stadig arbeidstakere som klager på inneklimaet og ber om at vi skal komme ”å måle”. Dette skjer alltid i etterkant og beskriver problemene når de er der.  Agder Arbeidsmiljø har i mange år jobbet for å komme i forkant og for å forebygge dårlig inneklima. Dette er ikke alltid like lett, da det er, som inneklimafagdagen demonstrerte, mange ulike aktører og roller i dette arbeidet. Agder Arbeidsmiljø synes denne dagen var viktig for å fremme samarbeidet mellom de ulike aktørene, det systematiske HMS-arbeidet og fremheve betydningen av god forvaltning, drift og vedlikehold.

Fylkesmann Øystein Djupedal åpnet Inneklimafagdagen

Åpningsforedrag

 

 

Aktiviteter som er meningsfulle i et lokalsamfunn er med å trekke samfunnet fremover. Et seminar som klarer å trekke så mange mennesker har tydeligvis en appell til folk.

Kunnskapshavnen i Arendal har blitt en inspirerende faktor i løpet av den korte tiden den har eksistert.

Inneklima er et viktig tema. Inneklimaet påvirker helsen blant annet  til tusenvis av barn, og det er mulig å forbedre dette. Det er synd at inneklima som fagområde har kommet i skyggen ved skolereformene som har vært opp gjennom årene.

 

Omtale av de ulike foredragene
Foredragene kan lasten ned i PDF-versjon i høyremenyen.

Frank Beck, yrkeshygieniker og miljøfyrtårnsertifisør i Arendal kommune

Frank Beck er yrkeshygieniker og miljøfyrtårnsertifisør i Arendal kommune.Frank la vekt på:

 • God dialog ved tilsyn av skoler og barnehager er viktig.
 • Enkelte tilsynsmyndigheter kan ha et forbedringspotensial  med kommunikasjon.
 • Gjensidig tillit er også viktig ved tilsyn.
 • Et tilsyn kan gi verdifull kunnskap til den som får tilsyn.  

Britt Ann


 

Britt Ann Høiskar, fagsjef inneklima og uteluft orienterte om hvordan NAAF arbeidet for å bedre inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg.

Britt Ann la vekt på:

 • Dårlig inneklima gjør de som er syke sykere
 • Dårlig inneklima kan utløse livslange plager
 • Dårlig inneklima reduserer produktivitet, læring og trivsel

Dårlig inneklima er samlet elendig samfunnsøkonomi!

 

For å få til endring som monner, trenger vi:

 • Et godt og tydelig regelverk
 • Basiskriterier som definerer  ”Godt inneklima”
 • Godkjenningen må ha en utløpsdato
 • Jevnlig tilsyn av kompetente fagpersoner
MEN for å få til endring som monner må vi også få til HANDLING på den enkelte skole og barnehage!

Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS

Geir Grønsholt, KLP

Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring viste i sitt foredrag betydningen av å tenke helhet når det jobbes med HMS og inneklima. Han gav oss flere eksempler som viste at det er lønnsomt for kommunen og samfunnet å omsette planer til praktisk handling på den enkelte arbeidsplass.

Inneklima i offentlige bygg
Conny Tove Bruun, Senioringeniør i Arbeidstilsynet holdt foredrag om Arbeidstilsynets prosjekt Inneklima i offentlige bygg.

Conny T. Brunn fra Arbeidstilsynet

Bakgrunn og mål for prosjektet

 • Helseproblemer knyttet til utilstrekkelig FDV
 • Tilsynsprosessen
 • Arbeidstilsynets funn
 • Litt om interessen fra media
 • Tips fra kommuner som «får det til»
Deltema: Inneklima – fokus på skoleeiers HMS- og FDV-system
2009 - Postalt tilsyn:
Tilsyn ved ca 90 kommuner. 2010 – Fysisk tilsyn:
Tilsyn ved ca 50 kommuner/skoleeiere: Med skolen som arbeidsplass 2009-2010

«Det er uakseptabelt at så mange som 2/3 fikk krav om rettinger i 2010»

Nytt rendyrket inneklimaprosjekt 2011-2012: «Inneklima i offentlige bygg»
MÅL:
Prosjektet skal bidra til at kommunene og skolene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima og for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima.

Regelverk – skolemiljø
Arbeidsmiljøloven, (AML) §§1-1 og 4-4
Folkehelseloven med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Opplæringsloven, kapittel 9a

Conny avsluttet med foredraget: Erfaringer etter fire år med inneklimatilsyn
En uakseptabel høy andel av kommunene tilbyr ikke forsvarlig inneklima i skolene.
Dette kan føre til:

 • Hyppigere og mer alvorlig sykelighet av luftveisinfeksjoner, astma og allergi
 • Mer medisinbruk hos allergikere
 • Utvikling og forverring av langvarig og kronisk sykdom dersom eksponering får fortsette over tid.

Inneklima- Teknologi - Helse

Inneklima- Teknologi - Helse

Den polske professoren Pawel Wargocki brukte sitt foredrag på å vise hvor lønnsomt det er med godt inneklima.

Det er menneskene som er bedriftenes og kontorenes viktigste ressurs, sa Wargocki. Sørger vi for godt inneklima øker effektiviteten på det arbeidet som gjøres, samtidig som sykefraværet går ned. Det vi må få beslutningstakere til å skjønne er at det som investeres i bedre inneklima kan hentes ut igjen i mer effektivitet på arbeidsplassene. På samme måte kan man på skoler merke at elevens evne til å lære blir bedre hvis inneklimaet bedres, understreket han – et poeng som burde være ytterst gangbart nå, i en tid hvor store ressurser settes inn på å heve kvaliteten på norsk skole.

Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima

 

 

Kai Gustavsen, seniorrådgiver NAAF

Øyvind Trygstad, Eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune

Kai Gustavsen, seniorrådgiver i NAAF og Øyvind Trygstad, eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune.
 • Hvordan få til praktisk handling? Eks. fra ulike prosjekt
 • Ansatte en ressurs i det systematiske inneklima- og HMS-arbeidet.

Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer

 • Gjennomført prosjekt i Vestfold fylkeskommune
 • Aktiv brukermedvirkning gir trivsel, helse og læring

Små enkle grep kan gi store uttellinger for inneklima og skolens HMS-arbeid.

De mange kommunalt og fylkeskommunalt ansatte i salen lyttet interessert til disse argumentene. Da professoren hadde sagt sitt tok Kai Gustavsen i NAAF og Øyvind Trygstad i Vestfold fylkeskommune over. De presenterte sitt prosjekt ved Horten Videregående skole, og viste hvordan det med enkle grep og nytt fokus går an å gjøre mye for inneklimaet. Uten at det nødvendigvis koster en formue. Dette var spennende for offentlig ansatte som hele tiden må forholde seg til trange budsjettrammer.

Pauser og lunsj med frukt, kaffe, te og vann

Frukt, kaffe, te og vann Kaffe, te og frukt
Frukt og grønt tilgjengelig hele dagen.
Kaffe te og vann tilgjengelig hele dagen.
Nydelig mat til lunsj Frukt og grønt inviterer til dialog om inneklima og HMS
I lunsjen ble det servert nydelige baguetter og kaker. Frukt, grønt og drikke bidrar til dialog om inneklima og HMS.
Deltakerne drøfter innholdet i foredargene i pausene  
Den fine uteplassen rett utenfor konferanserommet ga kursdeltakene.  

Resultater fra Løsningsbasert idédugnad

Tema: Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?

Gruppeoppgave som engasjerte Aktive deltakere drøfter gruppeoppgaven
Hurra, her er det jo mange tiltak som kan iverksettes uten at det koster penger.
Dialogen om bedring av inneklima og arbeidsmiljøet gikk livlig rundt bordet under drøfting av gruppeoppgaven.

Veien videre:

Etter å ha gjennomført flere inneklimafagdager rundt om i landet har NAAF samlet og systematisert praktiske innspill til inneklima- og HMS-forbedringer i en idébank på 4 sider. Det spennende med NAAFs idébank, er at de fleste tiltakene kan gjennomføres på arbeidsplassen selv ved å invitere ressurpersoner i organisasjonen og samarbeide med tilgjengelig støtteapparat.

Et tips kan være å jobbe videre i egen organisasjon med NAAFs idébank tilbedring av inneklima og HMS. AMU, eller et utvidet personalmøte kan være en egnet arena/møteplass for videre arbeid. Det er viktig at alle yrkesgrupper, representanter for støtteapparat og tilgjengeligee ressurpersoner inviteres.

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?