Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag i Flekkefjord 20. mai i regi av Lister BHT

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
Lister bedriftshelsetjeneste tok initiativ til å arrangere fagdag om praktisk inneklima, HMS- og MHV-arbeid i skoler, barnehager og institusjoner. Målgruppen var medlemsbedrifter og andre interesserte i regionen. Det var ca. 40 deltakere som var aktive deltakere hele kursdagen.

 Ordfører Jan Sigbjørnsen åpnet Inneklimafagdagen

Ordfører Jan Sigbjørnsen i Flekkefjord kommune åpnet med å si at mange nok lurer på hva en ordfører kan bidra med i forbindelse med en inneklimafagdag. Han kunne meddele at han i en årrekke har jobbet i et firma som er spesialister på ventilasjon og inneklima og kjenner betydningen av et godt inneklima. Det er et økende antall barn med astma og allergi, og det er viktig med et godt inneklima for å skape et godt miljø for alle.

Ordføreren mener derfor at dette er et viktig tema og ønsket lykke til med fagdagen!

Tone og Petter tok initiativ til temadagen

En av initiativtakerne   En av initiativtakerne
Tone og Petter var på Inneklimafagdag i Arendal 12. september 2013. De opplevde denne dagen så nyttig at de ønsket å arrangere en fagdag i Flekkefjord, men da rundt praktisk inneklima og deltakelse i byggeprosjekt.  

Bra fremmøte

Bra fremmøte Første rad
 Lister bedriftshelsetjeneste hadde gjort en god jobb med å få deltakere til inneklimafagdagen.
 
 Deltaker  Salen bakfra
Lokalavisa kom å tok bilder ogutarbeidet en fin artikkel dagen etterpå i lokalavisa. artikkelen kan du laste ned i høyremenyen. Foto, Nina Utland.
 

Omtale av de ulike foredragene

Tom presenterer Martha Kai Gustavsen

Petter presenterte foredragsholderne. Først ute var Kai som holdt ulike foredrag om praktisk inneklima-/HMS-arbeid, brukermedvirkning og samhandling. Martha A. Janvin holdt et glimrende foredrag som viser betydning av engasjement når det skal bygges nytt.
Alle foredrag kan lasten ned i PDF-versjon i høyremenyen.

 Inneklima – hva er det?   
 • Praktisk innføring i inneklima (WHO) med eksempler
 • NAAF – en samarbeidspartner innen inneklima, HMS, energi og miljø.
Inneklima, et puslespill
Kilde, professor Kjell Aas

Millioner å spare på systematisk HMS-arbeid

 • Ulike eksempler fra kommunale virksomheter
 • Risikovurderinger og praktisk handling.

Tips: Ansatte må inviterers med ved utforming av virksomhetens  internkontrollsystem.

Ansatte har HMS-kunnskap: Ved at "Taus kunnskap" (= gjøremål og dokumentasjon som gjøres daglig/ukentlig) innarbeides i virksomhetens HMS/internkontrollsystemet oppnås medvirkning  gjenkjennbarhet, eierforhold. Virksomhetsledere vil da få innblikk i flere praktiske HMS-rutiner som kan påvirke nærvær og sykefravær.

HMS -pyramide
Kilde, Kai Gustavsen

 

Medvirkning i byggeprosess - fra idé til ferdigstillelse

 • Hvordan delta aktivt for å sikre HMS- og arbeidsmiljømomenter?
 • Dokumentasjon fra vernerunder – en kilde til forbedringer
 • Eksempel på utarbeiding av kravspesifikasjon ved nybygg og rehabilitering
 • Hvordan lese tegninger – tips til hva skal man se etter
 Byggeprosess
Kilde, Å bygge en arbeidsplass

Lunsj

Det smakte med lunsj etter flere foredrag Her drøftes praktiske HMS-aktiviteter
Det smakte godt med mat et flere foredrag om inneklima og HMS. Praten gikk livlig rundt bordet da vi spiste. Flere aktuelle HMS-spørsmål ble drøftet.

Praktisk eksempel på brukermedvirkning

Prosessen starter:
 • Våren 2010 planlegging av ny barnehage
 • Barnehagen skal utvides fra 2 – 6 avdelinger
 • Hva må en tenke på?
 • Kontakt med arkitektfirma for hjelp før anbud
 • Første valg – ett eller to kjøkken??
 • Hvorfor er det viktig et viktig spørsmål?
 • Byggemøter – alle ble hørt – spennende å få være med i prosessen

Martha A. Janvin, styrer i Kringlatoppen barnehage holdt et veldig bra foredrag som viser betydningen av lokalt engasjement i byggeprosess. Ved å være aktiv sammen med de ansatte fikk hun påvirket byggeprosessen på flere områder.
Et engasjement som kan få betydning for rekrutering, trivsel, nærvær og sykefravær.

Martha A. Janvin, styrer i Kringlatoppen barnehage, Flekkefjord

Fra pragraf til handling og synlige resultater!

 • Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid
 • Eksempel på utforming av samhandlingskart
 • Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMS- arbeidet
 • Hva kan den enkelte bidra med?

Samhandlingskart

Samhandlingskartet vi utformet

Resultater fra Løsningsbasert idédugnad

Etter utforming av samhandlingskartet for arbeidsplassen vår ble deltakerne invitert til praktisk idédugnad. Målet med idédugnaden er å få frem hva de ulike yrkesgrupper, støtteapparat og brukere kan bidra med for å bedre inneklima. Vår idédugnad fikk frem 30 ulike gjøremål som kan iverksettes. De fleste av dem uten kostnader for virksomheten.

Foredrag og samhandlingskart og idédugnad kan hentes fra høyremenyen.

Vi mener at ansatte og ressurspersoner i samhandlingskartet ovenfor kan bidra med disse inneklima- og HMS-aktivitetene.

Resultater fra idédugnaden vår

Aktive deltakere!

Ideene skrives ned Her dokumenterer hva som kan gjøres
Kursdeltakerne fikk ideer til ulike praktiske HMS-gjøremål som kan iverksettes på arbeidsplassen. Her skrives konkrete tiltak ned. De fleste av tiltakene kan gjennomføres uten kostnader for bedriften.

Kursbevis til alle

Utdrag fra kursbeviset

Fagdag – Praktisk inneklima
Fagdagen hadde som mål å vektlegge praktisk bruk av Arbeidsmiljøloven og Forskrift om Miljørettet helsevern i barnehager, skoler og andre offentlige bygg.
Programinnhold:
Praktisk innføring i inneklima, systematisk HMS-arbeid med eksempler. Medvirkning i byggeprosesser med praktisk eksempel fra barnehage: Fra paragraf til handling og synlige resultater. Innføring i støtteverktøy innen inneklima og HMS på internett. Det ble lagt vekt på praktiske eksempler. Det ble gjennomført drøftinger og idedugnader vedr. de ulike temaene.

Utdeling av kursbevis til alle
Kursbevis

Veien videre:

Etter å ha gjennomført flere inneklimafagdager rundt om i landet har NAAF samlet og systematisert praktiske innspill til inneklima- og HMS-forbedringer i en idébank. Det spennende med NAAFs idébank, er at de fleste tiltakene kan gjennomføres på arbeidsplassen selv ved å invitere ressurpersoner i organisasjonen og samarbeide med tilgjengelig støtteapparat.

Et tips kan være å jobbe videre i egen organisasjon med NAAFs idébank tilbedring av inneklima og HMS. AMU, eller et utvidet personalmøte kan være en egnet arena/møteplass for videre arbeid. Det er viktig at alle yrkesgrupper, representanter for støtteapparat og tilgjengeligee ressurpersoner inviteres.

I høyremenyen finner du linker til nettsider som er utarbeidet av NAAF. Nettsidene inneholder flere nyttige HMS-tips som du kanskje kan bruke i hverdagen. Flere nettsteder er utarbeidet i samarbeid med SINTEF Energi.

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?