Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag i Harstad 29. april

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
Fagdagen er et samarbeid mellom NAAF Region Nord, Lokallaget til Astma- og allergiforbundet, sentraladministrasjonen til NAAF og KLP-Skadeforsikring.

Et lokallag som tar initiativ og har engasjerte medlemmer

I november 2013 var styret i  NAAF Region Nord og representanter fra lokalforeninger/storlag samlet for sammen å utarbeide en handlingsplan for 2014.  Alle gikk gjennom NAAFs strategi og handlingsplan før det ble  foreslått hvilke aktiviteter og fagdager som skulle gjennomføres i Troms og Finnmark i 2014. Overordnet tematikk i handlingsplanen er barn og inneklima. Et av underpunktene er at NAAF skal bidra til løsning på inneklimaproblemet i norske bygg, først i skoler og barnehager.
NAAF er kjent med at mange og da ofte foreldre, elever og ansatte på skoler og i barnehager melder om dårlig inneklima. De sier at det i løpet av dagen blir tung luft inne, det Lokallaget til NAAF

er mugglukt, blir for varmt osv. Dette kan fører til nedsatt konsentrasjonen og at barna lærer mindre i løpet av barnehage- /skoledagen.

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Forekomsten av disse sykdommene øker og forskningsresultater viser at årsakene til økningen i stadig sterkere grad kan knyttes til utendørs og innendørs miljøfaktorer.
Det er ikke bare mennesker med allergier eller overfølsomhet som kan bli syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima, også «friske» kan bli syke. Derfor ønsket også vi her nord å  få økt fokus på å sikre godt inneklima for å forebygge sykdom og at de som allerede er syke ikke skal få økte helseplager. En inneklimafagdag setter temaet på dagsorden, både hos skole- og barnehageledere og ikke minst politikere.

NAAF Region Nord tror at  slike fagdager med nyttige og praktiske tips, som ofte ikke krever mye penger eller ressurser , vil bidra til bedre inneklima.

Kjetil Bjørkelund åpnet Inneklimafagdagen

Kjetil Bjørkelund åpner inneklimafagdagen. Han er politisk valgt leder i Utvalg for Helse og Omsorg i Harstad kommune

Utdrag fra åpningstalen:

Dette viser at vi i Harstad kommune tar inneklima på alvor og bruker ressurser for å få et godt inneklima.

Helse og miljøkontoret i kommunen har jevnlige kontroller og befaringer på barnehager, skoler og institusjoner. Dette som et ledd i å forbedre arbeidsmiljøet og inneklimaet både for tilsatte og brukere.

Jeg vil til slutt på nytt få takke for invitasjonen. Ønske forbundet og deltakerne her lykke til med innledningene, debattene og oppgavene på fagdagen her i Harstad.
Les hele åpningstalen i høyremenyen.

Mål for dagen, praktisk informasjon

Mål for dagen, praktisk informasjon

Astma- og Allergiforbundet  (NAAF) arrangerte inneklimafagdag 29.04.2014 på Harstad sykehuset sitt  auditorium. Forelesere var Kai Gustavsen fra NAAF og Geir Grønsholt fra KLP.

Ketil Bjørkelund fra Harstad kommunes omsorgskomite åpnet konferansen.

Det møtte 24 stk. Foruten styret i Harstad aaf  var der representanter fra Harstad kommune med skoler barnehager.

Flere fagmiljø var representert som miljøleder i Harstad kommune var der og verneombud i Narvik kommune. Der var også representant fra verneombud i Tjeldsund  kommune og et naaf medlem fra Leknes hadde funnet foredraget så relevant at han tok turen til Harstad. (26 mil)

 


Inneklima i skole og barnehage var tema og Kai foredro om hvordan NAAF kunne være en samarbeidspartner innen inneklima og HMS.

Deltagerne var aktive med i diskusjoner om hms på deres arbeidsted og måtte definere egen organisasjon samt forslå tiltak for å få inneklima på dagsorden.

Harstad kommune har som andre kommuner hatt store og tunge inneklimaproblemer ved skoler og spesielt Hagebyen skole der de måtte søke råd både i inn og utland og endte med store utgifter til ventilasjon og støydemping.
Foredraget var praktisk orientert og veldig tatt ned på grasrota til det enkle tiltak som ikke behøvde å gi de store kostandene for kommunen. Stikkordene var kartlegging, kunnskap og kostnad. Deltagerne skulle levere oppgaver på nettet fra egen bedrift og Kai Gustavsen skulle svare hver enkelt. Alt foiler fra forelesningen blir lagt ut på nettet. Deltagerne var fornøyde med dagen.
Astma- og Allergiforbundets region Nord (Troms og Finnmark) var arrangør for dagen. Frivillige fra Harstad og Omegn Astma- og Allergiforening har brukt mange timer i planlegging, forberedelser og gjennomføring av fagdagen.

Harstad 29.04.2014
Bjørg Molander

Omtale av de ulike foredragene
Foredragene kan lasten ned i PDF-versjon i høyremenyen.

NAAF – en samarbeidspartner innen inneklima, HMS og miljø

NAAF – en samarbeidspartner innen inneklima, HMS og miljø

NAAF – en løsningsorientert organisasjon og samarbeidspartner som bistår med inneklima, HMS, miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Vi er også aktive ved bygging, rehabilitering og drift av bygg.


Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS

Geir underviser i HMS
Derfor er HMS lønnsomt

Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring viste i sitt foredrag betydningen av å tenke helhet når det jobbes med HMS og inneklima. Han gav oss flere eksempler som viste at det er lønnsomt for kommunen og samfunnet å omsette planer til praktisk handling på den enkelte arbeidsplass.

Det er virksomheten som skal lage en plan for HMS arbeidet i sin virksomhet ut i fra sin egen kjennskap til risikoforhold i virksomheten.

Det er ikke presse, tilsynsmyndigheter eller andre interessenter som skal styre agendaen. Da blir det bare ”rot og tilfeldigheter”.

Inneklima – hva er det og hvorfor er det så viktig

Inneklima

Store tall i befolkningen

  • Ett av fem barn har astma i løpet av oppveksten.
  • ”20 prosent av barna har, eller har hatt, astma ved fylte 10 år” viser store undersøkelser fra Oslo og Nordland.
  • I overkant av 20 % av vår befolkning - nær 1 million har en pollenallergi.
  • Rundt regnet sier vi at 1,4 millioner mennesker har astma- og allergisykdommer i Norge
Inneklima, et puslespill

De fem miljøene som utgjør inneklima, har alle på hver sin måte betydning for hvordan ansatte og barn opplever barnehage-hverdagen.

Lunsjen smakte godt!

Nydelig mat

Etter flere foredrag, smakte det godt med mat i kantina. Praten gikk livelig rundt bordet om inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg.

Fra paragraf til handling!

Engasjerte deltakere
  • Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid på arbeidsplassen
  • Eksempel på utforming av samhandlingskart
  • Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMS- arbeidet
  • Hva kan den enkelte bidra med
Her er det jo mange tiltak som kan
iverksettes uten at det koster penger!

 

Praktisk idédugnad i grupper

NAAF – en samarbeidspartner innen inneklima, HMS og miljø Dialogen om bedring av inneklima og arbeidsmiljøet gikk livlig rundt bordet under drøfting av gruppeoppgaven.
Samhandlingskart
Samhandlingskart

I fellesskap utformet samhandlingskart for inneklima- og HMS-arbeid i Harstad.

Samhandlingskartet synliggjør kommunens og virksomhetens ressurser når inneklima og HMS settes på dagsorden.

Samhandlingskartet vil være virksomhetens uformelle organisasjonskart. Kartet bidrar til at det lett å se at "jeg har en viktig rolle".

Praktisk idédugnad

Etter at samhandlingskartet var utformet ble deltakerne invitert til å velge aktører/ressurspersoner fra samhandlingskarte.

Det kom 24 praktiske forslag til hva de enkelte grupper, aktører og funksjoner kan bidra med i det systematiske inneklima-/HMS-arbeidet.

I høyremenyen kan du laste ned resultater fra idédugnaden.

Utdeling av kursbevis

Kursbevis ble delt ut til alle Lokallaget hadde utarbeidet fine kursbevis som ble delt ut til alle som var på inneklimafagdagen.

Utdeling av kursbevis til alle

Lykke til med inneklima- og HMS-arbeidet

En applaus ble gitt alle for engasjement og løsningsorientert samarbeid.

 

Veien videre – hvordan jobbe videre med det vi har startet opp?

Etter å ha gjennomført flere inneklimafagdager rundt om i landet har NAAF samlet og systematisert praktiske innspill til inneklima- og HMS-forbedringer i en idébank. Det spennende med NAAFs idébank, er at de fleste tiltakene kan gjennomføres på arbeidsplassen selv ved å invitere ressurpersoner i organisasjonen og samarbeide med tilgjengelig støtteapparat.

Et tips kan være å jobbe videre i egen organisasjon med NAAFs idébank til bedring av inneklima og HMS. AMU, eller et utvidet personalmøte kan være en egnet arena/møteplass for videre arbeid. Det er viktig at alle yrkesgrupper, representanter for støtteapparat og tilgjengeligee ressurpersoner inviteres.

Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?