Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag i Stavanger

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
På fagdagen i Stavanger 25.november ble det forelest om praktisk inneklima og HMS- arbeid i skoler og barnehager. Arrangør var Norges Astma- og Allergiforbundet (NAAF) i samarbeid med KLP-Skadeforsikring og NKF (Norsk Kommunalteknisk Forening). Det var 57 engasjerte deltakere til stede på fagdagen.

Kaffe og rundstykker til alle før oppstart.
Rundstykker
Kaffe, te og rundstykker
Lokallaget til Stavanger/Sandnes bisto med god hjelp slik at fagdagen ble gjennomført slik som planlagt. Hans Kristian Sahlsten fra Dalane AAF, hjalp til med det praktiske slik at fagdagen gikk knirkefritt.
Det å synliggjøre hva de frivillige i NAAF brenner for, kan bidra til at NAAF får flere medlemmer.

Velkommen:

Hildur Østbø, Region Vest

 

 

 

Onsdag 25. november 14 arrangerte astma og allergiforbundet (NAAF) fagdag i Stavanger. Denne fagdagen er et resultat av samarbeid mellom flere aktører. I utgangspunktet var det styret i Stavanger/Sandnes astma og allergiforening som ønsket at dette temaet ble satt på dagsorden i Rogaland. De ønsket å følge planene til NAAF som ble vedtatt på Landsmøte i 2013. Et hovedmål i strategiperioden er å bremse veksten i antall mennesker som får astma, allergi, eksem, kols og over-følsomhetssykdommer. Et av delmålene er da å sette fokus på inneklima i barnehager og skoler.

Styret i NAAF, region Vest ønsket at regionssekretær brukte tid på å få avviklet en slik fagdag. Så da var «ballen i gang». Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern ble kontaktet og han har da stått ansvarlig for det faglige opplegget. Det praktiske har regionssekretær i region Vest stått for. Det var 57 påmeldte deltakere, og to utstillere som bidro med fremvisning av sine produkter. Rogaland fylkeskommune og Stavanger/Sandnes aaf har bidratt økonomisk. På grunn av dette kunne kursavgiften holdes svært lav.

Hilsen
Hildur Østbø, Region Vest


Magnhild M. Kleppa Fylkesmannen i Rogaland, åpnet inneklimafagdagen.


Magnhild M. Kleppa, Fylkesmannen i Rogaland

Gode forsamling!

Eg likar svært godt tittelen dykkar: Frå paragraf til handling og synlege resultat!
Eg har vore fylkesmann sidan 1.november i fjor. Eg har lært å kjenna flotte engasjerte fagfolk hos Fylkesmannen. Eg har lært å kjenna Rogaland på ein annan måte enn før. I løpet av våren fekk eg høve til, i lag med avdelingsdirektørane, å vitja alle 26 kommunane i fylket. Vi hadde to timars møte der kommunane tok opp tema dei ville belysa. Vi hadde ei sak, ein plansje, vi drøfta på alle møta. Fråfallet i vidaregåande skule er for stort.
Mellom 15 og 30 % fell frå undervegs.

Kan vi gjera meir i lag –tidlegare- for å sikra fleire barn i Rogaland ein god start? God oppvekst handlar om både heim, barnehage, skule og fritid. Vi har rigga oss eit prosjekt hos oss for i samarbeid med kommunane å sikra enda fleire ein god oppvekst!

Det er fint å sjå dykk! De gjer eit viktig arbeid i forbundet, de gjer eit viktig arbeid for mange små og store einskildmenneske i kommunane! De gjer mykje for å sikra fleire barn og unge ei god plattform i livet!

Vi samla kommunane i Rogaland til ein strålande dag i mai med søkelys på God oppvekst. 12 kommunar er no i gong med ei nærare kartlegging av korleis dei fylgjer opp barn i eigen kommune. Dette skjer etter mønster frå eit kartleggingsverktøy dei har erfaring med frå Troms. Fylkesmannen i Troms har utvikla og prøvt ut «Sjumilssteget», nyttige spørsmål for å finna ut kor ein står i høve FN sin barnekonvensjon, nyttig for å finna ut vegen vidare!

Akkurat no, når de er samla her, om barn og inneklima, er over hundre tilsette hos Fylkesmannen samla til ein intern fagdag for å læra meir om barnekonvensjonen. Skal fleire barn oppleva ein betre oppvekst i Rogaland, er også arbeidet på dykkar område avgjerande!

Kva veit vi om inneklima som årsak til sjukdom? Vi veit at temperatur og ventilasjon kan påverka skuleprestasjonar og arbeidsevne.
Vi veit at det er viktig å førebyggja. Utbetringar må særleg prioriterast der mange melder om helseplager knytta til dei lokala dei oppheld seg i.
For barn og unge må vi vera obs på både skule og barnehage, men også best mogleg informasjon til bustadeigarar og bustadbrukarar. Miljøretta helsevern overfor denne gruppa er sidan 1.januar 2012 nedfelt i ei eiga forskrift. Den nye folkehelselova gjeld frå den dagen.

Inneklimaet i ein bustad må ikkje undervurderast! Studiar frå USA viser at heimebesøk og rettleiing for å redusera plagene for astmatiske barn, kan vera særs kostnadseffektivt! Rettleiing til småbarnsforeldre vil såleis vera eit viktig sjukdomsførebyggjande tiltak.

Elevane si arbeidsmiljølov, opplæringslova kap.9 a, har vore gjeldande sidan april 2003. Den skal sikra alle elevar retten til eit godt fysisk og psykososialt miljø. Eleven sitt fysiske skulemiljø omfattar både ute- og innemiljøet (mellom anna inneklimaet). Om dette heiter det i §9a-2: «Skolane skal planleggjast , byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane».

Barnehagelova har ikkje tilsvarande reglar. Det var signalisert at det skulle fylgjast opp. Det er no grunn til å tru at det ikkje vil skje med det første.

Elevane og foreldra er gitt rett til å klaga etter reglane i forvaltningslova dersom dei meiner det fysiske skulemiljøet ikkje er i tråd med den standarden eller dei krava som styresmaktene til ei kvar tid tilrår. Vi har svært få klager knytta til fysisk skulemiljø. Ver merksam på at dersom nokon ber om tiltak for å retta på skulemiljøet, vert det opp til skulen å dokumentera at mellom anna inneklimaet er i tråd med dei normene som fagstyresmaktene tilrår.

Det kjennest godt å vita at de skal drøfta inneklimaet utover dagen. Eg skulle gjerne vore her, men som de skjønar, eg må tilbake til konferansen eg er med og skipar til sjølv.

Lukke til med ein viktig dag!

Tips til hvordan du kan rette en klage på elevenes skolemiljø

Opplæringsloven § 9a presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Hvis elevene mener at de ikke får ivaretatt sine rettigheter, kan de selv eller foreldrene deres be skolen rette opp mulige brudd på loven.
Les mer på nettsiden til NAAF.

Godt HMS arbeid krever praktisk handling
- ikke bare skrivebordsteori.

Geir Grønsholt, fagsjef i KLP Skadeforsikring AS kom med flere gjenkjennbare eksempler.

Geir underviser i HMS
Hentet fra foredraget til Geir:
Hvordan lykkes med godt HMS-arbeid?
Prosedyrer og systemer
Hvorfor involvere lokale arbeidstakere? 
Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Inneklima og helse
Kai Gustavsen, NAAF, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern

 • Praktisk innføring i Verdens Helseorganisasjons definisjon av inneklima
 • Eksempler fra ulike skoler og barnehager.

Store tall i befolkningen

Forekomstallene øker

Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Pauser med kaffe, te og kake

Pauser og kommunikasjon: På fagdagen var det lagt inn pauser regelmessig slik at deltakerne fikk kaffe, te og noe å bite i. Pausene bidro til at deltakerne ble kjent, og kunne drøfte ulike inneklima- HMS-utfordringer.

 

Viktigheten av god drifting!

Elisabeth Nesbakken Haugen, senioringeniør, SINTEF Energi AS, Energiprosesser

 • Ulike utfordringer som hemmer god drifting
 • Drøft utfordringer rundt drift og vedlikehold av ulike tekniske installasjoner i lunsjen.

Fengende foredrag om vedlikehold av ventilasjonsanlegg

 Drift - ventilasjonstekniske installasjoner

Deltakerne noterte viktige FDV-momenter fra foredraget
Deltakerne noterte viktige FDV-momenter fra foredraget.

Hvordan vil vi ha det?

Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Nydelig mat ble servert
Lunsjen ble benyttet til å drøfte inneklima- og HMS-utfordringer på egen arbeidsplass.
Lappaskaus smakte
Det var godt med en pause og lapskaus etter flere foredrag.


Strategi

Nedenfor oppsummeres viktig HMS-aktivitet som Elisabeth fremhevet i sitt foredrag.

Hold det tørt og rent!
Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

 

Fra paragraf til handling! Dette praktiske foredraget ble holdt av Kai fra NAAF.
 

 • Modell for praktisk handlingsorientert HMS- og inneklimaarbeid på arbeidsplassen
 • Eksempel på utforming av samhandlingskart
  • Synliggjøring av ressurser i inneklima og HMS- arbeidet
  • Praktisk idédugnad synliggjør hva den enkelte bidra med
 

Inneklima, Verdens helseorganisasjons definisjon på inneklima ble brukt i foredraget.

 1. Temperatur (Termisk miljø)
 2. Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø)
 3. Belysning/stråling (Aktinisk miljø)
 4. Lyd/støy (Akustisk miljø)
 5. Utforming/innredning (Mekanisk miljø)

Det ble presentert eksempler fra skole- og barnehagehverdagen fra hvert miljø slik at deltakerne kunne få tips til handling.

Eksempel på utforming av samhandlingskart ble vist:

Eksempel på samhandlingskart
Samhandlingskartet, er virksomhetens uformelle organisasjonskart - det er med på å synliggjøre ressurser i inneklima- og HMS-arbeidet.

Bygningens livsløp - ansatte en ressurs
Forfall av en bygning pågår kontinuerlig, og starter med en gang den tas i bruk. Flere virksomheter kan ta i bruk samhandlingsområdet når vedlikehold- og helsearbeid settes på dagsorden.
Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.


Jonas Havord, Norsk kommunalteknisk forening

IK-bygg – et praktisk verktøy for tilstandskartlegging

IK-bygg – et praktisk verktøy for tilstandskartlegging

 • Om verktøyet – eksempel på bruksområder
 • Hvordan synliggjøre inneklima
 • Fordelene for brukerne, støtteapparat og virksomheten
 • Nye app-løsninger gjør det enklere for flere å bruke verktøyet
 • Spørsmål fra salen.

Hvorfor IK-bygg?

Hva gjør IK-bygg?
Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

Etter foredraget, fikk Jonas flere spørsmål fra deltakere om hvordan de kunne komme i gang med IK-bygg i egen kommune.
Her kan du lese mer om IK-bygg.


IK-bygg testes ut av deltaker på fagdagen
Flere ble interessert i å sjekke ut nettsiden til IK- bygg.

Praktisk bruk av IK-bygg
Kai i NAAF orienterer om pågående prosjekt.

 • Praktiske eksempler fra NAAF-prosjekter i Nord-Fron og Bærum kommune.

Medvirkning, samhandling og forankring
Fotosafarii på app

Fritt tilgjengelig støtteverktøy i kommunens systematiske arbeid med inneklima og HMS
Foredraget kan du laste ned i høyremenyen.

KLP ønsker å bidra (hos sine kunder)

KLP ønsker å bidra hos sine kunder

Visse kriterier bør ligge i bunnen


På inneklimafagdagen var det utstillere som viste frem anbefalte produkter.

Kun et 30 talls firmaer med til sammen rundt 150 produkter har klart å få NAAFs anbefaling. NAAF har en løpende vurdering av hvilke produkttyper som kan være aktuelle for vår merkeordning.

Produktene må være av interesse fra et helseperspektiv og en anbefaling må være en hjelp til forbrukere som vil velge de produkter som gir minimale sjanser for helseplager.
Les mer på NAAF.no

ENJO var å viste frem produktene

ENJO Produkter var representert for å vise hva de kan tilby av renholdsverktøy. Her kan skolen og barnehagen rengjøre uten bruk av kjemikalier og skape sin egen kjemikaliefrie sone.
Les mer om moppesystemet til Enjo på nettsiden NAAF-anbefalte produker.

Renholdssoner var å viste frem produktene sine

Renholdssoner var representert for å vise et mattekonsept som har som formål å stoppe mest mulig smuss og fuktighet i bl.a. inngangspartier, garderober og resepsjonsarealer.
Les mer om Renholdssoner på nettsiden NAAF-anbefalte produker.Hvem kan gjøre noe, og bør det koste penger?