Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Inneklimafagdag i Tromsø

No image
kg Dato publisert: Sist oppdatert:
Mandag 13. mai 2013 arrangerte Astma- og Allergiforbundet, Arbeidstilsynet og KLP-Skadeforsikring en Inneklimafagdag i Tromsø. Foredrag, resultater fra idédugnad og ulike sjekklister kan lastes ned fra høyremenyen.

Utdrag fra evalueringen

 • Fantastisk!!!
 • Bra
 • Spennende og lærerikt
 • Variert og informativt. Svært interessant og nyttig. Især kunnskapen om alle ulike instanser som er nyttig i bekjempingen av inneklimautfordringen

Eksempler fra arbeid med inneklima og arbeidsmiljø i Tromsø kommune

 Miljørettet helsevern i Tromsø
Monica Kval Bergland og Mona Elisabeth Yri er rådgivere i miljørettet helsevern, Tromsø kommune. På konferansen representerte de kommuneoverlegen i Tromsø som er delegert myndighet på området. De holdt foredrag om de ulike paragrafene som berørte inneklima i Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Foredraget, som kan lastes ned i høyremenyen, ble visualisert med flere eksempler fra skoler og barnehager.
NAAF ser at ved nybygg eller rehabiliterer vil det være veldig nyttig for Tromsø kommune dersom deres kompetanse og erfaringer innarbeides i byggeprosjektet.


Derfor er HMS-lønnsomt ved KLP
Geir Grønsholt, fagsjef i KLP

Noen subjektive erfaringer fra fagsjefen i KLP

 Geir og KLP tar samfunnsansvar  

Momenter som har betydning for et godt HMS-arbeid:

 • Et godt vedlikeholdt bygg
 • Bredde i HMS arbeidet skaper bedre engasjement i organisasjonen. Alle finner noe som er viktig for dem.
 • HMS arbeid er ”praktisk handling”, ikke skrivebordsteori.
 • Datasystemer er et verktøy, og ikke noe annet.
 • Unngå drukningsdøden. Begynn med det håndterbare.
 • Ved å vise engasjement kan man få uventet støtte fra andre.
 • Dere kjenner problemene, og dere har ofte gode løsningsforslag.
 • Tilsynet skal sjekke at virksomheten har et helhetlig HMS-system, men ofte blir det ofte begrenset til ”tematilsyn”.

Inneklima - hva er det og hvorfor er det så viktig?
Britt Ann Høiskar, Fagsjef inneklima og uteluft i NAAF

Inneklima - hva er det og hvorfor er det så viktig?Hvorfor er det blitt slik at:
Flere og flere av oss får allergier….
Vi kan forstå at vi reagerer på kjemikalier.

Helt naturlige stoffer som mennesket alltid har vært eksponert for
WHO sier at om 20 år vil mer enn halvparten av oss ha en eller flere allergier. Altså vil de fleste av oss feiltolke naturlige stoffer rundt oss!

 

 

 Helseutfordringer i bygg:

 • Inneklima
 • Parfymefritt miljø
 • Dyrefrie områder
 • Allergivennlig beplantning inne/ute
 • Røykfritt miljø
 • Allergivennlig mat
 • Lokal luftkvalitet
 • Inneklima i offentlige bygg
  Conny Tove Bruun, Senioringeniør i Arbeidstilsynet holdt foredrag om Arbeidstilsynets prosjekt Inneklima i offentlige bygg.

  Inneklima i offentlige bygg
  Bakgrunn og mål for prosjektet

  • Helseproblemer knyttet til utilstrekkelig FDV
  • Tilsynsprosessen
  • Arbeidstilsynets funn
  • Litt om interessen fra media
  • Tips fra kommuner som «får det til»

  Med skolen som arbeidsplass  2009-2010

  • Deltema: Inneklima – fokus på skoleeiers HMS- og FDV-system
  • 2009 - Postalt tilsyn:
  • Tilsyn ved ca 90 kommuner
  • 2010 – Fysisk tilsyn:
  • Tilsyn ved ca 50 kommuner/skoleeiere

  «Det er uakseptabelt at så mange som 2/3 fikk krav om rettinger i 2010»

  Nytt rendyrket inneklimaprosjekt 2011-2012: «Inneklima i offentlige bygg»
  MÅL:
  Prosjektet skal bidra til at kommunene og skolene i større grad arbeider systematisk for et bedre inneklima og for å forebygge helseskadelige arbeidsbelastninger som følge av dårlig inneklima.

  Regelverk – skolemiljø
  Arbeidsmiljøloven, (AML) §§1-1 og 4-4
  Folkehelseloven med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
  Opplæringsloven, kapittel 9a

  Conny avsluttet med foredraget: Erfaringer etter fire år med inneklimatilsyn
  En uakseptabel høy andel av kommunene tilbyr ikke forsvarlig inneklima i skolene.
  Dette kan føre til:

  • Hyppigere og mer alvorlig sykelighet av luftveisinfeksjoner, astma og allergi
  • Mer medisinbruk hos allergikere
  • Utvikling og forverring av langvarig og kronisk sykdom dersom eksponering får fortsette over tid.

  Mat må vi ha!

  Lunsj
  Etter foredrag om inneklima, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold), smakte det med lunsj. Vi spiste i 5. etasje på hotellet, og fra spisesalen var det fin utsikt over fjord og spisse fjell.

  Kan noe av dette brukes hos oss? Summegruppe
  Hver deltaker fikk utdelt en tabell som inneholdt flere praktiske tips som kan bidra til å bedre inneklima og arbeidsmiljø i barnehage og skole. Flere av dem er "gratis", og kan tas i bruk med engang.

  Summegruppe
  Her drøfter og prioriterer gruppa hva som kan iverksettes av tiltak uten kostnader. Ved å etablere samhandling om inneklima i skoler og barnehager kan flere av tiltakene iverksettes uten kostnader.

  Summegruppe
  "ja, her er det jo mye som kan brukes". Gruppen skriver ned innspill som etterpå presenteres i plenum. Presentasjon i plenum, bidrar til at alle får et "eierforhold" til sluttproduktet.

  Gruppeoppgave
  Deltaker fyller ut og prioriterer sjekklista med praktiske inneklima- og HMS-tips.

  Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima
  Kai Gustavsen, seniorrådgiver i NAAF

   Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima

  • Hvordan få til praktisk handling? Eks. fra ulike prosjekt
  • Ansatte en ressurs i det systematiske inneklima- og HMS-arbeidet.

  Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer

  • Eksempler fra pågående og gjennomført prosjekt i Vestfold fylkeskommune
  • Aktiv brukermedvirkning gir trivsel, helse og læring
  • Små enkle grep kan gi store uttellinger for inneklima og skolens inneklima- og HMS-arbeid.

  Utdeling av kursbevis

  Utdeling av kursbevis
  Alle deltakere fikk utdelt kursbevis som dokumentasjon for gjennomført inneklimakurs.

  Kursbevis

  Kursbevis

   Takk for innsatsen

  Britt Ann og Kai fikk Tromsøkoppen av Nina

  Etter gjennomført fagdag overrakt Regionsleder Nina DanielsenTromsøkruset til Kai og Britt Ann.