Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Prosjekt "Skoler på vent"

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nettsiden vil inneholde løpende informasjon om prosjektet "skoler på vent". Prosjektet, som er et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU, SINTEF Byggforsk og NAAF, har en varighet på to år. Extrastiftelsen har finansiert prosjektet og Trondheim kommune, NAAF og NTNU går inn med egeninnsats.

Målet med prosjektet er å finne enkle og effektive tiltak for bedring av inneklimaet i skoler som er satt på vent fordi bygningen skal rehabiliteres, rives, erstattes med nybygg eller der situasjonen for skolebygget er uavklart og inneklima ikke optimalt.

Det vil i prosjektet bli utviklet en "verktøykasse" med tiltak og rutiner for å ivareta inneklima og helse i denne venteperioden. Rektor og kommunen får eierskap til denne der innholdet også har overføringsverdi og kan brukes av andre kommuner og andre skoler i samme eller lignende situasjon.

 

 Presentasjon av prosjektet
Foto: Solvår Wågø, SINTEF Byggforsk

Bakgrunn for prosjektet

Drift og vedlikehold i skoleanlegg som venter på en avklaring 
 • Når en ny skole tas i bruk, vil denne straks innlemmes i kommunens overordnede vedlikeholdsplan og det utarbeides egen drifts-og vedlikeholdsplan for det enkelte skoleanlegg. Den nye skolens bygninger og utomhusanlegg, utstyr, møbler og hjelpemidler er i hhtil dagens standard.
 • Når det gjelder skoler som skal rives, rehabiliteres eller der framtiden er uavklart, er det bare høyst nødvendig vedlikehold som blir utført, og dette er først og fremst avbøtende tiltak samt organisatoriske grep. Planlagt vedlikehold tones ned, slik at det kun gjennomføres akutte vedlikeholdstiltak når det er nødvendig. Når vedlikehold reduseres medfører det et etterslep som betyr store kostnader når akutt-tiltak må iverksettes. 
Vi vil -
 1. Utrede og kartlegge helserelaterte problemer i et antall skoler som er satt på vent
 2. Sammen med byggeier (i dette tilfellet Trondheim kommune) utvikle metoder og rutiner for å fange opp avviksom ikke blir oppdaget og lukket gjennom det ordinære vedlikeholdet.
 3. Gjennom dette høste læring og erfaringer som grunnlag for å utvikle en verktøykasse for praktisk anvendelse i denne sårbare mellomfasen for skoler i en avklaringsfase.
 4. Denne kunnskapen kan også være overførbar til neste generasjon læringsbygg i det at det på skolene; blant elever, lærere, vaktmester og annet driftspersonell (renholdere og vedlikeholdsansvarlige), opparbeides kunnskap om hvordan de tekniske systemene fungerer. Dermed kan det også utvikles bevissthet rundt handlinger knyttet til oppvarming og ventilasjonf.eks.
I praksis betyr dette at vi skal
 • Undersøke status på inneklima og tekniske installasjoner i de ulike skolene vi skal studere, gjennom inneklimamålinger, spørreundersøkelse og oppfølgingsintervjuer med lærere, ansatte, driftspersonell og ledere.
 • Undersøke hvordan inneklima påvirker barns helse, også gjennom spørreundersøkelsen og oppfølgingsintervjuer med elever, foreldre og helsesøstre.
 • Iverksette enkle tiltak for å forbedre inneklima.
 • Utvikle en "verktøykasse" med anbefalinger til byggeier og skoleledere slik at de kan iverksette tiltak for å bedre inneklima å redusere problemomfanget i skoler som står foran sanering eller større rehabilitering.
 • Utvikle praktiske prosedyrer og sjekklister i samarbeid med NAAF som kan innarbeides i skolens internkontrollsystem.
 • Etterprøve tiltakene ved å måle effekten på inneklima. Gjenta spørreundersøkelse og oppfølgingsintervjuer.
 • Vurdere overføring av kunnskap om rutiner og systemer til bruk i nye skoler.

Arbeidet er delt inn i fire arbeidspakker:

AP1: Oversikt over forhold mellom inneklima, helse og læring
AP2: Undersøke brukerperspektivet
AP3: Utvikle og implementere effektive inneklimatiltak og formidlingsverktøy
AP4: Analysere og formidle resultater

 

Samhandling og medvirkning fra ansatte, skolens støtteapparat (eiendomsavdeling, bedriftshelsetjeneste, avd. for miljørettet helsevern, osv.) og foresatte er av stor betydning for et godt resultat. 

Ansatte og støtteapparat inviteres med
Foto:
Informasjonsmøte til ansatte og støtteapparat om forbedringer av inneklima.

Eierforhold, medvirkning, forankring av prosessen
 • Rektor tar i bruk innholdet i «verktøykassa» som en del av skolens internkontro
 • Ansatte, elever og støtteapparat inviteres til å delta
 • Foresatte, råd og utvalg orienteres og får et eierforhold til tiltakene.

 Last ned presentasjon om prosjektet her.