Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Kvinner og kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Antall kvinner som rammes av kols har økt betraktelig de siste 20 årene. Av ulike årsaker rammer kols kvinner hardere enn menn. Kvinner helt ned i 30-årene har fått diagnosen kols.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 20 prosent av norske kvinner røyker daglig. Kvinner synes å være mer utsatt for de skader røyking gir. De får gjerne en vanskeligere sykdomsperiode med et raskere sykdomsforløp, flere symptomer, flere forverringsperioder, flere sykehusinnleggelser og en generelt dårligere livskvalitet, enn menn.

Det er imidlertid mulig å bremse sykdomsutviklingen, redusere symptomene og få en bedre livskvalitet uavhengig av kjønn. Gjennom tidlig diagnose, røykeslutt, og eventuell medisinsk behandling, kan sykdomsforløpet påvirkes i positiv retning og symptomene lindres.

To av ti kvinner røyker

I dag røyker like mange kvinner som menn. Tall fra SSB viser at 20 prosent av norske kvinner 16−74 år røyker daglig. For menn ligger tallet på 21 prosent.

Jo tidligere man begynner å røyke, jo større er risikoen for å utvikle kols senere i livet.

Jenter som begynner å røyke i 12 til 14 års alder kan rammes av kols allerede når de er 30−40 år. Det betyr at selv småbarnsmødre kan rammes av kols.

Røyking er mest skadelig for kvinner

Kvinner har generelt mindre kroppsstørrelse, mindre lunger og smalere og kortere luftrør, enn menn. Det kan forklare at de får større skader av tobakksrøyk.

En annen årsak til den raske sykdomsutviklingen er at mange kvinner begynner å røyke i tenårene. Jo tidligere man begynner å røyke, jo lavere mengde røyk tåles. Lungene er ikke fullt utviklet i ungdomsårene og røyking hemmer lungeveksten.

Dette gjelder i langt større grad unge kvinner, enn unge menn, som røyker. Kvinner synes også å være mer utsatt for kols via passiv røyking.

Hos kvinner som røyker går sykdomsforløpet fortere og lungene brytes ned raskere, enn hos menn. De opplever ofte andpustenhet, kjent som "dyspné", som er et av de vanligste symptomene på kols.

I tillegg har kvinner gjerne lavere forventet fysisk arbeidsevne, og oppgir at de har dårligere livskvalitet som følge av sykdommen, enn menn.

Kvinner trenger oftere sykehusinnleggelser

Kvinner trenger oftere behandling på sykehus i behandlingen av kols. Personer med kols rammes av såkalte "eksaserbasjoner" (tilbakevendende forverringsperioder) når lungefunksjonen reduseres kraftig. Også dette rammer kvinnene oftere enn mennene. 

En eksaserbasjon kan utløses av en infeksjon og gir hoste og pustebesvær. Dette varer i ca en uke hvis personen har en mild form for kols, eller i flere uker ved mer alvorlige former for kols. Ved alvorlig kols påvirkes allmennhelsen kraftig og livskvaliteten reduseres dramatisk. Det gjør at det blir nesten umulig å utføre daglige aktiviteter.

Kvinner har nær dobbelt så høy risiko som menn for å trenge oksygenterapi i hjemmet på grunn av kronisk respirasjonssvikt forårsaket av kols. Ved kronisk respirasjonssvikt påvirkes også hjertet, nyrer og blodsirkulasjonen.

Vanskelig for kvinner å slutte å røyke

Kols kan ikke kureres, men tidlig diagnose og riktig behandling bidrar til å lindre symptomene og bremse sykdomsutviklingen. Den absolutt viktigste behandlingen for kols, er hjelp til å slutte å røyke. Kvinner får større helsemessige gevinster hvis de slutter og forblir røykfrie, enn menn.

Samtidig viser undersøkelser at kvinner synes det er vanskeligere å slutte å røyke enn menn. Kvinner slutter sjeldnere av seg selv og har oftere tilbakefall, både når de spontant har prøvd å slutte, eller fått hjelp til aktiv røykavvenning. En mulig forklaring er at kvinner er mer nikotinavhengige enn menn.

Foruten røykeslutt behandles kols også med medisiner og med trening. Du kan styrke kondisjonen gjennom regelmessig trening og fysioterapi. Også endringer i kostholdet kan gi gode helseeffekter.

Det finnes medisiner som reduserer symptomene og fører til færre eksaserbasjoner. Ved veldig alvorlig kols, med redusert blodoksygen, kan vanlig oksygenterapi være en metode som avlaster pusten og gir bedret livskvalitet.

Flere kvinner dør av kols

WHO forventer at kols vil være den tredje viktigste dødsårsaken i verden innen år 2030. I dag regnes kols som en systemsykdom som påvirker hele kroppen. Alvorlig kols kan føre til hjerte- og karsykdommer, underernæring, beinskjørhet og muskelsvakhet.

Også disse sykdommene rammer oftere kvinner, fordi de har mindre hjerte og mindre arterier.