Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Dieselbiler forurenser lokalt

bag Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF har i lang tid advart mot konsekvensene av favorisering av dieselbiler. Dette dokumentet ble publisert på NAAFs nettsider allerede i 2006.

I forslag til statsbudsjett for 2007 vil Regjeringen innføre et nytt avgiftssystem for biler som innebærer  lavere avgift for diselbiler. Hensikten er å redusere bilparkens totale utslipp av CO2.

Samtidig har Samferdsels-departementet forslag til Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy ute til høring.

Dieselbiler er en vesentlig kilde til lokale forurensninger som svevestøv og nitrogenoksider enn bensinbiler. Dermed kan de nye forslagene til avgiftssystemer føre til økt bruk av diselbiler og derved forverre situasjonen for de som plages av dårlig luft i norske byer.

Det er kjent at partikkelforurensning er helseskadelig og forsterker allergiske luftveisplager og astma når sykdommen først er oppstått. Norges Astma- og Allergiforbund mener at forslaget som sterkt favoriserer dieselbiler og dermed mye mer utslipp av helseskadelige forurensninger må stoppes.

Norges Astma- og Allergiforbund mener det er svært uheldig at Regjeringens forslag ikke er samkjørt med miljøklassifiseringsarbeidet fra Samferdselsdepartementet som for øvrig også har innebygde svakheter som i praksis vil gi økte lokale helseskadelige utslipp.

NAAF har foreslått for Regjeringen et system som dekker behovene til ny beregning av engangsavgiften med vekt på miljøparametere. Systemet kan samtidig brukes som miljøklassifisering og vil dermed gi et enhetlig system i Norge.

NAAF, 30. oktober 2006 

Last ned og les mer:

Kriterier for miljøklassifisering av lette kjøretøy - NAAFs høringssvar 30.10.06. pdf >>

NAAFs faktaarkserie angående Regjeringens forslag til nytt avgiftssystem,pdf >>