Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde

Vi har et reelt problem i de største byene våre!

No image
lg Dato publisert: Sist oppdatert:
Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag varslet Norge om at dette er et brudd på EØS-reglene om luftkvalitet.

I følge WHO, dør syv millioner mennesker på verdensbasis som følge av luftforurensning. Og selv om vi heldigvis ligger bedre an her hjemme, anslås det av Nordisk Råd at det i Norden hvert år dør så mange som 9000 mennesker av samme grunn, sier Anne Elisabeth Eriksrud.

Våkne opp, sier vi! 25 % av norske barn i skolealder har astma. Flere og flere får allergier og overfølsomhetssykdommer. Pollenallergi forverres av luftforurensning. Alt henger sammen, og vi må handle nå! - NAAF

I går skrev EFTAs kontrollorgan ESA, i en pressemelding, blant annet:

«Luftkvaliteten i mange norske byer er for dårlig, og i mange tilfeller mangler handlingsplaner for å møte problemet. EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag varslet Norge om at dette er et brudd på EØS-reglene om luftkvalitet.»

«På bakgrunn av en bekymringsmelding fra Astma- og Allergiforbundet har ESA undersøkt hvordan Norge møter kravene i direktivet. ESA fant brudd på grenseverdiene for tre typer forurensning: svevestøv (PM10), nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) på ulike steder i landet fra 2008 til i dag. I tillegg mangler Norge gode handlingsplaner som møter kravene i direktivet. ESA skriver dette i en grunngitt uttalelse som ble sendt til Norge i dag.»

«Luftkvalitetsdirektivet åpner for at landene kan søke om å få utsatt fristen for å møte utslippskravene. Norge har søkt om utsatt frist knyttet til NO2-utslipp i fire områder: Oslo, Bergen og Trondheim, samt Vestlandet utenom Bergen.»

«ESA har i dag godkjent søknaden som gjelder Bergen, hvilket betyr at Norge har frist til 1. januar 2015 med å møte utslippskravene for NO2 der. Når det gjelder de tre andre områdene, har ESA avslått søknaden. Når det gjelder Oslo, viser informasjon fra norske myndigheter at selv med en utsettelse vil forurensningen neppe ligge under grenseverdiene før i 2025.»

«En grunngitt uttalelse er andre trinn i traktatsbruddprosedyren etter EØS-avtalen. Dersom Norge ikke følger opp uttalelsen innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen.»

Les hele pressemeldingen her:
www.eftasurv.int/press--publications/press-releases/internal-market/nr/2227

NAAF har jobbet med dette lenge 

- Astma- og Allergiforbundet (NAAF) ønsker ingen rettsak, men vi ønsker fokus og alvor. La oss håpe norske myndigheter ser hvor alvorlig dette er. Vi stiller våre løsninger og vår kompetanse til rådighet for å skape effektiv forandring, sier Eriksrud videre.

 - Vi følger saken nøye. Mennesker med dårlig lungehelse blir sykere, men også friske vil pådra seg kronisk helseskade av forurenset luft. Denne nye reaksjonen fra ESA er nok et bevis på det vi hele tiden har sagt, at vi har et reelt luftforurensningsproblem i de største byene våre. Nå må myndighetene skikkelig på banen og få på plass konkrete, både kort- og langsiktige, løsninger som gjør en forskjell. Det er klart det er komplisert, men man må tørre å ta tak i dette før det eskalerer ytterligere. Vi hjelper gjerne til, fortsetter hun.

- For saken er den, legger hun til, - at selv EU-forskriften ligger milevis unna de nasjonale norske helsemål, som er den standarden våre egne myndigheter egentlig har satt for hva som en forsvarlig. Uansett hvordan man vrir og vender på dette, og uansett hvor lang tid man kaster dette mellom departementer og etater og frem og tilbake i EU, så blir folk syke. Og sykere for hver dag som går.

Bakgrunn for saken

(Kapittel 1...) 

ESA, EFTAS kontrollorgan, sendte i november 2013 et Letter of Formal Notice til Norge hvor ESA gir uttrykk for at direktiv 2008/50 (Ambient air quality) er krenket på tre punkter:

  1. Overskridelse av grenseverdien for bl.a. NO2 i årene 2008-2012
  2. Ikke overholdt plikten til å lage en handlingsplan
  3. Ikke overholdt plikten til å gjennomføre presise målinger

ESA mener, på vegne av EFTA, at Norge har brutt EØS-direktivet, med mindre man innen en gitt frist i januar 2014 mottar informasjon som viser noe annet. Neste steg er da en traktatsbruddssak for Domstolen i Luxembourg dersom Norge ikke innretter seg slik direktivet krever.

- Astma- og Allergiforbundet er glade for den drahjelpen dette gir oss i vårt arbeid for helsetrygg luft i byene våre, sa NAAF den gang.

- At ESA har konkludert på den måten de har, viser at det varsku vi har ropt i flere år er reelt og noe norske myndigheter må ta på alvor. Vi har tro på at norske politikere kan, og vil, løse dette. Det står ikke på viljen, men det trengs en overordnet plan som er konkret og gjennomførbar, la man til.

www.naaf.no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Luftkvalitet-pa-dagsorden/

(Kapittel 2...)

Norske myndigheter svarte på henvendelsen i januar 2014. Astma- og Allergiforbundet synes svarbrevet fra norske myndigheter var overraskende passivt.

- Det henvises til at luftforurensning er et problem man tar på alvor, samtidig som man ikke viser til noen nye eller avgjørende løsninger. Det er ingen hjelp i å akseptere at luften er helseskadelig dersom man ikke samtidig iverksetter konkrete tiltak som på en ny og effektiv måte sikrer helsetrygg luft i de store byene.

- NAAF hadde håpet at regjeringen Solberg ville gripe muligheten til å vise handlekraft på et område som i stor grad angår helse og miljø, og derved rette opp de feil som ble begått i denne saken av regjeringen Stoltenberg. Vi er dessverre nødt til å konstatere at så ikke skjedde.

www.naaf.no/aktuelt/Nyhetsarkiv/Passivt-svar-om-luftforurensning/

 

Kontaktpersoner:

Bo Gleditsch, kommunikasjonssjef:
bo.gleditsch@naaf.no, tlf: 40 43 61 88

 

 

Andre lenker:

Forurensningsforskriften:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3

Oslos handlingsplan:
http://www.luftkvalitet.info/Libraries/Rapporter/Tiltaksutredning_for_luftkvalitet_i_Oslo_og_B%c3%a6rum_2010-2015.sflb.ashx

Miljødirektoratets nyhetssak:
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Darlig-luftkvalitet-i-de-store-byene/