Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

NO2-beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak - Oppdragsrapport, NILU

Dette er avsluttende rapport for et prosjekt NILU har utført på oppdrag fra Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) for å studere bidrag fra dieselbiler til NO2 forurensning i Oslo og Bærum.

Problemstillingen har skapt diskusjon i media og vi håper at denne rapporten kan bidra til å belyse problemene med lokal luftkvalitet og hvordan bedre kunnskap om teknologiske løsninger kan forene klimapolitikk med beskyttelse av folks helse.

Dette prosjektet har vært det første av en rekke andre prosjekter med fokus på å bedre kunnskap om utslipp fra trafikk for norske forhold. På den måten har prosjektet også bidratt vesentlig til et av NILUs kjerneområder med relevans for en større del av samfunnet.

Sammendrag av rapporten

Luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli verre enn tidligere antatt. Hvis dagens bilsalgstrend med høy andel nye dieselbiler fortsetter og man tar hensyn til utslipp fra dieselbiler i reelt kjøremønster, vil NO2 -bidraget fra personbiler øke i 2025 i forhold til 2010. Våre scenarioberegninger viser at dagens bilsalg vil medføre omfattende overskridelser av luftkvaliteten i lang tid fremover.

Dieselandelen av nybilsalget må snarest minimeres for å kunne klare å overholde lovpålagte grenseverdier. Økes andel EL og hybridbiler av nybilsalget til samlet ca 25 %, vil man selv med totalforbud mot salg av nye dieselbiler kunne klare å opprettholde redusert CO2 utslipp og samtidig redusere NO2 utslippet dramatisk.

NILU har på oppdrag fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) utført spredningsberegninger for NO2 i Oslo og Bærum. Beregningene er gjennomført med bruk av modellsystemet AirQUIS og tar utgangspunkt i tidligere utførte scenarioberegninger for Oslo og Bærum i forbindelse med prosjektet ”Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune” (Dalen et al., 2010), hvor fremtidig utvikling av trafikkvolum ble laget etter myndighetenes veiledning og antagelser.

I dette prosjektet bruker vi myndighetenes antakelser om trafikkvolum utvikling og fornyelse av bilparken i Oslo og Bærum fra 2010 til 2025. Hovedforskjellen fra tidligere studier er at vi her bruker oppdaterte utslippsfaktorer for lette kjøretøy. Utslippsfaktorene er blitt utarbeidet med en konservativ antagelse for utslippet basert på tilgjengelig ny informasjon og målinger av utslipp i reell kjøresyklus.

Beregninger er gjort for to år: 2010 og en fremskrivning til 2025. Beregningene benytter meteorologiske inngangsdata fra 2009, mens lokale trafikkutslipp er justert i henhold til forskjellig utslippsutvikling. Fokuset har vært på lette kjøretøy, slik at ingen justering er gjort for tunge kjøretøy.

Totalt vises resultater av 9 spredningsberegninger. Først presenteres det resultater fra 4 referanseberegninger som viser økning i NO2 konsentrasjoner når vi tar hensyn til forskjellen mellom etablerte og oppdaterte utslippsfaktorer som er basert på målinger under reelle kjøremønstere. Med nye utslippsfaktorer viser beregningene en økning i NO2 konsentrasjoner på rundt 40% i 2025 i forhold til referansesituasjonen.

Rapporten presenterer også resultater fra tre tiltaksberegninger for 2025, med forskjellige insentiver for reduksjon av bruk av dieselbiler, og to ulike strakstiltak for bruk av datokjøringer. Innføring av disse tiltakene blir ikke tilstrekkelig for å holde grenseverdiene i Oslo og Bærum i 2025. Selv det strengeste tiltaket tar oss kun tilbake til hva som var forventet i 2025 med de etablerte utslippsfaktorene. Ytterligere tiltak vil være nødvendig for å unngå overskridelser av NO2-grenseverdiene i 2025.

Last ned hele rapporten her >>