Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Tiltak for renere luft

bag Dato publisert: Sist oppdatert:
NAAF krever at flere kommuner får lovhjemler som gir dem rett til å kunne innføre effektive tiltak mot luftforurensning, og at de så bruker dem.

NAAF har ikke noe imot privatbilisme. Det er helt naturlig og dagligdags å kjøre bil i dagens samfunn. Vi kjører bil vi i NAAF også.

Det handler egentlig bare om å få beslutningstakerne til å legge til rette så det blir litt enklere for byens innbyggere å være bevisste i sin hverdag.

Det er mange tiltak en by kan innføre for å få renere luft. Og tiltakene behøver ikke nødvendigvis være verken fordyrende eller til for mye besvær dersom man ser ting i sammenheng og planlegger fornuftig.

Under lister vi noen tiltak vi mener vil bedre den lokal luftkvaliteten.

1. Lavutslippssoner

En lavutslippssone er et definert område man må betale avgift for å kjøre inn i dersom man fører et kjøretøy med høye utslipp. Dette gjelder da særlig gamle kjøretøy og varetransport. Vi, og mange med oss, mener lavuslippssoner vil være et effektivt virkemiddel for kommunene med henblikk på å redusere den lokale luftforurensningen.

2. Bedre kollektivtilbud

Det handler ikke bare om estetisk interiør eller et omstridt billettsystem. Det handler om de store linjene og om politisk vilje. Det er ikke umilig å lokke flere byfolk til å kjøre kollektivt, man må bare bestemme seg for at man skal få det til og så presentere et reelt fristende tilbud. Større kamapsitet, flere avganger og billigere pris er avgjørende. Kollektivtrafikk bør også være gratis de dagene luftforurensningen er så høy at kraftige akkuttiltak innføres.

3. Premiering av samkjøring

Om bare to personer bestemmer seg for å kjøre i samme bil i stedet for i hver sin har de begge redusert sine utslipp med 50%. Man behøver ikke være skarp i hoderegning for å skjønne at dette er et usedvanlig effektivt virkemiddel. Det er imidlertid viktig at folk føler de får noe igjen for bestrebelsene sine. Billigere bompassering og andre alternative belønningsystemer kan innføres.

4. Feiing og vasking av veier

Selv ørsmå partikler som lett kan trenge inn i kroppen er påvirket av tyngdekraften og samles på bakken som skitt og smuss. Om dette ikke fjernes vil det hele tiden virvles opp igjen og bidra til at luften holdes dårlig. Gode rutiner på vask og feiing vil ha umiddelbar effekt. Dette gjelder spesielt vinterstid før snøen har kommet.

5. Fornuftig avgiftspolitikk

En avgift er et virkemiddel for å styre utviklingen i den retning man ønsker. En avgift er slik sett mer enn en dårlig skjult skatt. 

Blant annet bør kjøps- og bruksfordeler for el- og hybridbiler bestå, om ikke økes. Det må lønne seg å kjøpe, og bruke, lavutslippsbiler.

Man bør også også avvikle den kunstige prisforskjellen mellom bensin og diesel. Denne forskjellen er meningsløs i den nåværende situasjon. 

Bompenger er også en viktig avgift i denne sammenheng. Her kan man skille både på tid (rushtidsavgift) noe som særlig får ned de store toppene, og på drivstoff (miljødifferensiering) som betyr at de som forurenser mest, betaler mer.

6. Landstrøm og gamle vedovner

I tillegg er det viktig å fortsette arbeidet med å kunne tilby landstrøm til store skip når de ligger til kai. Det vil kunne ha effekt i enkelte byer.

Tilskuddsordninger som støtter dem som velger å bytte ut sine gamle vedovner med moderne, rentbrennende ovner, slik som enkelte byer tilbyr, bør også bli standard nasjonal prosedyre, all den tid vedfyring er en stor bidragsyter til svevestøv.

Bidragsordningene må således være av en størrelse som gir en reell utløsende effekt.