Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Styreverv til lokal-/storlag

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det er behov for frivillige til ulike tillitsverv i lokal-/storlag.

Et lokallag er en sammenslutning av medlemmer som slutter opp om forbundets formålsparagraf i et definert lokalt område. Tillitsvalgte velges under årsmøtet. Lokallagsstyret/storlagsstyret har ansvaret for lokallagets/storlagets arbeid. Styret er lagets øverste organ mellom årsmøtene og har ansvaret for den alminnelige forvaltning av lokallaget/storlaget. Styret representerer laget utad.

 • Et lokallags-/storlagsstyre skal bestå av minimum tre og maksimum syv personer, med minst ett varamedlem.
 • Det skal velges leder, nestleder og kasserer. Oppgaven som kasserer kan også settes bort til eksternt firma eller utføres av ansatte i NAAF. 
 • Styret driver organisasjonen mellom årsmøtene og er lokallagets nest høyeste myndighet – etter årsmøtet.
 • Sekretær velges blant styremedlemmene. 
 • Styret behandler saker som kommer fra medlemmer, fra regionen og fra NAAF sentralt.
 • Alle i styret skal påse at foreningen arbeider etter de retningslinjer som vedtektene og Landsmøtets strategi- og handlingsplan fastsetter.
 • Det skal avholdes minimun to styremøter i året.

NAAF trenger frivillige til:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Hvordan organiseres oppgavene?

Styreleder:

 • Hovedkontakt mot regionsekretær
 • Kaller inn til styremøte og leder dette
 • Kontaktperson for lokallaget
 • Følger opp og ser at handlingsplan og arbeidsplan for styret følges
 • Fordeler oppgaver mellom styremedlemmene
 • Har oversikt over viktige dokumenter
 • Følger opp søknader til stiftelsen Dam og andre tilskuddsordninger
 • Skal sammen med kasserer ha en økonomisk oversikt for å sikre at laget driver forsvarlig og innen for NAAFs etiske og økonomiske retningslinjer.

Nestleder:

 • Har oversikt over alt som skjer og alt som skal gjøres i lokallaget
 • Følger opp styremedlemmene og lederen, inspirerer og oppmuntrer
 • Tar over som leder dersom lederen er fraværende og har gjerne faste oppgaver delegert fra leder 
 • Har sammen med styreleder oversikt over oppgaver og kan enkelt bidra der det trengs.

Kasserer:

 • Ansvarlig for at økonomien er ryddig, oversiktlig og innenfor NAAFs økonomiske retningslinjer
 • Lager budsjett sammen med styret
 • Presenterer økonomistatus på hvert styremøte hvis ønskelig
 • Samler inn bilag som attesteres av leder og kasserer
 • Setter opp årsregnskap og har kontakt med revisor
 • Informerer og holder styreleder fortløpende orientert om den økonomiske situasjon og at budsjett overholdes
 • Innraporterer tilskudd og påser at tidsfrister overholdes.

Sekretær:

 • Velges blant styremedlemmene
 • Skriver protokoll fra møtene
 • Skriver årsmeldingen i samarbeid med leder
 • Ansvarlig for meldinger til Brønnøysund
 • Tar vare på og har oversikt over protokoller, brev etc.

Styremedlem:

 • Alle styremedlemmer bør ha ulike arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
 • Styremedlemmene skal planlegge og gjennomføre aktiviteter.
 • Styremedlem kan gjerne, sammen med sekretær, søke Stiftelsen Dam.
 • Hjelper øvrige styremedlemmer hvis nødvendig

Varamedlem:

 • En viktig person som skal steppe inn når styremedlemmene ikke kan møte
 • Har stemmerett på styremøtet når et styremedlem ikke er til stede
 • Bør innkalles til alle styremøter med talerett, men ikke stemmerett
 • Kan påta seg diverse oppdrag for styret
 • Er tenkt som potensielt påtroppende styremedlem ved neste valg.

Lokal-/storlag avholder årsmøtet i januar/februar. Her velges representanter til de ulike vervene.

Hvem ser vi etter?

Du som ønsker å være med å gjøre Norge  friskere og gjerne har erfaring rundt for eksempel astma, allergi, eksem, KOLS, inneklima, uteluft. Kanskje du ønsker å treffe andre med samme utfordringer som deg, dele kunnskap, påvirke politisk, informere. Vi ønsker personer i alle aldere, kjønn og etnisitet.

Krav:

- Må være medlem i vår organisasjon
- Må være røykfri