Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 2 - 2004

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Tema. Rehabilitering ved astma og allergi. Astmaopplæring

Mange gevinster ved astmarehabilitering

Dato publisert: Sist oppdatert:

Astmaomsorgen har blitt stadig bedre blant annet takket være økt kunnskap og sykdommens natur samt nye og bedre legemidler. Men fortsatt finnes det mange som har stor nytte av rehabiliteringstiltak utover det som formidles gjennom det ordinære helsetjenestetilbudet.

Rehabilitering av individer med allergisk kontakteksem

Dato publisert: Sist oppdatert:

Studier av voksne i arbeidsfør alder fra Gøteborg viser at hver tiende person har hatt håndeksem en eller gang i løpet av en ettårsperiode. Når årsaken til et allergisk kontakteksem er påvist, finnes det gode forutsetninger for å eliminere eller redusere kontakten med utløsende allergen slik at eksemet leges.

Forebygging og rehabilitering av yrkesastma

Dato publisert: Sist oppdatert:

De viktigste tiltak for å få redusert arbeidsrelatert er primær forebygging. Det innebærer at man eliminere eller reduserer den skadelige eksponeringen gjennom ulike tiltak som endrede arbeidsprosesser eller økt bruk av beskyttelsesutstyr. Det vil også være viktig å tidlig identifisere personer med begynnende yrkesastma (sekundær forebygging).

Astmaopplæring av voksne i Norge. Status og utfordringer

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nasjonal Plan for Astmaskoler i Norge har utviklet et anerkjent opplæringsverktøy for helsepersonell. En evaluering viser at pasientene er meget tilfredse med opplæringen og har god livskvalitet, og at 75% sier at de har blitt bedre av sin astma etter opplæringen.

Barn med astma - hva kan fysioterapeuten bidra med?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barn og ungdom med astma og annen lungesykdom kan og bør delta i fysisk aktivitet sammen med jevnaldrende, og problemer med deltagelse i gymnastikktimene bør ikke føre til fritagelse. I vanskelige tilfeller blir det spesielt viktig med veiledning fra lege, fysioterapeut og helsesøster om barnets sykdom og hva som må gjøres for at barn skal kunne delta.

Treningsgruppe for barn med astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Barn med astma trenger ikke nødvendigvis å gå i spesielle treningsgrupper, men for noen vil dette kunne trygge og styrke barn og foreldre i forhold til sykdomsmestring og selvtillit. Hovedpunkt i treningen er premedisinering, god tid til oppvarming, intervalltrening, lang nedtrapping og lett uttøyning.

Trening og astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det foreligger bred enighet om at fysisk aktivitet hos barn og unge med astma har en viktig forebyggende effekt. Spørsmålet om fysisk trening bedrer sykdomsaktiviteten ved astma, har stått sentralt i mange undersøkelser.Flere studier viser entydig at fysisk trening hos astmapasienter bedrer oksygenopptak og ytelsesevne, mens bronkial reaktivitet og sykdomsaktivitet ikke påvirkes.

Slipp pusten til

Dato publisert: Sist oppdatert:

Å ha en ledig pust er ikke minst viktig for mennesker med astma og andre lungesykdommer. De mer eller mindre kroniske betennelsestilstandene som er typiske for disse sykdommene, fører med seg mye slim som det er viktig å få opp, men jo stivere pustemuskulaturen er, jo mindre luft kommer ut i de ytterste bronkiene