Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Fødselskohortstudier fra Odense: Hva har vi lært?

Dato publisert: Sist oppdatert:
I Odense i Danmark er det gjennomført to populasjonsbaserte prospektive fødselskohortstudier med henblikk på å undersøke utvikling og forekomst av allergiske sykdommer i barnealder. I studiene har man også evaluert betydningen av ernæring i tidlig alder og eksponering for miljøfaktorer for utvikling av allergisk sykdom.

Resultater fra studien viser ingen økning i matvare- eller kumelk-allergi over en 13-14 års periode fra 1985. Barn som utelukkende var ernært med morsmelk eller ekstensivt hydrolysert og hypoallergent morsmelkerstatningsprodukter hadde lavere forekomst av kumelkallergi. Man fant ingen allergiforebyggende effekt av kostendringer hos mor, verken i graviditeten eller i ammeperioden.

Høst A, Halken S. Fødelskohortestudier fra Odense: Hvad har vi lært? Allergi i Praksis 2006; 3: 16-22.