Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Råd til deg med matallergisk barn i barnehagen

Allergi i Praksis 1 - 2009

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Hvert femte tilfelle av nyoppstått astma hos voksne kan ha sammenheng med yrkeseksponering. En undersøkelse fra Norge viser at arbeidsrelatert astma er underrapport og underdiagnostisert. Yrkesrelatert astma og allergi er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Epidemiologi vid yrkesastma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Hvert femte til syvende tilfelle av nyoppstått astma hos voksne kan ifølge Kjell Torén ha sammenheng med yrkeseksponering. I Sverige skulle dette kunne utgjøre ca. 900 nye tilfeller av yrkesastma per år.

No image

Utredning av yrkesastma på ulike nivåer i helsevesenet

Dato publisert: Sist oppdatert:

En god anamnese samt kartlegging av eksponering på arbeidsplassen er grunnleggende forutsetninger for å stille diagnosen yrkesastma.

No image

Luftveisplager og allergi blant ansatte i fiske- og skalldyrindustrien

Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidsmedisinsk forskning har vist at produksjonsarbeidere i fiske- og skalldyrindustrien har en forhøyet forekomst av arbeidsrelaterte luftveisplager, astma og allergi.

No image

Obstruktiv lungesykdom i norsk aluminium- og smelteverksindustri

Dato publisert: Sist oppdatert:

Norsk metall er et av Norges viktigste eksportprodukter og et stort antall arbeidstakere har sin arbeidsplass knyttet til denne virksomheten. Økt insidens av astma var i mange år et betydelig problem i aluminiumindustrien. Men etter omfattende kartlegging, bedrede arbeidsforhold og regelmessige helsekontroller, har forekomsten gått ned.

No image

Risikofaktorer for astma og allergi i landbruket

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forurensninger i gårdsmiljøet og allergisk sensibilisering er de viktigste kjente faktorer for utvikling av astma og allergi hos bønder. Men overraskende nok synes forekomsten av astma å være lavere hos bønder enn i den generelle befolkningen.

No image

Eksponering som utløser astma og allergi. Kan målinger gi svar på spørsmål vi stiller?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Avansert måleutstyr gjør det mulig å måle graden av eksponering for ulike forurensningskomponenter i arbeidsmiljøet så som muggsopp, endotoksiner, isocyanater og forbrenningskilder. Mange av disse komponentene kan bidra til å forverre eller utløse astma.

No image

Rettigheter ved yrkesrelatert astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Norge meldes kun 15 % av alle tilfellene av yrkesrelatert astma til Arbeidstilsynet, mange av disse meldes heller ikke videre til NAV og forsikringsselskapene. Mange arbeidstakere går således glipp av de rettigheter som finnes i fylketrygdloven og lov om yrkesskadeerstatning.