Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Allergi i Praksis 3 – 2009

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Undersøkelse viser at mer enn 40 % av skolebygningene i Norge ikke er godkjent etter gjeldende forskrifter. Dårlig inneklima fører til sykdommer og plager, spesielt utsatt er barn med astma og allergi.
No image

Allergeneksponering i skolen

Dato publisert: Sist oppdatert:
No image

Inneklima i skoler og barnehager

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Allergi i Praksis nr. 3 - 2009 beskriver Jan Vilhelm Bakke de vanligste helsemessige konsekvenser som følge av dårlig innemiljø.

No image

Tidlig barnehagestart - bra eller dårlig?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Flere studier som har sett på sammenhengen mellom barnehagestart tidlig i livet og senere i utvikling av astma og allergi gir ingen en entydige på svar hvorvidt tidlig start har en forebyggende effekt.

No image

Infeksjoner hos barnehagebarn - gjør utebarnehage noen forskjell?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det finnes indikasjoner på at stadig flere foreldre etterspør barnehager der barna er ute hele dagen, men gjør dette barna friskere? Den vitenskapelige litteraturen på området er sparsom og studieresultater på ingen måte entydige.

No image

Allergikonsulenter i skolen

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Sverige finnes det cirka 20 allergikonsulenter som er spesialsykepleiere med spesiell kompetanse på allergi og allergiforebyggende arbeid. En del av arbeidet går ut på å samarbeide med skolens rektor om innemiljøproblemer.

No image

Ansattes vurdering av inneklima i skoler og barnehager

Dato publisert: Sist oppdatert:

En kartlegging av ansatte i skoler og barnehager viser at hele 30 % av de ansatte plages av innestengt og dårlig luft og 20 % plages med tretthet og vondt i hodet hver uke. Plagene er hyppigst i barne- og ungdomsskolene. Blant barnehageansatte plages hele 48% av støy.

No image

Yrkesrelatert astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Yrkesastma kan forårsakes av mer enn 250 stoffer i arbeidslivet og defineres som en variabel luftstrømshindring utløst av eksponering for støv, gass, damp eller røyk på arbeidsplassen. En av 10 astmatilstander hos voksne skyldes eksponeringer i yrket.