Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Komorbiditet ved kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Samtidig forekomst av andre sykdommer, komorbiditet, er vanlig ved kols og kan påvirke så vel prognose som livskvalitet hos kolspasienter.

Kardiovaskulære sykdommer er vanligst og medfører forverret prognose og økt mortalitet. Kardiovaskulære risikofaktorer skal derfor bedømmes og behandles ved alle alvorlighetsgrader av kols.  Mulig udiagnostisert kols bør videre overveies hos individer med kjent kardiovaskulær sykdom. Ved kols finnes også økt risiko for diabetes, osteoporose og gastroøsofageal refluks.

God kunnskap om et komplekst sykdomspanorama ved kols er en forutsetning for å kunne identifisere komorbide tilstander. Strukturerte behandlingstiltak er derfor viktig og deltakelse i kvalitetsregistre (nasjonalt kolsregister, luftveisregister) kan være er et godt hjelpemiddel for å påvirke så vel prognose som livskvalitet hos denne pasientgruppen, skriver Anne Lindberg i siste utgave av Allergi i Praksis.

Lindberg A. Komorbiditet vid KOL. Allergi i Praxis 2012; 4: 16-20.