Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Kostnader ved kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I Norge var samfunnskostnadene til behandling av kols rundt 1 milliard kroner. i år 2005-2006. I Sverige kostet behandling og produktivitetstap rundt 9 milliarder svenske kroner i år 1999.

Kostnadsstudier kan vise den økonomiske byrden en sykdom eller tilstand påfører samfunnet, helsetjenestesektoren eller enkeltindividene. Ved hjelp av sykdomsmodeller kan en kople på økonomiske variabler og estimere fremtidig byrde av en sykdom. Kostnads-effektivitetsstudier vurderer to eller flere tiltak opp mot hverandre ved å måle både kostnader og effekt av begge tiltakene gjennom en såkalt inkrementell kostnads-effektivitetsratio.

Kostnads- og helseøkonomiske evalueringer bør i størst mulig grad baseres på data fra populasjonsbaserte utvalg. Ved å undersøke deltakere rekruttert i sykehus vil en overestimere kostnadene, som medfører for store innsparinger ved behandlinger som reduserer annet forbruk av helsetjenester

En gjennomgang av den helseøkonomiske evalueringen bak refusjonsgodkjenningen for salmeterol-flutikasonpropiopat viser hvordan forutsetninger kan utfordres, og hvordan andre tilnærminger kan føre til mindre gunstige estimater for det gjeldende preparatet, skriver  Rune Nilesen i siste utgave av Allergi i Praksis.

Nielsen R. Kostnader ved kols. Allergi i Praksis 2012; 22 – 26.