Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Allergi i Praksis 2 - 2013

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Kols har lenge vært oppfattet som en sykdom det ikke finnes behandling mot. Siste tiårs forskning har endret mye på dette synet. Spesielt har rehabilitering og vektlegging av ikke-farmakologisk terapi, som trening, fått økende betydning.
No image

Trappe-eksperten

Dato publisert: Sist oppdatert:
For forfatter Ingvar Ambjørnsen har livet fått sine begrensninger etter at han fikk kols. Han tenker likevel at han er ganske heldig, som kan beholde både jobb og leilighet.
No image

Trening ved kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

Tungpustenhet begrenser aktivitetsnivået hos kolspasienter. I neste omgang går dette ut over muskelkraft i skjelettmuskulatur og hjertefunksjon. Lungerehabilitering vil kunne øke toleransen for anstrengelse, bedre symptomene og den helserelaterte livskvaliteten.

No image

Tverrfaglig lungerehabilitering

Dato publisert: Sist oppdatert:

Lungerehabilitering for kolspasienter er et anerkjent og veldokumentert tiltak spesielt i poliklinisk sammenheng. Resultater fra en studie med et fire ukers rehabiliteringsprogram i institusjon viser at fysisk utholdenhet og helserelatert livskvalitet bedres og depresjon reduseres

No image

Kan mangel på D-vitamin påvirke sykdomsforløpet ved kols?

Dato publisert: Sist oppdatert:

D-vitaminmangel er ikke uvanlig hos kolspasienter, og lavt innhold av D-vitamin synes å kunne ha sammenheng med redusert lungefunksjon også hos friske.

No image

Ernæring ved kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

Mange kolspasienter har et ernæringsproblem. Dette gjelder først og fremst ved alvorlig kols der respirasjonsarbeidet er energikrevende, matlysten svekket, og det er anstrengende å spise i tillegg til at pusten blir dårligere når magesekken fylles.

No image

Yrkesbetinget kols

Dato publisert: Sist oppdatert:

Yrkeseksponering for støv, gass og damp har de siste tiårene blitt erkjent som en viktig risikofaktor for kols. Flere studier antyder at yrkeseksponering kan forklare 15- 20% av kolstilfellene. Røyking kombinert med skadelig yrkeseksponering kan gi opptil 14 ganger økt risiko for kols.