Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Yrkesbetinget kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Yrkeseksponering for støv, gass og damp har de siste tiårene blitt erkjent som en viktig risikofaktor for kols. Flere studier antyder at yrkeseksponering kan forklare 15- 20% av kolstilfellene. Røyking kombinert med skadelig yrkeseksponering kan gi opptil 14 ganger økt risiko for kols.

Legen må spørre seg selv om den individuelle kolspasient kan ha vært utsatt for andre skadelige eksponeringer enn tobakksrøyk. Yrkeseksponeringen vil ofte være sammensatt og uoversiktlig kvalitativt og kvantitativt, og det vil kunne være nyttig og nødvendig å henvise til yrkesmedisiner.  Den enkelte lege har et spesielt ansvar for å melde mistanke om yrkessykdom til arbeidstilsynet. Det er viktig på et tidlig tidspunkt å fange opp begynnende kols og iverksette spesielle tiltak i arbeidsmiljøet eller påse at vedkommende settes i et arbeid der man kan unngå støveksponering. Johny Kongerud gir i siste utgave av Allergi i Praksis en oversikt over aktuelle yrkesgrupper med økt kolsrisiko, samt en kort gjennomgang av viktige momenter i diagnostikk av yrkesbetinget kols.

Kongerud JS. Yrkesbetinget kols. Allergi i Praksis 2012; 2: 40-48 >