Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen fra gran og furu

Allergi i Praksis 4 - 2014

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Biomarkører for allergisk sykdom og astma kan være nyttige diagnostiske hjelpemidler for å gi viktig informasjon utviklingstrender, om sykdommenes alvorlighetsgrad og for å styre behandlingen i riktig retning. Dette er tema for siste utgave av Allergi i Praksis.
No image

Mikrobiomets betydning for astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Det menneskelige mikrobiomet kan defineres som alle mikroorganismer i og på kroppen vår og hvordan disse interagerer med omgivelsene. Nyere forskning tyder på at mennesket og mikrobiomet stort sett har felles interesser og at mikrobiomet kan ha avgjørende betydning for vår helse.

No image

Kols-epidemien: Utfordringer og muligheter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Redusert eksponering for natur og biologisk mangfold kan være en fellesnevner for økt hyppighet av inflammatorisk sykdom. Synkende eksponering for biodiversitet i miljøet svekker mikrobiomer i mage, tarm, hud, luft- og fødselsveier. Yrkesforverret astma dominerer nå i undervisnings-, renholds-, syke- og pleiesektoren med fare for videre utvikling av kols.

No image

Ny metode for å analysere inflammasjon i luftveiene

Dato publisert: Sist oppdatert:

Inflammasjon i de små luftveiene forekommer ved både ved mild og alvorlig astma og ved astmaforverringer. Vi vet ennå ikke hvordan man kan forebygge at pasienter med astma utvikler en ikke-reversible luftveisobstruksjon og kunnskapen om slik inflammasjon er svært begrenset.

No image

Nitrogenoksid i utåndingsluften som mål på luftveisinflammasjon

Dato publisert: Sist oppdatert:

Ekshalert nitrogenoksid (FeNO) benyttes som en tilleggsmetode for diagnostikk og karakterisering av astma. FeNO er også anbefalt som metode for å regulerer astmaaktiviteten, spesielt i situasjoner der pasientene har en ukontrollert astma, tross bruk av inhalasjonssteroider (ICS).

No image

Kitinaser som biomarkør for kronisk luftveisinflammasjon hos barn med alvorlig astma

Dato publisert: Sist oppdatert:

Et viktig område innen astmaforskningen er å finne biomarkører som kan muliggjøre en individuelt tilpasset behandling. Forhøyede nivåer av det kitinaseliknende proteinet YKL-40 er påvist i serum och bronkialveggen hos voksne pasienter og vist å korrelere med sykdommens alvorlighetsgrad. Nivåene av YKL-40 påvirkes også av den enkeltes genetikk.

No image

Aktuelle trender i allergisk sensibilisering i Skandinavia

Dato publisert: Sist oppdatert:

I Skandinavia er det gjennomført flere store befolkningsstudier av allergisk sensibilisering, allergiske sykdommer og deres risikofaktorer. I siste utgave av Allergi i Praksis omtales studier fra København og fra Norbotten og Västra Götaland i Sverige.