Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Slik håndterer du astma i kulden

Kitinaser som biomarkør for kronisk luftveisinflammasjon hos barn med alvorlig astma

No image

Foto: Tore Fjeld

nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Et viktig område innen astmaforskningen er å finne biomarkører som kan muliggjøre en individuelt tilpasset behandling. Forhøyede nivåer av det kitinaseliknende proteinet YKL-40 er påvist i serum och bronkialveggen hos voksne pasienter og vist å korrelere med sykdommens alvorlighetsgrad. Nivåene av YKL-40 påvirkes også av den enkeltes genetikk.

I en svensk studie ble YKL-40 i serum undersøkt hos skolebarn med alvorlig astma, kontrollert astma og friske kontroller. Resultater viste at YKL-40 var forhøyet hos barn med alvorlig astma sammenliknet med friske barn. Etter justering for genotyper fant man også at barna med alvorlig astma også hadde høyere nivåer enn barna med kontrollert astma. Funnen viser att YKL-40 kan være en lett tilgjengelig biomarkør for astmaens alvorlighetsgrad og remodellering hos barn med alvorlig astma.

Konradsen JR, James A, Hedlin G. Kitinaser – en möjlig biomarkör för kronisk luftvägsinflammation hos barn med svår astma. Allergi i Praxis 2014; 4: 26–30, pdf >