Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Alvorlig astma –definisjon og forekomst

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I løpet av de siste årene har det pågått intense diskusjoner om hvordan man skal definere alvorlig astma, og fortsatt finnes det ingen universell akseptert definisjon av begrepet.

 På den ene siden har stått spesialister som sliter med de alvorligste og mer eller mindre behandlingsresistente tilfellene og som utgjør noen få prosent av alle astmapasienter. På den andre siden helsepersonell og pasienter som sliter med å oppnå god astmakontroll til tross for omfattende medisinering. Denne pasientgruppen utgjør 15–20 prosent av alle med astma.

I flere senere konsensusrapporter har man foretrukket begrepet refraktær eller behandlingsresistent astma, og forbeholdt begrepet «alvorlig eller svår astma» til astmapasienter der man ikke lykkes med å oppnå tilfredsstillende astmakontroll tross omfattende medisinering.

I siste utgave av Allergi i Praksis, diskuterer Bo Lundbäck og medarbeidere de ulike definisjonene av alvorlig astma.

Lundbäck B, Backman H, Rönmark E. Svår astma – definition och förekomst. Allergi i Praksis 2016; 2: 6–10, pdf >