Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Allergi i Praksis 3 - 2016

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergiske reaksjoner på legemidler er et omfattende og til dels alvorlig problem. I siste utgave av Allergi i Praksis får vi en oppdatering av epidemiologien og belyst kryssreaksjoner relatert til penicillinallergi og utredning av mistenkt allergi overfor anestesilegemidler.

Reaksjoner i luftveiene på eksponering i yrkessammenheng er ikke sjelden oversett og er vanskelig å utrede. I Allergi i Praksis får vi eksempler på utredning yrkesrelaterte luftveissykdommer som luftveisproblemer hos avløpsarbeider og hypersensitivitetspneumonitt hos frisører. En artikkel om effekter av elektroniske sigaretter gir høyaktuell oppdatering av negative helseeffekter ved bruk av e-sigaretter.

No image

Elektroniske sigaretter

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nikotinholdige e-sigaretter inneholder ulike mengder nikotin og flere potensielt karsinogene og toksiske substanser. Fra USA er det rapportert om akutte forgiftninger gjennom svelging, inhalering eller absorpsjon av væsken i sigarettens utskiftbare ampuller.

No image

Omdiskutert regulering av e-sigaretter

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis gjennomgås gjeldende regelverk og lovendringsforslag for omsetning og bruk av e-sigaretter i Norge.

No image

Legemiddelallergiens epidemiologi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forekomsten av legemiddelallergi (DA) og legemiddeloverfølsomhet (DH) er rapportert å være økende, men er vanskelig å bedømme på grunn av stor variasjon i studiepopulasjoner, studienes utforming, type legemiddel og forskjellige overfølsomhetsreaksjoner.

No image

Kryssreaksjoner ved penicillinallergi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nyere erfaringer tyder på at risikoen for kryssallergi mellom penicillin og betalaktamanantibiotika er betydelig lavere enn det man tildigere har trodd.

No image

Perioperativ anafylaksi

Dato publisert: Sist oppdatert:

Perioperativ anafylaksi er en sjelden, men alvorlig komplikasjon som kan føre til pasientskade eller død. På operasjonsstuen forekommer hyppigst reaksjon på antibiotika, klorheksidin, nevromuskulære blokkere (NMBA) og fargestoffer. 50-60 % av de alvorlige perioperative allergiske reaksjonene er IgE-medierte.

No image

Arbeid med avløpsvann og effekter på luftveiene

Dato publisert: Sist oppdatert:

Arbeidstakere som håndterer avløpsvann har en potensiell risiko for å bli eksponert for ulike typer forurensninger. Toksiske gasser, bakterier, og mikrobielle komponenter, og da spesielt endotoksin, kan forårsake irritasjoner og inflammasjonsreaksjoner i luftveiene.

No image

Hypersensitivitetspneumonitt - en underkjent luftveissykdom hos frisører

Dato publisert: Sist oppdatert:

Nyere studier ved Haukeland universitetssykehus tyder på at hypersenstivitetspneumonitt som følge av eksponering for persulfater i hårblekemiddel er en underkjent yrkessykdom hos frisører.