Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Luftforurensninger i Stockholms T-bane

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I tre delstudier ble friske personer og personer med mild astma eksponert for luft fra Stockholms tunnelbane. Resultater ble sammenliknet med kontroller som ble eksponert for frisk luft.

Det er påvist høye konsentrasjoner av partikler mindre enn 2,5 µm (PM2,5) og mindre enn 10 µm (PM10) i Stockholms tunnelbane, og høyere nivåer enn det som har vært målt i sterkt trafikkerte gater i Stockholms indre by. Liknende forhold er observert i tunnelbaner verden over.

I tre delstudier ble friske personer og personer med mild astma eksponert for luft fra Stockholms tunnelbane. Resultater ble sammenliknet med kontroller som ble eksponert for frisk luft.

Eksponeringen i tunnelbanemiljøer resulterte ikke i noen statistisk signifikante forandringer i studerte lungefunksjonsparametere, verken hos friske forsøkspersoner eller hos forsøkspersoner med diagnosen mild astma. Heller ikke akutte lungefunksjonseffekter kunne påvises som følge av tunnelbaneeksponering.

Resultater fra de tre delstudiene gir ingen indikasjoner på at ett to timers opphold i tunnelbanemiljøer har noen påtakelig inflammatorisk påvirkning hos mennesker, i motsetning til hva som tidligere er vist ved opphold i veitunnelmiljøer, skriver Magnus Svartengren i siste utgave av Allergi i Praxis.

Svartengren M.  Luftföroreningar i Stockholms T-bana. Hälsoeffekter vid vistelse. Allergi i Praxis 2017; 2: 12–18.