Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Prikktest og spesifikt IgE

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Lennart Nilsson og medarbeidere tester og prøver som benyttes for å undersøke om det foreligger en IgE-mediert allergi.

Artikkelen tar spesielt for seg allergenspesifikt IgE og prikktest. I tillegg diskuteres ulike skreeningtester. Forfatterne understrekes at deg vil være viktig å undersøke allergenspesifitet basert på sykehistorie og kliniske allergiske symptom. Resultater fra allergitester skall alltid tolkes i sammenheng med kliniske symptomer.

Nilsson L, Nilsson C, Duchen K, Jenmalm M. Prikktest og spesifikt IgE. Allergi i Prakiss 2018; 1: 20–5.

No image

FPIES – en underdiagnostisert tilstand

Dato publisert: Sist oppdatert:

FPIES (Food protein-induced enterocolitis syndrome) er en ikke-IgE-mediert matallergisk lidelse som nesten utelukkende rammer små barn. Melk og soya angis å være de vanligste utløsende matvarene, men hvilken som helst matvare kan forårsake en FPIES-reaksjon. Det kan synes som om forekomsten av FPIES har økt påtakelig i løpet av de siste årene, skjønt kjennskap til sykdomstilstanden er forholdsvis ny.

No image

Forsinket anafylaktisk reaksjon på matvarer

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Malcolm Sue-Chu kliniske manifestasjoner, patofysiologi, diagnostikk og håndtering av forsinkete anafylaktiske reaksjoner på matvarer som alpha-gal-allergi, nattoallergi og matavhengig anstrengelsesutløst anafylaksi, FDEIA

No image

Diagnostikk og overdiagnostikk av matvareoverfølsomhet

Dato publisert: Sist oppdatert:

I flere nyere svenske studier oppgir nærmere en fjerdedel av både barn og voksne at de står på eliminasjonskost på grunn av mistenkt matvareoverfølsomhet. En stor andel med rapportert matvareoverfølsomhet er ikke blitt utredet eller diagnostisert innen primær- eller spesialisthelstejenesten.

No image

Prikktest og spesifikt IgE

Dato publisert: Sist oppdatert:

I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Lennart Nilsson og medarbeidere tester og prøver som benyttes for å undersøke om det foreligger en IgE-mediert allergi.

No image

Når benytte ekstrakt-tester og når teste mot allergene komponenter?

Dato publisert: Sist oppdatert:

Komponentdiagnostikk har gitt nye muligheter til å skille mellom sensibilsering mot primære allergener og mot kryssreagerende allergener. I siste utgave av Allergi i Praksis beskriver Magnus Borres hvordan de tradisjonelle ekstraktbaserte IgE-testene kan kombineres med bestemmelse av IgE mot ulike komponenter i allergenene.

No image

Atopy patch test

Dato publisert: Sist oppdatert:

Atopy patch test (APT) kan være et nyttig hjelpemiddel ved diagnostikk av matvareallergi hos barn barn med atopisk eksem, mage-tarm-besvær, eosinofil øsofagitt og FPIES. APT kombinert med prikktest kan redusere behovet for tidkrevende eliminasjons- og provokasjonsforsøk. Denne kombinasjonen av tester har høy sensitivitet og høy negativ prediktiv verdi da matvareallergi er mindre sannsynlig dersom begge testene er negative.

No image

Oppdaterte ARIA-retningslinjer for behandling av allergisk rhinitt

Dato publisert: Sist oppdatert:

De internasjonale ARIA-retningslinjene (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma,) er i løpet av 2017 oppdatert. Nytt er at begrepene sesongbetinget og perenn (helårs) allergisk rhinitt er kommet tilbake. Disse erstatter intermittent og persisterde allergisk rhinitt.