Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Beskytt deg i kulda - råd til deg med astma

Om NAAF

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

NAAF er en interesseorganisasjon for alle som er opptatt av forebyggende helse. Per dags dato teller vi ca. 12. 000 medlemmer.

Forbundet har 28 ansatte, hvorav 10 er ansatt i NAAFs regioner spredt over hele landet. NAAF er inndelt i 10 regioner og har 63 lokalforeninger og storlag landet over. Forbundet eier og driver Det Norske Helsesenter på Gran Canaria og Geilomo barnesykehus som driftes av Rikshospitalets Barneklinikk. 

Hvorfor NAAF?

Astma og allergi er kroniske sykdommer som stadig opplever en økende forekomst, særlig blant barn og unge. Forskning viser at årsakene i stadig sterkere grad viser seg å være knyttet til forurensning. Belastende miljøforhold ute- og innendørs bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos dem som allerede har utviklet sykdom.  NAAF engasjerer seg sterkt i denne problemstillingen og kaller seg derfor også en miljøorganisasjon.

Det krever overskudd å være syk. Kronisk syke har rettigheter, men du må selv aktivt løse dem ut. I tillegg blir kronisk sykdom en del av familien – og legger beslag på både tid og krefter. NAAF ønsker å hjelpe, og å lette byrdene for denne gruppen mennesker. Hovedmål for forbundets virksomhet kan oppsummeres slik:

Styrket forskningsinnsats for å finne årsakene til stadig økende forekomst – for å kunne sette inn de riktige forebyggende tiltak

Hjelpe alle som har en diagnose å leve så godt som mulig med sin sykdom.

NAAFs medlemsfokus

NAAF har et særlig ansvar for sine medlemmer og holder kontakten med dem gjennom medlemsbladet ”AstmaAllergi” fem ganger årlig, som er betalt gjennom kontingenten.

Blant flere medlemsfordeler er NAAFs rådgivningstjeneste med sykepleiere og inneklimaekspert. NAAF-advokaten veileder medlemmene i juridiske spørsmål så som (mulige) yrkesskader spesielt og veiledning i trygd- og rettighetsspørsmål.

En rekke kurstilbud og sosiale tiltak med helsefokus – ofte rettet til hele familien og med tilpassende tilbud for alle aldersgrupper finner sted lokalt. Mer om medlemsfordeler >>

NAAFs samfunnsinnsats

Forbundet snakker på vegne av hele landets befolkning innenfor våre diagnosegrupper, 1,5 millioner nordmenn, når vi tar opp saker på nasjonalt nivå overfor politiske beslutningstakere og gjennom media, hvor vi stadig er å finne.

Forbundet har et stort engasjement for å spre kunnskap om behandling, kreve lovfestede endringer og gi informasjon om viktige forebyggende tiltak. NAAF arbeider aktivt gjennom drifting av pollenvarslingen for Norge, tiltak mot økende dieseltrafikk og vedfyring for å begrense lokal forurensning og for å oppnå bedre innemiljø i skoler, barnehager og på arbeidsplasser. Gjennom forbundets hjemmesider spres informasjon og kunnskap og disse har besøkstall man normalt kun finner på kommersielle nettsider.

Ved å øke kunnskapen hos behandlingsapparatet, styrker man kvaliteten på tilbudet til pasientene. Helsepersonell får opplæring innenfor diagnoseområdene fra spesialistene innenfor de ulike medisinske fagfeltene gjennom fagbladet ”Allergi i Praksis” som utgis av NAAF og går til helsepersonell.

I tillegg kommer en bredt anlagt brosjyreportefølje, med informasjon utarbeidet av NAAF og kvalitetssikret av forbundets eget legeråd. Disse benyttes i stor grad på landets helseinstitusjoner.

NAAFs egne informatører besøker skoler, barnehager og arbeidsplasser for å øke kunnskapen om astma og allergi. Informasjon, utfordringer og nyttige, gjennomførbar tilrettelegging er i fokus når forbundet er ute i felten. 

NAAF – vi gjør Norge friskere!