Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Om NAAF

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

NAAF er en interesseorganisasjon for astma, allergi, eksem, kols og annen overfølsomhet, samt for alle som er opptatt av forebyggende helse. Forbundet ble grunnlagt 24. januar 1960 av Alfred Simonsen, og per dags dato teller vi cirka 13.000 medlemmer.

NAAF er inndelt i 10 regioner og har 46 lokallag/storlag landet over.

Forbundet eier Geilomo barnesykehus, som tilbyr behandling til barn med blant annet alvorlig astma, eksem og allergier, og lærer dem å mestre egen sykdom. På Gran Canaria eier vi behandlingsstedet Valle Marina, der både voksne og barn kan få opphold og behandling for astma og eksem i et gunstig klima.

Gjennom både Forskningsfondet for astma og allergi og Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi deler vi årlig ut midler til forskning, slik at vi kan finne ny kunnskap om årsaker, forebygging og behandling av våre diagnoser.

Hvorfor NAAF?

Cirka 1,5 millioner nordmenn er i dag rammet av våre diagnoser, men allergiske sykdommer som astma, allergi og atopisk eksem har stadig økende forekomst, spesielt blant barn. Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner én eller flere ganger i løpet av livet, og det anslås at rundt én million nordmenn er rammet av pollenallergi. Dette er både et helseproblem og et samfunnsproblem.

Astma- og Allergiforbundet jobber derfor for økt fokus på forebygging av disse sykdommene, samt at personer som allerede er rammet skal kunne leve så godt som mulig med dem.

Det krever overskudd å være syk. Kronisk syke har rettigheter, men de må selv finne ut av ordningene og søknadsprosessene. I tillegg blir kronisk sykdom en del av familien, og legger beslag på både tid og krefter. Vi arbeider derfor for å hjelpe og lette byrdene for denne gruppen. 

NAAFs samfunnsinnsats

Vi er opptatt av å spre kunnskap om diagnosene våre. Dette gjør vi i tett dialog med myndighetene og helsevesenet. Vi arbeider for at behandlingstilbud for våre sykdomsgrupper opprettholdes og styrkes, og krever lovfestede endringer som er viktige for våre medlemmer.

Astma- og Allergiforbundet driver den nasjonale pollenvarslingen, en varslingstjeneste som bidrar til en mer forutsigbar hverdag for om lag én million nordmenn som lider av pollenallergi. Vi har i tillegg en gratis rådgivningstjeneste, hvor alle kan få snakke med våre rådgivere om våre diagnoseområder, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål.

NAAF driver aktivt med tobakksforebyggende arbeid, og representanter fra forbundet er blant annet med i statlige utvalg hvor det jobbes for et tobakksfritt samfunn.

Lokal luftforurensning er fortsatt et stort problem i mange norske byer. Dette har vi lenge advart mot, og vi arbeider aktivt både politisk og i media for at det skal fremmes tiltak som begrenser lokal forurensning.

Matallergi og intoleranse er et økende problem i befolkningen, og et av NAAFs hovedfokusområder er å bidra til forbedring av situasjonen for mennesker med matallergi og/eller annen matintoleranse.

Selv om både arv og miljø spiller inn på våre diagnoser, kan alle gjøre noe for å forebygge allergisk sykdom. Forbundet legger derfor stor vekt på forebyggende arbeid. Gjennom merkeordningen vår Asthma Allergy Nordic ønsker vi å gjøre det enklere å velge helsevennlige hverdagsprodukter uten unødvendige kjemikalier, både for personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet, samt alle andre som ønsker å forebygge.

Ved å øke kunnskapen hos behandlingsapparatet, styrker man kvaliteten på tilbudet for pasientene. Derfor holder NAAF stadig kontakt med både helsepersonell og helseinstitusjoner, og bidrar til faglig påfyll gjennom blant annet å arrangere seminarer og å produsere brosjyremateriell.

NAAFs medlemsfokus

NAAF har et særlig ansvar for sine medlemmer, og holder kontakten med dem på flere måter, blant annet gjennom medlemsbladet «AstmaAllergi», som utgis fire ganger årlig.

Blant flere medlemsfordeler er prioritert hjelp hos NAAFs rådgivingstjeneste, med helsefaglige rådgivere og eksperter på matallergi og inneklima. Våre medlemmer får også gode medlemspriser på opphold ved vårt helsesenter Valle Marina på Gran Canaria, og rabatter i vår nettbutikk der vi selger relevante hjelpemidler.

Vi har også en rekke kurstilbud og sosiale tiltak med helsefokus, ofte rettet mot hele familien og med tilpassende tilbud for alle aldersgrupper, som finner sted lokalt.

Setter du pris på arbeidet vi gjør? Da trenger vi deg med på laget! Bli medlem i dag >>