Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Mandat for Kontroll- og klageutvalget (KKU)

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Kontroll- og klageutvalget skal være overvåker av forbundsstyrets økonomiske disposisjoner og påse at vedtak fattes innenfor rammene av NAAFs vedtekter, samt foreta endelig godkjenning av NAAFs regnskap.

§ 1 Hjemmel og sammensetning

Kontroll‐ og klageutvalget er hjemlet i vedtektene § 5‐9, og oppnevnt av landsmøtet.

Funksjonstiden er sammenfallende med landsmøteperioden.

Utvalget skal være sammensatt av 1 person med lang organisatorisk fartstid fra NAAF (leder), 1 person med formell juridisk bakgrunn, 1 person med formell økonomisk bakgrunn, og 3 varamedlemmer som oppfyller kravene til kompetanse for plass i utvalget. Utvalgets medlemmer kan ikke inneha, eller ha innehatt, andre tillitsverv i NAAF under sist landsmøteperiode eller ha annen formell tilknytning til NAAFs organisasjon eller søsterselskap. Ved forfall til møter i kontroll‐ og klageutvalget innkalles fortrinnsvis varamedlem med tilsvarende kompetanse som medlem med forfall.

§ 2 Oppgaven

Utvalgets oppgaver er regulert i Forbundets vedtekter § 5.9:

”Utvalget skal være overvåker av forbundsstyrets økonomiske disposisjoner og påse at vedtak fattes innenfor rammene av NAAFs vedtekter, samt foreta endelig godkjenning av NAAFs regnskap. Kontroll‐ og klageutvalget er klagenemnd i suspensjons‐ og eksklusjonssaker.”

Utvalget vil for å følge opp oppgaven også føre tilsyn med forbundsstyret som generalforsamling for Det Norske Helsesenter sa. Kontroll‐ og klageutvalget ønsker å motta protokoll fra generalforsamlingen i Det Norske Helsesenter sa.

Det er utvalget som selv avgjør hva som faller inn under første ledd.

§ 3 Informasjonsflyt og samarbeid med andre NAAF organer

Utvalget skal ha tilgang til alle forbundsstyreprotokoller – A og B protokoller – og til alle dokumenter til og fra forbundsstyret, og til og fra sekretariatet.

Utvalget har også rett til å møte forbundsstyret, som skal tilrettelegge for slikt møte så snart det er praktisk mulig.

Utvalget har rett til å stille forbundsstyret spørsmål av enhver art som utvalget mener ligger inn under utvalgets mandat. Slike møter med forbundsstyret skal protokolleres med hovedinnhold av hva som ble drøftet.

Utvalget har også rett til å møte ansatte i forståelse med forbundsstyret. Alle henvendelser til ansatte skal skje gjennom generalsekretæren, eller i forståelse med generalsekretæren.

§ 4 Uavhengighet

Utvalget beslutter selv hvilke saker utvalget vil behandle innenfor sine oppgaver gitt i § 2.

Det enkelte medlem av forbundsstyret, og regionsstyrene – etter styrevedtak – kan be om at utvalget behandler konkrete saker som faller inn under utvalgets mandat.

§ 5 Ekstraordinært landsmøte

Utvalget kan – ved enstemmig beslutning – kreve innkalt til ekstraordinært landsmøte for å behandle den/de saker utvalget beslutter.

Denne retten kommer i tillegg til ekstraordinært landsmøte etter vedtektene § 7‐1.

§ 6 Rolle på landsmøtet

Utvalget møter på landsmøtet med tale‐ og forslagsrett i alle saker, etter vedtektene § 6‐1.

Ordinært landsmøte behandler som fast sak beretning fra utvalget, og utvalget er forpliktet til å besvare alle spørsmål stilt av landsmøtets delegater med stemmerett.

§ 7 Klageorgan i suspensjons og eksklusjonssaker

Utvalget behandler og har avgjørelsesmyndighet i saker om suspensjon og eksklusjon etter vedtektene §§ 5‐6 og 5‐7.

Saksbehandlingen i saker etter første ledd følger av vedtektene.

§ 8 Beslutningsdyktighet

Utvalget er beslutningsdyktig når 2 medlemmer/varamedlemmer møter. Ved leders forfall kan utvalget velge møteleder.

Utvalget fatter sine beslutninger ved alminnelig flertall, unntatt vedtak etter § 5.

Utvalgets møter er lukkede, og utvalget avgjør selv hvem som skal kunne møte i utvalget.

I saker om suspensjon og eksklusjon har klageren rett til å forklare seg etter vedtektene §§ 5‐6 og 5‐7. Avgjørelse i slike saker krever fulltallig utvalg.

§ 9 Godtgjøring

Godtgjøring og kostnadsdekning til utvalgets medlemmer følger det som til enhver tid er vedtatt i NAAF.

Regnskap for utvalget inngår i NAAFs ordinære regnskap.

§ 10 Endring av mandat

Fastsettelse av mandatet gjøres av landsmøtet (jfr. vedtektene § 5‐9, 2. ledd).