Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Anbefalte produkter

No image
bg Dato publisert: Sist oppdatert:
En av NAAFs mange oppgaver er å veilede forbrukere i valg av produkter med minst mulig helserisiko. Vi tar utgangspunkt i å unngå plager for de med astma, allergi eller annen overfølsomhet, og dermed blir produktene også helsevennlige for alle andre.

Produktmerkeordningen Asthma Allergy Nordic

Gjennom vårt samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, om en felles merkeordning, gir vi våre grupper og forbrukere et bredere utvalg av helsevennlige produkter.

Asthma Allergy Nordics anbefaling gis til de produkter som vi, etter gitte kriterier, har vurdert å være gunstige for alle dem med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer, og alle andre som er opptatt av å forebygge sykdom. Det som er bra for våre grupper, også er bra for alle andre.

Den nasjonale merkeordningen, anbefalt av NAAF, fases ut og vil erstattes av Asthma Allergy Nordic.

Eget produktvurderingsutvalg

Vurderingene gjøres av et eget produktvurderingsutvalg som består av ledende eksperter innenfor blant annet arbeidsmedisin og allergi.

Ekspertene baserer sine vurderinger på alle aktuelle offentlige vurderingskriterier for alle inholdsstoffer - også aktuelle offentlige miljøkriterier der det er relevant - men foretar også egne vurderinger når det gjelder helseaspekter av innholdsstoffer.

Mange produkter oppnår aldri å få logoen og enkelte kan også miste det dersom ny kunnskap tilsier at ingredienser vi tidligere har akseptert ikke lengre kan brukes. Mange produsenter justerer sine ingredienser etter våre krav krav, som en del av godkjenningsprosessen.

Det ikke er mulig å gi en 100 % garanti for at ingen vil reagere på enkelte innholdsstoffer i produkter.

Dette skyldes blant annet at det stadig dukker opp nye allergier for stoffer som blir tatt i bruk. Ordningen er altså ingen garanti mot potensielle reaksjoner, men en anbefaling basert på helsehensyn etter gitte kriterier.

I helt spesielle tilfeller kan et anbefalt produkt inneholde svært begrensede mengder av en forbindelse/stoff som vi egentlig ikke ønsker skal finnes i produktet. Det ligger en helsemessig helhetsvurdering bak alle våre produktanbefalinger, og der de generelle helsegevinstene ved produktet overstiger de potensielt negative, samt det faktum at det relevante stoff kun er tilstede i så begrensede mengder at det ikke utgjør noen helserisiko, kan slike uønskede stoffer aksepteres på visse betingelser.

Hovedårsaken til at uønskede spormengder av slike stoffer en sjelden gang kan befinne seg i våre anbefalte produkter skyldes at bransjen ikke har gode nok råvarer tilgjengelig. Det er derfor for enkelte produktgrupper på vurderingstidspunktet ikke mulig å formulere god nok kvalitet, med mindre det aksepteres at de bruker råvarer som inneholder spormengder av uønskede stoffer.

På denne måten kan vi også lettere presse på for å få det fjernet på sikt, ettersom vi krever at produktprodusentene innen rimelig tid skal fremskaffe nye råvarer uten spormengder av de aktuelle stoffer. Gjør eller klarer de ikke dette kravet kan de miste merket.

Krav til endringer i råvaregrunnlaget gir positive ringvirkninger for flere produktgrupper, også de utenfor produktmerkeordningen. Ettersom råvareindustri og underleverandører av råvarer får økt press på seg til å fjerne slike stoffer, skaper dette en endringsholdning hos underleverandørene som tross alt lever av å selge råvarer. Dette er råvarer som også brukes i svært mange andre standard forbrukerprodukter, som ikke er del av merkeordningen, og som er tilgjengelige for allmenheten.

Vårt mål med ordningen er å veilede forbrukeren til å foreta gunstige produktvalg for å minimere helserisiko ved bruk.

Det kan også hende enkelte produkter overholder våre kriterier, og således bør kunne defineres som helsevennlige, men at produsenten, av forskjellige grunner, velger å stå utenfor ordningen. 

Konklusjonen er likevel enkel; bærer produktet logoen fra Astma Allergy Nordic, er det et helsevennlig alternativ. Det går vi god for! 

Du kan også lese mer om Asthma Allergy Nordic her www.asthmaallergynordic.com

No image

Anbefalte produkter

Astma- og allergiforbundene i Sverige, Danmark og Norge har en felles nordisk produktmerkeordning, Asthma Allergy Nordic, slik at du som forbruker skal kunne ta helsevennlige valg og velge produkter som er trygge.

No image

Anbefalte produkter - felles ordning i Norden

Astma- og Allergiforbundene i Danmark, Sverige og Norge går nå sammen om et felles nordisk produktmerke, Asthma Allergy Nordic.