Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem - nå er det gratis ut året!

Bolon vevet vinyl

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Hva er Bolon vevet vinyl?

Bolon er et gulvbelegg sammensatt av tråder av ftalatfri vinyl som er fiberforsterket, vevet i et forhåndsbestemt mønster. Denne veven er fiksert fast på en vanntett underside som kan enkelt installeres/monteres som et hvilket som helst annet fleksibelt gulvbelegg eller –teppe.Til sammen utgjør dette et mykt gulvbelegg med mange bruksområder. Det ferdige produktet har en overflate med vanntett, renholdsvennlig struktur som også demper trinnlyd. Ettersom overflaten er vevet åpner dette også for mange visuelle uttrykk som gjør produktet mulig å tilpasse mange forskjellige innemiljøer. Vevet vinyl binder ikke fuktighet og magasinerer heller ikke støv. Bolon er mulig å rengjøre med enkle metoder og ofte med eksisterende utstyr, slik at spesialmaskiner for renhold sjeldent blir nødvendig. Legges større arealer bør det utføres en vurdering av behov for maskiner til å rengjøre store overflater effektivt.

Hvorfor produktanbefaling på denne type gulv?

Bolon er anbefalt av NAAF som et substitutt for tepper, der alternativene er å legge heldekkende tepper eller teppefliser, og harde slette gulv ikke er et alternativ.

NAAF har risikovurdert Bolon med henblikk på at produktet skal kunne tolereres av NAAFs målgrupper og bidra til å forbedre inneklimaet. Bolons produkter vil være nyttige hjelpemidler der tepper normalt ville blitt lagt, og harde slette belegg ikke er akseptable alternativer. NAAF jobber målrettet for at produktmerkeordningen skal hjelpe til med måloppnåelse av NAAFs til enhver tid gjeldende handlingsplan, herunder gjelder å redusere teppeutbredelse og bedre inneklimaet for NAAFs målgrupper. Myndighetene har gitt sine signaler om at det fremdeles er mange inneklimautfordringer ved bruk av tepper. Bransjen selv har på sin side lenge argumentert for at moderne tepper ikke representerer noen inneklimautfordringer, også for personer med astma og allergier. Fra helsehold har man ikke funnet dokumentasjon som støtter dette og derfor anbefalt at teppegulv fortsatt brukes med varsomhet, særlig der det er barn eller brukere med astma- eller allergisykdom. Alle disse forholdene belyses godt i en oppdatert artikkel i Allergi i Praksis nr 2. 2106.

 

Anbefalingen er ikke generell, men rettet inn som teppesubstitutt.

Anbefalingen NAAF har på Bolon gulvbelegg av vevet vinyl gjelder der produktet kan benyttes som teppesubstitutt innendørs; på steder der det normalt sett ville bli benyttet heldekkende eller delvis dekkende teppegulv eller teppefliser. Produktvurderingen har fokusert på behovet for et slikt produkt på markedet rettet imot NAAFs målgrupper og de helseeffekter dette kan medføre. Prosessen fram mot aksept i produktvurderingen har avdekket et potensial for at produkter med Bolon sin konstruksjon vil kunne erstatte bruk av tepper og teppefliser i mange typer lokaler. Prosessen har også avdekket at Bolons produkter kan enkelt vedlikeholdes med mange forskjellige typer eksisterende rengjøringsmaskiner og utstyr. Det forutsettes også at det utarbeides en renholdsplan for de enkelte installasjoner, for å opprettholde optimale resultater. I hovedtrekk kan Bolon rengjøres med tørre metoder eller rent vann, uten bruk av kjemikalier. Se for øvrig leverandørens/produsentens anbefalinger for renhold. 

Er det noen begrensinger i bruksområdene der anbefalingen ikke vil være gjeldende?

Anbefalingen kan ikke overføres til å gjelde på generell basis som et anbefalt gulvbelegg på linje med glatte gulvbelegg (linoleum/vinylbelegg/termoplastiske belegg/kork og lignende), eller som erstatning for eller som synonymt med andre overflater basert på harde underlag (gulvbelegg/parkett/laminat og lignende). Bakgrunnen for dette er at erstatning av disse overflatene med Bolon ikke representerer noe forbedringspotensial som det anbefalte produktet kan være med på å løfte. Når Bolon benyttes som et substitutt for teppefliser og teppegulv, vil Bolons egenskaper, helt eller delvis, kunne erstatte disse i de fleste tilfeller.

Levert av Berg Studio 

Produsent Bolon AB