Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Beskytt deg i kulda - råd til deg med astma

Kriterier for produktvurdering

No image
tf Dato publisert: Sist oppdatert:
Kriteriene våre er spesielt tilpasset for å unngå helseplager for personer med allergier, astma og andre overfølsomhetsreaksjoner. Vi vet også at mange andre har glede av anbefalingene som en hjelp for å velge helsevennlige produkter.

NAAFs kriterier oppdateres fortløpende ettersom ny kunnskap tilkommer, og konsentrerer seg om helserelaterte problemstillinger.

Det vises til de generelle kriterier i forbindelse med søknad om anbefaling fra NAAF som egnet for sensitive personer.

Opplysningene som skal oppgis i søknaden:

 • Produktnavn, produsent, leverandør.
 • Produktbeskrivelse og bruksområde, spesielt hvilke fordeler produktet har for allergikere og andre sensitive personer. 
 • Innholdsstoffer/Kjemisk sammensetning med deklarasjon av alle innholdsstoffene og angivelse av konsentrasjon, CAS-nr. og INCI-betegnelse (bruksegenskap), samt E-stoff nummer der det er relevant. Søker skal også fremlegge Produktdatablad. Ved reseptendring skal både gammel og ny resept fremgå, evt. kan endringer markeres i en samlet resept. 
 • Dersom det foreligger tester utført av nøytrale/godkjente instanser av for eksempel helsemessige konsekvenser, avgasning, eller produktets funksjon, legges disse ved. Produkter som ikke er utprøvet eller i salg, må dokumenteres spesielt godt og evt. utprøves på en sensitiv gruppe personer før evt. anbefaling vurderes.
 • Kopi av deklarasjon/ bruksanvisning på emballasje / etikett skal foreligge og godkjennes før anbefaling gis. Dersom forbrukeren må følge generelle forsiktighetsregler ved bruk, må disse tydelig påføres.

Generelle kriterier

NAAF anbefaler generelt ikke hudpleie- eller rengjøringsprodukter dersom de inneholder irriterende stoffer uten funksjonell verdi, slik som parfyme og fargestoffer.

Det er ikke mulig for NAAF å oppgi konkrete grenser for konsentrasjoner da disse avhenger av produktets bruksområde og generelle forsiktighetsregler ved bruk, sammensetningen av bestanddelene i produktet og av den enkelte brukers følsomhet.

NAAF forbeholder seg retten til å opplyse om forsiktighetsregler ved bruken av produktene som gjelder spesielt for sykdomsgruppen, også i eget informasjonsmateriell. 

NAAF mener at der generelle forsiktighetsregler ved bruk av produktene er nødvendige, skal disse formidles til forbrukeren på emballasjen og i bruksanvisning. (For eksempel nødvendig bruk av hansker, støvmasker, unngåelse av hudkontakt ved vaskemidler, ekstra skylling etc.). Helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad skal gjøres tilgjengelig for forbrukeren på forespørsel, også via Internett-sidene til leverandørene. 

Produktets nytteverdi for mennesker med allergi vurderes og er en forutsetning for anbefaling. Der det foreligger flere produkter på markedet med samme bruksområde, forbeholder NAAF seg å kunne velge ett eller flere av de best dokumenterte produktene når det søkes om NAAFs anbefaling.

Produsenter/importører som inngår produktavtaler med NAAF er forpliktet til å melde endringer av produktet.

NAAF vurderer produkter innen følgende fem produktgrupper:

I.  Produkter beregnet på hudpleie


For eksempel: salver, beskyttende kremer, hånd- kroppsvaskeprodukter, shampoo etc
.

 • Produktopplysninger må foreligge ved søknad, se generell veiledning.  Produktet skal være 100% deklarert med angivelse av enkeltstoffer (og deres hensikt i produktet), konsentrasjon (evt. intervall), CAS-nummer, INCI betegnelse (og evt. E-nummer hvis relevant).
 • Det skal være behov for produktet hos NAAFs målgruppe: allergikere, astmatikere og andre personer med spesiell følsomhet i hud og luftveier.  
 • Produktet skal ikke inneholde bestanddeler som er beskrevet å kunne medføre kontaktallergisk eller uspesifikt irriterende reaksjon ved bruk, selv ved langvarig og gjentatt hudkontakt. Dokumentasjon for uskadelighet også av omdiskuterte bestand¬deler medsendes fra søkeren. (Godkjennelse vil automatisk også anses som gunstig for øvrige befolkning.) 
 • Produktet skal ikke inneholde stoffer som er på liste over stoffer med mulighet for skade av arvestoff (hormonhermere, mutagenisitet) eller kunne fremkalle kreft ved bruk på huden.  Produsenten har ansvaret for å dokumentere dette.
 • Nødvendige konserveringsmidler skal foreligge i lavest mulig forsvarlig konsentrasjon av enkeltstoffer, med lavest mulig risiko for sensibilisering.  
 • Produktet skal være holdbart og ikke medføre risiko for infeksjon pga. vekst av bakterier eller sopp, heller ikke oksidere og medføre spaltningsprodukter som kan være allergifremkallende eller irriterende.
 • Produkter som inneholder konserveringsmidler som kan avspalte formaldehyd eller andre allergifremkallende stoffer, avvises uten vurdering av produktet ellers.

Produktutvalget forutsetter at produsenten fremskaffer den nødvendige dokumentasjon for de enkelte bestanddeler, samt tar hensyn til Miljømyndighetenes (SFT i Norge) nyeste retnings¬linjer og forskrifter når det gjelder stoffer som  kan virke skadelige på miljøet, eller ha andre bivirkninger for brukere, slik som reproduksjonsskader eller hormonhermende egenskaper.  Kosmetikkloven (21.12.2005 nr. 126) og forskrifter knyttet til denne, forutsettes fulgt. 

II.  Rengjøringsprodukter til rengjøring i husholdningen og av klær og utstyr

For eksempel tøyvaskemidler, rengjøringsmidler, oppvaskmidler, etc.

 • Produktopplysninger, se generell veiledning.  Produktet skal være 100% deklarert med angivelse av enkeltstoffer, konsentrasjon (evt. intervall), CAS-nummer, INCI betegnelse og evt. E-nummer.
 • Vurderingskriterier:  Produktet skal vurderes til å være til spesiell nytte for NAAFs målgruppe: allergikere, astmatikere og andre personer med spesiell følsomhet i hud og luftveier.
 • Produktet skal ikke inneholde parfymer/ luktstoffer, optiske blekemidler eller fargestoffer som kan komme i direkte eller indirekte kontakt med brukeren.
 • Produktet skal ikke inneholde bestanddeler som i medisinsk litteratur er beskrevet å kunne medføre kontaktallergisk reaksjon ved bruk ved langvarig og gjentatt hudkontakt.  Dersom innholdsstoffer ikke blir fullstendig vasket ut ved skylling av klær, skal det dokumenteres at stoffet, selv om det er i betydelig høyere konsentrasjon enn det som kan foreligge i produktet etter skylling, ikke medfører hudirritasjon på sensibel hud. Produkter som inneholder konserveringsmidler som kan avspalte formaldehyd eller andre allergifremkallende stoffer, avvises uten vurdering av produktet ellers.
 • Nødvendige konserveringsmidler skal foreligge i lavest mulig forsvarlig konsentrasjon av enkelt stoffer, med lavest mulig risiko for sensibilisering.  
 • Produktet skal være holdbart og ikke medføre risiko for infeksjon pga vekst av bakterier eller sopp, heller ikke oksidere og medføre spaltningsprodukter som kan være allergifremkallende eller irriterende.

Produktutvalget forutsetter at produsenten fremskaffer den nødvendige dokumentasjon for de enkelte bestanddeler, samt tar hensyn til Miljømyndighetenes (SFT i Norge) nyeste retnings¬linjer og forskrifter når det gjelder stoffer som  kan virke skadelige på miljøet, eller ha andre bivirkninger for brukere enn allergi, slik som reproduksjonsskader eller hormonhermende egenskaper.

III.  Produkter for renhold og annen forebygging av innemiljøforurensninger

Dette kan omfatte ”Inneklimaprodukter”, som fortrinnsvis ikke er fast installerte, dvs utstyr brukt til renhold og forbedring av inneklimaet.  For eksempel rengjøringsredskap for overflater (kluter, mopper, støvsugere), samt produkter som har til hensikt å fjerne uønskede luftforurensinger og bedre luftkvaliteten spesielt for personer med luftveisallergi og overfølsomme luftveis¬slimhinner, bl.a. ventilasjonsløsninger, filtre, luftrensere, luftfuktere, luftavfuktere, og evt. ovner, varme/kjøle¬pumper, etc.  (Noe overlapping med gruppe V vil kunne forekomme.)

 • Produktopplysninger skal foreligge, se generell veiledning.  Der det er relevant skal det opplyses om de aktuelle fysiske faktorer som er relevante for brukeren, for maskiner angis støy, vekt, partikkelutslipp, kapasitet på luftbefuktning, respektive luftrensing for partikler, vann eller gasser, etc. Pris og vedlikehold, garanti og tilgjengelighet for service.
 • Vurderingskriterier:  Produktet forventes å være til så stor nytte for allergikere at det bør markedsføres mot NAAFs medlemmer.
 • Produktet skal ikke inneholde bestanddeler som er beskrevet å kunne medføre helserisiko i anvendt bruk.  
 • Bruksanvisning skal være utfyllende og skal foreligge på norsk.  
 • Produkter skal være brukervennlig, lettest mulig å håndtere, og maskiner som er stillegående prioriteres.
 • Produktet skal være holdbart og ikke medføre risiko for infeksjon pga. vekst av bakterier eller sopp, heller ikke oksidere og medføre spaltningsprodukter som kan være allergifremkallende eller irriterende.  Håndtak som en holder i lenge av gangen, skal ikke inneholde nikkel, naturgummi (lateks), eller kunne avgi lavmolekylært epoksy.
 • Produkter som inneholder konserveringsmidler som kan avspalte formaldehyd eller andre allergifremkallende stoffer, avvises uten vurdering av produktet ellers.

Produktutvalget forutsetter at produsenten fremskaffer den nødvendige dokumentasjon for de enkelte bestanddeler, samt tar hensyn til Miljømyndighetenes (SFT i Norge) nyeste retnings¬linjer og forskrifter når det gjelder stoffer som  kan virke skadelige på miljøet, eller ha andre bivirkninger for brukere, slik som reproduksjonsskader eller hormonhermende egenskaper. 

IV.  Tekstiler / Klær / Utstyr,  til vanlig bruk eller spesielle formål

For eksempel sengetøy, madrasser, gardiner, møbelstoffer, etc.

Tekstiler skal være merket med tekstiltype, og ikke inneholde appretur, fargestoffer  eller andre tilsetningsstoffer som kan medføre hudirritasjon ved langvarig hudkontakt.

 • Produktet skal ikke kunne klassifiseres som brannfarlig.
 • Tekstiler som lanseres som beskyttelse mot støvmidd skal være dokumentert med pore¬størrelse både før og etter vask, være vaskbare uten å tape sine egenskaper, samt kunne slippe gjennom vanndamp tilstrekkelig fort til at det ikke blir gunstige vekstvilkår for evt. muggsopp eller støvmidd (for eksempel i puter).
 • Produktet skal avgi minimalt med støv ved bruk.  
 • Tekstilene skal ikke avgi gasser (løsemiddeldamper, formaldehyd og lignende ) eller partikler som anses å kunne føre til økt risiko for astma eller annen luftveisirritasjon, og heller ikke brannhemmende kjemikalier som er mistenkt være menneske-, dyre- eller miljøskadelige.
 • Vedlikeholdsanvisning for produktet skal foreligge på norsk.  
 • Produktet skal kunne tåle gjentatt vask med egnet vaskemiddel uten å tape sine bruksegenskaper. 

Produktutvalget forutsetter at produsenten fremskaffer den nødvendige dokumentasjon for de enkelte bestanddeler, samt tar hensyn til Miljømyndighetenes (SFT i Norge) nyeste retnings¬linjer og forskrifter når det gjelder stoffer som  kan virke skadelige på miljøet, eller ha andre bivirkninger for brukere enn allergi, slik som reproduksjonsskader eller hormonhermende egenskaper. 

For produkter der NAAF er i tvil om helserisiko, må evt. produsenten dokumentere at produktet ikke medfører økt risiko for negative helseeffekter i en sensitiv befolkning. 

V.  Møbler / Innredning;  til vanlig bruk eller spesialformål

For eksempel kjøkken¬innredninger/¬garderobeinnredninger, møbler, ventilasjonsløsninger etc.

Omfatter også i prinsippet de fleste byggematerialer og tekniske produkter.
For eksempel gulv/vegg-/tak-kledning, bygningsplater, parkett, laminat, baderomsplater, varmesystemer, ventilasjon, luftrensere/filtre, støvsugere etc.  samt lim, og produkter for overflatebehandling (maling, lakk, beiser etc.).

 • Produktet skal være merket med detaljert sammensetning.Produktet skal ikke avgi lukter, andre gasser (eks. løsemiddeldamper, formaldehyd og lignende ) eller partikler som anses å kunne føre til økt risiko for astma eller annen luftveisirritasjon, og heller ikke miljøskadelige brannhemmende kjemikalier, eller kunne avgi myknere som er mistenkt være menneske-, dyre- eller miljøskadelige.
 • Vedlikeholdsanvisning for produktet skal foreligge på norsk.  Produktet skal kunne tåle daglig renhold.  
 • For teknisk utstyr kan det lages supplerende kriterier der også brukervennlighet, funksjonskriterier, støy¬dempning, garantiordninger og pris kan tas hensyn til.


Produktutvalget forutsetter at produsenten fremskaffer den nødvendige dokumentasjon for de enkelte bestanddeler, samt tar hensyn til Miljømyndighetenes (SFT i Norge) nyeste retnings¬linjer og forskrifter når det gjelder stoffer som  kan virke skadelige på miljøet, eller ha andre bivirkninger for brukere enn allergi, slik som reproduksjonsskader eller hormonhermende egenskaper. 

For produkter der NAAF er i tvil om helserisiko, må evt. produsenten dokumentere at produktet ikke medfører økt risiko for negative helseeffekter i en sensitiv befolkning.

Produktutvalget ser det ikke som sin oppgave å vurdere produkter der kun miljøvennlighet, energiøkonomisering eller pris, er hovedbegrunnelsen for å søke anbefaling, dersom dette ikke også er direkte knyttet opp mot andre av de ovenfor nevnte produktkriterier og vil være til spesiell nytte for den sensitive del av befolkningen.

Før produktavtale inngås vil NAAF vurdere om markedsføringen av produktet er i tråd med NAAFs interesser, formål og verdier.
Alt reklamemateriell skal godkjennes av NAAF før bruk.

Produktvurderingsutvalget i NAAF