Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kriterier for maling

Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundet har gjennom produktmerkeordningen i en årrekke kunnet tilby sine målgrupper veiledning i valg av malingstyper med særdeles gunstige helsemessige egenskaper sammenlignet med gjennomsnittsproduktene på markedet.

NAAF lanserer oppdaterte malingskriterier

Målsetningen har hele tiden vært å ha full kontroll på hva malingene består av og ikke minst hva som avdamper fra malingen når den tørker. To faktorer som berører personer som enten er i kontakt med malingen eller som oppholder seg nær malingen påføres. I tillegg til å ha minimalisert avdampningsmengden, må også malingene kunne tørke fort for at innemiljøet skal være trygt å bo i. Mengde avdampning og tørketid henger gjerne sammen.

Hvordan ble kriteriene til

Kriteriene for maling ble i sin tid utviklet i samarbeid med Jotun som gjorde en formidabel innsats for å utvikle sin malingsserie Sens, en malingsserie som lå langt forut sin tid når man relaterer til helseparametere sammenlignet mot konkurrerende volumselgende malinger. Interessen fra malingsbransjen lot heller ikke vente på seg etter at kriteriene først ble lansert. De fleste som tok kontakt måtte innse at de ikke hadde produkter klare til å matche de strenge kriteriene som NAAF stilte overfor maling anbefalt av NAAF. Noen år senere, etter iherdig og målrettet utvikling klarte en annen norsk malingsprodusent, Gjøco, å møte kravene. Dette gav oss en pekepinn på at vi klarte å oppnå det vi ønsker med vår merkeordning som er å bevege bransjen i en helsemessig retning. Fra myndighetenes side er det lite insentiver å spore for å lage bedre produkter enn minimumskrav, men heldigvis finnes det andre pådrivere også. Miljømerket Svanen, en offentlig merkeordning er på sin side også en vesentlig bidragsyter i å bevege produsentene mot å tenke mer miljørettet. I dag er en ikke ubetydelig andel maling på markedet Svanemerket, en god indikasjon på at produsentene både kan og vil være bedre enn minimumskravene på miljø. Det som imidlertid behøves er reelle krav til helsevennlighet, og det er her NAAF tar ansvar ettersom NAAFs målgrupper er svært sårbare, og det som er godt for dem er godt for alle.

Hva er kriterienes funksjon og forbrukermarkedets utfordringer

Dessverre er det slik at en rekke produkttyper ikke er påkrevet i lovverket å være fulldeklarerte produkter over den som kjøper dem. I stedet er for eksempel byggkjemiske produkter delvis deklarerte med farlige stoffer, der de inngår, i sikkerhetsdatabladene. Det er store begrensinger med dette, da det krever en egeninnsats fra innkjøperens/forbrukerens side å fremskaffe/etterspørre slike datablader. Den andre begrensningen ligger i at innholdet i slike sikkerhetsdatablader er sterkt begrenset, spesielt om man fokuserer på konkrete allergener. Sikkerhetsdatablader inneholder kun opplysninger om såkalte merkepliktige stoffer, dersom de foreligger i og utgjør mer enn 0,1% av produktet. Dersom man er allergisk mot et merkepliktig allergen og er på jakt etter produkter som ikke inneholder dette er det ikke sikkert at man kan identifisere et slikt produkt som forhindrer at en allergi utløses, da mange allergikere kan reagere på mengder som ligger langt under 0,1%. I 2015 vil det komme innstramninger i merkeplikten som vil kreve at merkepliktige stoffer skal oppgis i sikkerhetsdatablader dersom de overstiger 0,01%. Dette vil være en innstramning som vil synliggjøre bedre hva produktene inneholder av merkepliktige stoffer, men det er dessverre ingen garanti for at det vil gi tryggere produkter på markedet. Dersom man er allergisk for stoffer som ikke er merkepliktige har man ikke mange verktøy tilgjengelige for å finne produkter som ikke inneholder slike stoffer. Det er her merkeordningene kommer inn som uavhengige tredjeparts sannhetsvitner, ettersom man setter som krav å få fullstendig innsyn i produktenes sammensetning i bytte mot at produsenten kan beholde store deler av sitt produktvern slik det er lagt opp til med dagens lovgivning.

 

Kriteriedokumenter og produktmerkeordningen.

Les mer om våre nye og gamle kriterier eller om vår produktmerkeordning.

Last ned versjon 3.0 av malingskriteriene her

Versjon 2.1 kan du laste ned her

Bakgrunnsinformasjon om NAAFs produktmerkeordning finner du her

 

Ny versjon 3.0 – hva innebærer det?

Malingskriteriene har vært gjennom en revisjon tidligere, med små justeringer av de allerede eksisterende grunnkravene som ble etablert. Nå har imidlertid tiden igjen blitt moden for å gjennomføre en ny revisjon ettersom erfaringsgrunnlaget har endret seg og ny viten og teknikk har tilkommet. Versjon 3.0 av malingskriteriene er ikke bare en generell oppstramming og videreforedling av eksisterende krav, men også et kjempeskritt i retning av å få til en harmonisering av malingskrav i Norden. I denne omgangen har vi jobbet tett sammen med vår søsterorganisasjon Astma-Allergi Danmark som i lang tid har merket behovet for å kunne tilby sine danske medborgere å gjøre et informert valg når det gjelder helsevennlig maling. Resultatet har blitt et nytt dokument fra vår side som harmoniserer i stor grad på grunnkravene med noen få nasjonale særkrav på hver enkelt side. I prinsippet skal derfor, med enkelte små tilpassinger, en malingsprodusent som får en maling akseptert og deklarert i Danmark også klare å få den anbefalt av NAAF i Norge, og tilsvarende i motsatt fall.

Harmoniseringen av kriteriene har medført at kravene har blitt mer presise og bedre spesifiserte. Enkelte tidligere krav har vært for utydelige og derfor heller ikke tilstrekkelig meningsbærende. Slike krav har derfor enten blitt tatt ut eller blitt endret i en retning som er enkelt forståelig og tydeligere beskrevet.

Hva er endret siden sist?

De viktigste endringene er beskrevet i et eget kapittel i kriteriene som omtaler endringene fra versjon 2.1 til versjon 3.0. Kapitlet er ansett å være nødvendig bakgrunnsinformasjon for å forstå prinsippene, og dette følger da med som en egen del av de nye malingskriteriene. I det vesentligste kan det helt overordnet nevnes at endringene er rettet mot krav som går på:

 

  • Emisjonsmålinger
  • Spesifikke stoffer og forbindelser
  • Lukttesting
  • Tørketid
  • Brekkfarger
  • Konserveringsmidler
  • Miljøvennlighet
  • Markedsføring
  • Vurderingsmetodikk

Spesielt for de nye kriteriene må det nevnes at NAAF ikke lengre vil stille kravene sine rettet til maling modifisert med tilsatt brekkfarge fra fargesystem hos forhandler, som var aktuelt i forrige versjon av kriteriene. I oppdatert versjon vil det kun være malinger som enten er ferdig farget og klare til bruk eller de aktuelle fargebaser som vil være anbefalt. Ettersom NAAF kjenner godt til at forbrukermarkedet ønsker å bruke farger i malingen de tar inn i sine hjem, er det for malingsbasene derfor stilt ekstra strenge krav, for å fange opp den usikkerheten som tilsats av ukjent brekkfarge medfører. Det opplyses derfor om at publikum må være oppmerksom på at de lyseste fargetonene vil innebære tilsats av mindre volumer med tilsatt brekkfarge, og de mørkere kulørene vil naturligvis medføre noe større volumer. Det er flere systemer for brekkfarger på markedet og forbrukeren er helt prisgitt det system som står hos utsalgsstedet. For NAAF er det ikke mulig å stille landsdekkende krav direkte til innhold i slike farger levert av flere fargesystemleverandører, men strengere krav fra NAAF til malingsbasen vil kunne tilby forbrukerne langt tryggere valg av fargebrukket maling enn om man valgte tilsvarende representativ volumselgende maling med brekkfarge tilsatt som ikke var bærer av NAAF-merket.

NAAF håper at de nye kravene blir godt mottatt av både industrien og sluttbrukerne. Rent teknisk sett anses kriteriene i sum å ligge på ca. samme nivå som forrige versjon. Det er i siste utgave visse innskjerpelser på enkelte krav og igjen noe løsere betingelser på andre krav. Det har vist seg å ikke være hensiktsmessig å stramme totalen på kravene videre inn, da de kan ende med å bli umulige å oppnå, noe som ikke er formålstjenlig. Formålet med kravene er at de må resultere i malinger som er helsemessig trygge og som dermed representerer et stort sprang i helsemessig retning fra standard konkurrerende malinger som man finner på de fleste utsalgssteder i Norge.