Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

NAAFU og Bærekraftsmålene

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Styret i NAAFU ønsker i denne artikkelen å rette fokus mot hva FNs Bærekraftsmål kan bety for både NAAF og NAAFU, og ikke minst viktigheten av å engasjere seg i Bærekraftsmålene.

Hva og hvorfor?

FNs Bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde de store generelle utfordringene verden står overfor, og består av 17 hovedmål og 169 delmål - hvor delmålene ofte gjør det lettere å etterstrebe hovedmålene. Meningen er at verdenssamfunnet skal ha mer fokus på bærekraft nå og i årene som kommer, ettersom det er viktigere enn noensinne å sikre de fremtidige generasjonenes behov, og å øke bevisstheten rundt utfordringene vi har. Det er forventet at alle aspekter av samfunnet i hvert land skal være med i denne kampen, inkludert frivillige organisasjoner.

Målene gir enhver bedrift eller organisasjon mulighet til å ta kampen på de målene som er aktuelle for dem, og ikke minst å bli motivert til å adoptere målene inn i strategier og handlingsplaner.

Hvorfor NAAFU sitt engasjement i målene, og hvordan kan de knyttes til NAAF sitt arbeid?

NAAFU sitt engasjement i Bærekraftsmålene kommer av et ønske om å bidra til at både moder- og ungdomsorganisasjonen blir grønnere og mer bærekraftige. Vi i NAAFU er spesielt opptatt av at det er medlemmene i NAAFU som en dag skal gå over i NAAF, og da må det være levedyktig på den måten at organisasjonen har klart å henge med i tiden. Målene, og arbeidet med dem, gjelder både arbeidet og strategien til selve organisasjonene, men også individene som enten er ansatt eller frivillig. Enhver organisasjon har ansvar for å være bevisst sine valg, i tillegg til å gå foran som forkjempere, slik at andre organisasjoner og bedrifter også ser nytten i å knytte seg til det. Målene er med på å skape mer åpenhet og informasjon rundt arbeidet, samt fokus på etiske kjøp og avtaler.

NAAFU har valgt ut to mål vi anser som spesielt aktuelle for både våre og NAAF sine medlemmer, og det samfunnsansvaret vi har. De to målene knyttes sterkt opp mot NAAF sine formål og verdier, og tematikken i noen av delmålene kan man finne igjen i NAAF sin strategi samt vedtekter. Ved å engasjere seg i bærekraftsmålene åpner det seg dører for smarte samarbeid, i tillegg til god og aktuell markedsføring som kan føre til både medlemsvekst og større inntekter. Nedenfor følger mer informasjon rundt de 2 målene.

Hvilke mål er aktuelle for NAAF?

Målene NAAFU har valg ut er mål nummer 11: Bærekraftige byer og samfunn, og mål nummer 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Både NAAF og NAAFU bør også jobbe med andre aktuelle mål, slik som likestilling, samarbeid, helse og klima. Men basert på arbeidet og målet til NAAF - å gjøre Norge friskere - er de to hovedmålene nedenfor essensielle. 

Mål nr. 11 handler om å gjøre byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Viktige punkter i dette målet omhandler forbedring av luftkvalitet, og å skape grønne lunger i byer. NAAF har flere tiår bak seg med arbeid rettet mot luftkvalitet og luftforurensning, og har mye å bidra med når det gjelder å fremme allergivennlige busker, trær og planter som kommunestyrer og byråd kan bruke til utvikling av grøntarealer.

Du kan lese mer om allergivennlige planter her >>

Med disse delmålene kan NAAF fronte astma som en av sykdommene forskere mener vil bli en av hovedsykdommene flere mennesker vil få i fremtiden, som følge av dårlig luftkvalitet. Det står blant annet i vedtektene til NAAF at "forbundet skal arbeide for å :e) bekjempe miljøforurensning og stoffer som utløser eller forverrer sykdommer". Oslo kommune har blant annet adoptert dette målet, så her ligger det store muligheter for samarbeid med kommunen, som gjør at NAAF får vist seg frem på en mer fremtidsrettet måte.   

Her kan du lese mer om NAAFs engasjement knyttet til luftforurensning >>

                                      

Mål nr. 12 handler om å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og omhandler både generelt og individuelt forbruk og produksjon. NAAF har, på lik linje med alle andre organisasjoner og bedrifter, et ansvar for å minske sine spor og utslipp, samt hvilke kjemikalier som blir brukt i produktene organisasjonen selger og fronter. NAAF er en sterk stemme i samfunnet mot unødvendige og farlige kjemikalier i produkter. Likevel kan man alltid søke mer informasjon om hvor produkter blir laget og kvaliteten deres. Er profileringsproduktene til både NAAF og NAAFU laget under godkjente forhold? Og er det produkter ansatte, frivillige og medlemmer faktisk bruker, eller blir de en del av "bruk og kast"-metoden?

Målet omhandler også overforbruk og forsøpling, og Norge er et av verdens største forbrukersamfunn per innbygger, med en enorm ressursbruk. Derfor har både bedrifter og enkeltpersoner en rolle å spille inn på dette målet. I tillegg dekker målet fokus på grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendig arbeid for mennesker som produserer produkter organisasjoner tar i bruk.

For å lese mer om strategiplanen til NAAF, hvor det står mer om unødvendige kjemikalier i produkter og luftforurensning, klikk her >>

Hva er mulighetene for NAAF og NAAFU, og hvordan vil NAAFU jobbe med målene fremover?

Mulighetene ved å engasjere seg i Bærekraftsmålene er mange. Man bidrar blant annet til å gjøre organisasjonen eller bedriften mer miljøvennlig. Ved å knytte arbeidet sitt opp mot Bærekraftsmålene, samt å bruke disse aktivt i markedsføring, vil organisasjoner også ha bedre muligheter til å fremme medlemmenes behov for politikere og beslutningstakere. Da vil oppmerksomheten og bevisstheten rundt disse utfordringene og mulighetene øke. Man er også med på å skape en arena for samarbeid, som kan tilrettelegge for agendaer og kampanjer for å nå felles mål som kommer våre medlemmer og øvrig populasjon til gode. Man får spredt ordet rundt om i landet om arbeidet sitt, samt være med på å skape fremtidsrettede og smarte løsninger for medlemmene. 

Så hvordan vil NAAFU jobbe med målene fremover? NAAFU har det siste året hatt mye fokus på bærekraft og hvordan organisasjonen kan ta kloke valg. Styret i NAAFU har satt som en standard at det alltid skal være et nøye utvalg av produkter som blir kjøpt inn, blant annet at produktene er kjøpt av leverandører som produserer, transporterer og forhandler på etisk vis og som overholder menneskerettigheter og anstendige lønns- og arbeidsforhold. Her kreves det litt undersøkelse, men heldigvis er flere og flere bedrifter åpne om hvor produkter blir laget, og under hvilke forhold. I tillegg er vi veldig opptatt av at produktene er av god kvalitet, og at det er produkter folk vil ha bruk for i hverdagen, slik de ikke ender opp i søppelet etter kort tid.

I tillegg til dette, er NAAFU opptatt av digitalisering. Vi jobber for å gjennomføre de fleste styremøter digitalt, med unntak av ett eller to i året som bør være fysiske. Dette har styret i NAAFU overholdt siden 2019, altså før Covid-19 pandemien gjorde sitt inntog og fikk flere inn i den digitale verden. Styret i NAAFU etterstreber også å alltid bruke miljøvennlige reisemåter når det arrangeres fysiske møter eller aktiviteter, og oppfordrer alltid sterkt til at medlemmene og deltakerne på de diverse arrangementene også bruker slike fremkomstmidler så langt det lar seg gjøre. Et viktig punkt her, er å alltid prøve å legge arrangement eller møter til steder hvor det lar seg gjøre at folk klarer å ta kollektiv eller andre miljøvennlige fremkomstmidler - slik overholder vi minimalt med utslipp knyttet til våre aktiviteter.

Bærekraftsmålene, og tematikken de omhandler, angår oss alle. Alle har et ansvar for å gjøre det de kan for et bedre miljø og samfunn!

For å lese mer om Bærekraftsmålene, og hvordan Norge arbeider med dem, klikk her >>