Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Sosial møteplass for personer med kols

Gi en gave til vårt arbeid

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Du kan bli en viktig støttespiller ved å gi en gave til NAAF. Slike gaver er avgjørende for å kunne opprettholde vårt viktige arbeid.

Mange ønsker å gi en støtte fordi de har sett at vi arbeider spesielt med en sak som er viktig for dem, eller fordi de generelt mener forbundet gjør en viktig jobb.

Gaver til frivillige organisasjoner generelt gir rett til fradrag på inntekt når pengegaver utgjør minst 500 kroner i det året som gaven ble gitt. Det kan maksimalt kreves fradrag for gaver etter aktuelle ordning (skattelovens § 6-50) med til sammen 50 000 kroner årlig.

For at vi skal kunne innberette dette for deg trenger vi ditt personnummer. Kontakt oss for å oppgi dette på tlf 23 35 35 35.

Giro/nettbankoverføring merkes f.eks. ”Gave til NAAF” eller "Gave til Geilomo barnesykehus" (ved minnegave påføres avdødes navn og pårørendes navn og adresse) og sendes til:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo
Kontonummer: 6005.06.64107

Kontaktinfo giverregisteret: 
tlf. 23 35 35 35
e-post: giver@naaf.no  

Gave til NAAFs forskningsfond

Det kan kreves skattefradrag for tilskudd til forskning (skattelovens § 6-42). Her kan inntil kr 10.000 trekkes fra uansett inntektens størrelse. Tilskudd utover dette betinger at fradraget ikke utgjør mer enn 10 % av alminnelig(netto) inntekt.

Les mer om NAAFs Forskningsfond >>

Giro/nettbankoverføring merkes ”Gave til NAAFs Forskningsfond” og sendes til:

Astma- og Allergiforbundet, PB 6764 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Kontonummer: 6004.05.51959