Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ren byggeprosess

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Manglende renhold og støvoppsamling i byggeperioden og før innflytting til et dårligere inneklima for brukerne av bygget. Irriterende betongstøv, sagmugg o.l. kan ligge igjen i ventilasjonskanaler, på himlinger m.m. og spres i innelufta etter ferdigstilling av bygget. Sagmugg kan i tillegg gi grobunn for vekst av skadelige mikroorganismer.

 

Manglende rydding og renhold i byggeperioden gir i tillegg:
•    Dårlig arbeidsmiljø, økt ulykkesrisiko og heft for bygningsarbeidere.
•    Økte kostnader til rengjøring ved ferdigstillelse.

HMS ANSVAR
•    Byggherre eller prosjektleder skal ha ansvaret for å utpeke en koordinator for å samordne at miljø og sikkerhet ivaretas gjennom hele byggeprosessen. Spesielt er dette viktig, når flere arbeidsgivere eller enkeltmannsforetak er inne på samme byggeplass.

RENHOLD
•    Godt renhold i form av regelmessig fjerning av avfall, støv, flis og andre rester etter byggearbeid, kombinert med tilrettelagt inngangsparti for å hindre at smuss og forurensing dras inn i bygget er nødvendig for å unngå at man ”bygger inn” kjemikalier, fukt, støv og lignende, som senere gir grunnlag for mikrobiell vekst. Rask framdrift i byggeperioden kan lett føre til at renholdet på byggeplassen blir for dårlig.

•    Det skal foretas rengjøring av overflater i hulrom, sjakter, over himling, åpne kanaler, vegger o.l. før disse lukkes eller forsegles.

•    Det skal støvsuges (ikke feies) regelmessig på byggeplassen.

•    Man skiller mellom synlige og målbare vurderingsmetoder. Ved renhold i byggetiden er synlige vurderinger best egnet, men en kan også benytte målbare metoder. Gjennom visuell befaring beskrives de mål en har for kvalitet, frekvens og metode mht. rydding og renhold.

•    Til syvende og sist er det håndverkernes holdninger på byggeplassen som avgjør om man lykkes med et rent bygg. Derfor er vektlegging avhåndverkers egenmotivasjon, kunnskapsøkning og delaktighet av avgjørende betydning for å oppnå et Rent Bygg. Rent Bygg er derfor like mye et spørsmål om organisasjon og bedriftskultur som tekniske tiltak. En kan lese mer om dette på www.naaf.no under inneklima: ”Hvordan oppnå rent bygg”.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har utarbeidet heftet ”Rent bygg, forebyggende helsevern i bygninger”. Heftet gir en fyldig beskrivelse av hvordan rent bygg kan planlegges og organiseres med forslag til beskrivende tekster til anbudsgrunnlaget. Det kan bestilles hos RIF www.rif.no