Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fukt/muggsopp

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Fukt i bygninger kan vanligvis forebygges gjennom god planlegging og korrekt utførelse av byggeprosjekter. Bygningen må være innrettet til å tåle de fuktbelastninger som vær, vind og grunnforhold skaper. I tillegg må den være tilpasset den innvendige fuktproduksjonen som skyldes virksomheten i bygget.

Fuktsikring

  • Utarbeide en kontrollplan som beskriver hvordan man har sikret bygget mot fuktskader i prosjekterings- og byggefasen, samt utarbeide og benytte prosjekttilpassete sjekklister for fuktsikring.
  • Kontrollplanene skal bl.a. omfatte materialfukt, lagring av materialer, tildekking mot nedbør, kontroll av fukt før tildekking / lukking.
  • Det skal foreligge tilfredsstillende materialdokumentasjon som angir kritiske verdier for fukt i forhold til mikrobiologisk vekst, avgassing og andre vesentlige egenskaper ved produktet.
  • Bruksbetingelser for materialene må være dokumentert.
  • Risikovurdere tomten og plassering av bygget (ekstremnedbør - innhente kunnskap om hvordan tomten håndterer vann m.m.)
  • Risikovurdere bygningsmassen mht. sårbarhet for fukt.

Tverrfaglig samarbeid

  • Samle relevant fagkompetanse for å gjennomgå løsninger, plantegninger m.m.
  • Foreta en godt koordinert planlegging mellom ulike produsenter, leverandører og montører. Spesielt viktig er det at alle ”hull” i bygningsskallet blir planlagt i felleskap for de entrepriser som skal tette ”hullet”.
  • Bygninger settes ofte sammen av prefabrikerte produkter og de må være konstruert slik at mindre uregelmessigheter enkelt kan tilpasses på byggeplassen. Hvis ikke kan man risikere at for eksempel fuktighet i form av vann eller snø trenger gjennom.