Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Materialvalg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften.

Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter er lite dokumentert/kjent.

Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne mer irriterende stoffer.

Lavemitterende materialer/produkter

Det er viktig for at alle materialer som planlegges benyttet i byggverket gjennomgås for å vurdere avgassing fra materialene og mulig påvirkning på inneklima. Dette forutsetter at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på produktene som brukes. Astma- og Allergiforbundet mener bestiller av bygg bør stille krav til produkter som skal brukes i oppføring av boliger og yrkesbygg.

Kjemiske byggprodukter som smøremembran, fugemasse, sparkel, lim, selvutrettende sparkelmasse etc. kan ha betydelige helseskadelige emisjoner. Det samme gjelder øvrige byggprodukter som for eksempel gulvbelegg, parkett, interiør etc. Avgassing fra byggprodukter kan bidra til utvikling av sykdom som allergi og astma og annen overfølsomhet, og kan også bidra til økte helseplager for personer som allerede har disse sykdommene.

Hva menes med lavemitterende materialer?

I NS- EN 15251:2007 ”Inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse, inkludert inneluftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustikk”, vedlegg C er det definert to typer nivåer for forurensning i bygg:

  1. Lavt forurensende bygg
  2. Svært lavt forurensende bygg

Ved prosjektering bør det kreves dokumentasjon som viser at materialene som skal brukes oppfyller kravene gitt i NS- EN 15251 vedlegg C.

Krav til valg av kjemiske byggprodukter

NAAF anbefaler å stille følgende krav til kjemiske byggprodukter og byggematerialer som skal brukes:

  • For alle kjemiske byggprodukter og byggematerialer som skal brukes skal det foreligge HMS datablader/sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på avgassing (TVOC, formaldehyd, ammoniakk, se NS- EN 15251 vedlegg C)

 

  • Det bør være et mål å kun benytte produkter/materialer som kan dokumentere at de tilfredsstiler kravene til svært lavt forurensende materialer (se punktet ovenfor). Ved valg mellom tilsvarene produkter skal produktet med lavest avgassing velges

 

  • Hvis det ikke finnes produkter/materialer på markedet som tilfredsstiller dette kravet skal produktet med lavest avgassing velges

 

  • Interiørmaling som benyttes bør oppfylle NAAFs kriterier for innendørs maling
No image
No image
No image
No image

Lim og Fug

CT1
Anbefalt av Asthma Allergy Nordic.