Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Radon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3.       Kilde: Statens strålevern

Radonforebyggende tiltak i nybygg
Bygninger som føres opp i Norge bør ha så lave radonnivåer som praktisk mulig. Nye bestemmelser om radon i byggteknisk forskrift trådte i kraft 1. juli 2010.

Også tidligere gjeldende bygningsregelverk inneholdt krav om radon, og bestemmelser om overgangsperiode mellom gamle og nye bestemmelser er inntatt i § 17-2. Formelt ansvarlig for forskriften er Kommunal- og regionaldepartementet.

Spørsmål om de nye radonbestemmelsene i byggforskriften kan rettes til Statens bygningstekniske etat (BE). De nye kravene lyder som følger:

”III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon
(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.
(2) Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.
(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.”

I de fleste tilfeller er det mulig å forebygge høye radonnivåer i inneluften ved å konstruere bygningen med:

  • radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen (inkludert tette rørgjennomføringer i gulv og vegger)
  • aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget

Et balansert ventilasjonssystem vil også kunne ha en viss radonreduserende effekt.

Kilde: Statens strålevern