Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Valg av tomt

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Valg av tomt og beliggenhet vil ofte ha stor betydning for inneklima i det ferdige bygg.

 Byggets plassering i forhold til omgivelsene vil kunne innvirke på både inneklima og energiforbruk. 
Nabobebyggelsen kan gi både positiv og negativ effekt på energiforbruket. Positiv ved at de kan skjerme mot vind og dermed redusere uønsket infiltrasjon. Negativ fordi de kan skjerme for ønsket soltilskudd. Er skjermingen betydelig gir det økt oppvarmingsbehov og økt behov for elektrisk belysning om vinteren, men kan gi redusert kjølebehov om sommeren.

Denne websiden inneholder momenter og en sjekkliste som kan brukes ved valg av tomt og beliggenhet. Sjekklisten kan deltakere i byggeprosjektet bruke i dialog med rådgivende ingeniører og arkitekter. 

Ved for eksempel bygging av ny barnehager eller skole er valg av tomt og beliggenhet innarbeidet i Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Ved å gjennomtenke og risikovurdere valg av tomt og beliggenhet på planstadiet, kan det ferdige bygg få økt kvalitet. Kanskje vil en risikovurdering avdekker at tomta og beliggenheten ikke er egnet til aktiviteten som skal bedrives i bygningen.

Det er mye helse og god økonomi å gjøre nødvendige endringer i denne fasen.

Nedenfor er det opplistet noen hovedmomenter som bør vektlegges ved valg at tomt og plassering på tomta. I høyremenyen kan du laste ned en sjekkliste med mer detaljerte underpunkter. Dette er spørsmål som rådgivende ingeniører og arkitekter må ta stilling til ved å svare JA eller NEI.

 

Hovedpunkter hentet fra sjekklisten i høyremenyen:

Aktuelle sjekkpunkter i plan-/prosjekteringsfasen

  • Vi sjekker om prosjekt- og brukererfaringer vektlegges
  • Vi sjekker om valg av tomt er sett i forhold til
  • Vi sjekker tomtens pedagogiske muligheter
  • Vi sjekker tomtas egnethet
  • Vi sjekker klimatiske forhold
  • Vi sjekker mulige forurensninger fra naboer, industri, veg og grunn