Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Fukt/muggsoppskader

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Høy relativ fuktighet kan forårsake soppvekst, bakterieangrep, dårlig lukt og uheldige kjemiske reaksjoner i bygningsmaterialer. Samtidig kan det føre til skader og kortere levetid på byggverk og komponenter eller misfarging av materialoverflater. Avgassingen fra et materiale vil også øke med økende fuktinnhold.

Fukt er trolig den enkeltfaktor som bidrar mest til dårlig innemiljø utenom røyking og passiv røyking.

Det kan gi alvorlige helseplager som allergi, astma og annen overfølsomhet[1]. I tillegg kan eksponering for fuktskader medføre generelle plager som unormal tretthet, hodepine og konsentrasjonsproblemer. En meta-analyse gjennomført av The Institute of Medicine ved National Academy of Sciences viste at fukt og muggsopp i bygg er assosiert med 30-50 prosent økning i luftveis- og astmarelaterte problemer[2].

Selv om sammenhengen mellom fuktskader og helseproblemer er veldokumentert, vet vi ikke nok om hvordan fukt i bygg bidrar til dårlig helse. Vi vet ikke hvilke mekanismer som er involvert, og hva som er kritisk grense for fukt. Det er flere sannsynlige virkningsmekanismer. Ved fukt- og muggsoppskader kan det dannes en rekke potensielle helseskadelige stoffer og/eller agens:

  1. Allergener/mikroorganismer som husstøvmidd, sporer fra mugg, bakterier og insektrester. Disse forekommer naturlig i luften og tåles vanligvis godt av de aller fleste. I et innemiljø med fuktskader kan imidlertid oppblomstringen av mikroorganismer bli så stor, at det kan gi helseplager.

  2. Irritanter som er illuktende, irriterende damper og gasser produsert av mikrobiologisk aktivitet, ofte omtalt som MVOC – «Mikrobial volatile organic compounds».

  3. Mykotoksiner som er giftstoffer produsert av sopp, vanligvis muggsopp, av visse arter og under visse forhold. Noen muggarter klassifiseres som særlig ondartede. Disse kan ikke forgifte mennesker, men kan gi betennelsesreaksjoner i slimhinnen i hals, nese og øyne.

  4. Endotoksiner, glukaner og andre skadelige stoffer fra bakterier og sopp.

  5. Avgassing som skyldes økt kjemisk avspaltning fra ulike byggematerialer, ofte omtalt som VOC – «volatile organic compounds» eller flyktige organiske forbindelser.

 

Grunnet den entydige sammenhengen mellom fuktige bygg og helseproblemer, har Nasjonalt folkehelseinstitutt utformet en klar anbefaling:

Anbefalt norm for fukt

Fukt og råteskader skal ikke forekomme.

Anbefalt norm for muggsopp

Synlig mugg og mugglukt bør ikke forekomme.

 

Kilde: Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase, Revisjon 2008

Ut over målinger av fuktighet i bygg og byggematerialer, er det foreløpig få målinger som er aktuelle som rutine ved vurdering av fuktskader i bygg. Det er bred faglig enighet om at synlige fukt- og muggsoppskader og lukt er tilstrekkelig grunnlag for tiltak. Samtidig er det viktig å være klar over at helseskadelig fukt- og muggproblemer kan eksistere uten at det behøver å være synlige skader. I slike tilfeller er påvisning av unormal mikroflora en viktig indikator for å avdekke problemene.


[1] ?

[2] Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes. W.J. Fisk, Q. Lei-Gomez, M. J. Mendell. Indoor Air, Vol. 17, Issue 4, pages 284-296, August 2007