Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Risikoanalyse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Enhver virksomhet skal foreta en risikovurdering av sin egen drift, for å unngå skade på mennesker, materiell og miljø. Her finner du mer informasjon om dette.

Jo mer omfattende og kompleks er virksomhet er, jo viktigere er det med en systematisk analyse av hvilke farer man står ovenfor. Det vil ofte vise seg at det ligger gode økonomiske gevinster i å drive et aktivt arbeid for å forhindre uønskede hendelser. Foruten at slike hendelser ikke skal inntreffe, så vil det være mer motiverende å bruke midler til utviklende arbeid, enn å bruke dem for å utbedre skader.

En systematisk analyse av farene vil være ofte være helt nødvendig om man skal ha kontroll på de farene som lurer. Hvilke farer er altså viktig å få kartlagt, men også konsekvensen er av de ulike farene. En systematisk oversikt over sannsynlighet og konsekvens for den enkelte fare, vil gi et bilde av hvor det er viktig å sette inn tiltak for å unngå den uønskede situasjonen.

Til dette er risikoanalysen et nødvendig verktøy. En slik analyse kan være mer eller mindre omfattende. Det kan muligens være fornuftig å begynne med enkle analyser for å skaffe seg grove oversikter over farer, og så heller gå dypere i materien der hvor de største utfordringene ligger.

Det vil ofte vise seg at det ligger gode økonomiske gevinster i å drive et aktivt arbeid for å forhindre uønskede hendelser. Foruten at slike hendelser ikke skal inntreffe, så vil det være mer motiverende å bruke midler til utviklende arbeid, enn å bruke dem for å utbedre skader.

Enkel risikovurdering

Risiko kan defineres som kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal oppstå og konsekvensen av hendelsen. Dvs. at en liten sannsynlighet kombinert med en stor konsekvens har samme risiko som en stor sannsynlighet kombinert med en liten konsekvens.

Eksempel på høy risiko: En skole har et gammelt vannbårent varmeanlegg hvor korrosjon har gitt stor risiko for at anlegge vil stoppe opp. Skolen vil da bli stående uoppvarmet. Her er både sannsynlighet for hendelsen og konsekvensene store, dermed blir risikoen stor.

For at man skal kunne vurdere risikoen må derfor også konsekvensen fastsettes. Dette er ikke alltid lett. I vår sammenheng kan vi bare anbefale at man bruker sunn fornuft eller innhenter råd fra fagpersoner.

Konsekvensgrad kan også angis i en firedelt skala:

0: Ingen konsekvenser

1: Små konsekvenser

2: Middels store konsekvenser

3: Store konsekvenser

 

Risiko kan dermed vurderes som en kombinasjon av tilstandsgrad og konsekvensgrad:

Tilstandsgrad Konsekvensgrad Risiko
Ingen (0) eller svake symptomer (1) Ingen (0) eller små konsekvenser (1) Ingen eller lav
Svake symptomer (1) Middels konsekvenser (2) Middels
Middels kraftige symptomer (2) Små konsekvenser (1) Middels
Middels (2) eller kraftige (3) symptomer Middels (2) eller store (3) konsekvenser Høy

 

Økonomi og prioritering av tiltak

Før en beslutning om hvilke tiltak skal gjennomføres må også økonomiske forhold vurderes.

 

 Risiko Lav kostnad Middels kostnad Høy kostnad
Lav risiko Innarbeides i vedlikeholdsplanen Innarbeides i budsjettet og vedlikeholdsplanen Innarbeides i budsjettet og langtidsplanen
Middels risiko Gjennomføres i henhold til avtalt tidspunkt Innarbeides i budsjett og gjennomføringstidspunktet tidfestes. Tiltak gjennomføres innen et fastsatt tidspunkt, men ulike alternativer kan utredes nærmere, 1)
Høy risiko Gjennomføres umiddelbart Økonomi avklares, og tiltak gjennomføres umiddelbart Økonomi avklares, og tiltak gjennomføres umiddelbart. Dersom kostnadene er for høye skal andre alternativer som kan redusere risikoen utredes nærmere, 1)

1) Det kan for eksempel vurderes om virksomheten kan flyttes til bedre bygninger/lokaler eller om tiltakene bør gjennomføres i forbindelse med større ombygging/rehabilitering.