Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Hva er FDV?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Kommuner som tar vare på bygningsmassen tar også vare på helsa til dem som arbeider i byggene. Luftveislidelser, allergier og hudplager er vanlige følger av å sluntre unna vedlikehold. 

I tillegg er det kostbart å måtte bygge nytt altfor tidlig fordi man vil spare noen kroner på vedlikeholdsbudsjettet.

FDV = Forvaltning, drift og vedlikehold

Forvaltning omfatter administrative oppgaver som kjøp og salg av eiendommer, utleie av bygninger og lokaler, husleieadministrasjon, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon og lignende.

Drift omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette omfatter blant annet betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon.

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på bygningen på fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er vanlig å skille mellom løpende og periodisk vedlikehold.

Kilde: FDV, Store norske leksikon.

Ordforklaring: Når du møter fagfolk, leser manualer eller tegninger benyttes det ofte tekniske ord/begrep/utrykk som kan være vanskelig å forstå. Her finner du en side der noen av disse ordene og begrepene er forklart. 

 

Bygningens livsløp

Forfall av en bygning pågår kontinuerlig, og starter med en gang den tas i bruk. Dersom bygningen ikke vedlikeholdes og slitte eller ødelagte deler skiftes ut vil den degraderes og kvalitet og funksjon forringes. Figuren under forsøker å illustrere dette forløpet.

 Bygningers livsløp

 

Figuren er tilpasset nettstedet DriftOgHelse med utgangspunkt i presentasjoner utarbeidet av professor II Svein Bjørberg ved Institutt for bygg, anlegg og transport ved NTNU.

Figurforklaring: Faguttrykk-forklaring
Kvalitet/funksjon Byggets beskaffenhet og tiltenkte bruksmåte. Omfatter for eksempel bygningsmaterialers og installasjoners bestandighet og utseende, brukervennlighet.
Nytt skolebygg Byggets kvalitet ved overtakelse
Design, planlegging og bygging Vektlegging av inneklima og helse i planarbeid av nytt bygg og HMS og byggrenhold i byggefasen
Bygningen tas i bruk Overtakelse, se tabellen under
Nye krav Dette kan være at det kommer strengere myndighetskrav til inneklima eller energibruk, brukerne stiller høyere krav til komfort og brukervennlighet osv.
Kvalitet/funksjon ved periodisk oppgradering/vedlikehold Etter en tid med forfall og nedbryting foretas reparasjoner, oppgradering og/eller ombygging som hever bygningens kvalitet/funksjon
Oppgradering til nye krav Etter en tid med forfall og nedbryting foretas reparasjoner, oppgradering og/eller ombygging som hever bygningens kvalitet/funksjon slik at nye krav tilfredsstilles
Akkumulert forfall dersom vedlikehold neglisjeres Dersom det ikke jevnlig foretas reparasjoner, utskifting av ødelagte deler og oppgraderinger vil det samlede vedlikeholdsbehovet etter hvert bli stort og nærme seg kostnaden for å sette opp et nytt bygg.

  
     
Kilde: Jan Vilhem Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet, Førsteamanuensis NTNU