Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Samhandlingsmodell

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I skoler, barnehager og institusjoner er det viktig å legge til rette for samhandling mellom ansatte/bruker, elever og brukere. Dette vil bidra til at ansatte og brukere blir en viktig ressurs.

For å oppnå de beste resultater kreves en godt motivert leder som tar ansvar for gjennomføringen.

I en kommune kan FDV organiseres etter ulike modeller:

 1. Driftspersonale, vaktmestere og renholdere hører organisasjonsmessig til i den lokale enheten
 2. Etat (driftspersonale, vaktmestere og renholdere organiseres i en egen eiendomsetat)
 3. Driftsforetak (driftspersonale, vaktmestere og renholdere plasseres i et kommunalt driftsforetak)
 4. Eiendomsforetak (driftspersonale, vaktmestere og renholdere plasseres i et kommunalt eiendomsforetak)
 5. Aksjeselskap (eiendomsavdelingen, driftspersonale, vaktmestere og renholdere plasseres i et kommunalt aksjeselskap)
 6. Tjenesteutsetting eller «outsourcing» (vaktmestere og renholdere overføres til privat selskap som drifter byggene på oppdrag fra kommunen)

De seks siste modellene innebærer alle en form for bestiller-utførermodell der tjenesteansvarlig/enhetsleder bestiller og etat/foretak/bedrift utfører drifts- og vedlikeholdsoppdrag. I forhold til dagens modell innebærer det at virksomhetslederne mister instruksjonsmyndigheten over driftstekniker og renholder. Lignende modeller benyttes i stat, fylke og næringsliv.

Eksempel på ansvarsfordeling og organisering i en skole

Ved å legge til rette for samhandling mellom ansatte, elever og brukere av skolen, kan potensialet i den eksisterende bygningsmassen utnyttes bedre. For å oppnå de beste resultater kreves en godt motivert leder som tar ansvar for gjennomføringen, og tilgang på god kompetanse om drift og vedlikehold av bygninger.

Følgende erfaringer er høstet av NAAF etter bruk av samhandlingskart og aktiv brukermedvirkning på ulike inneklima-/HMS-prosjekt:

 • Rektor har det overordnede ansvaret for at skolebygningen er i forskriftsmessig og godkjent stand (i henhold til Opplæringsloven § 9a).
 • Rektor har ansvar for at eventuelle mangler følges opp overfor den ansvarlige myndighet.
 • Driftstekniker forestår det vedlikeholdet som er nødvendig for at skolen skal fungere i det daglige.
 • Driftstekniker har ansvar for at arbeidsoppgaver knyttet til de fire årstidene gjøres til rett tid.
 • Driftstekniker setter opp nødvendige gjøremål i samarbeid med eiendomsavdelingen, for eksempel to ganger per år, og forelegger dette for rektor (deler av dette kan inngå i skolens internkontroll).
 • Lærerne er ansvarlige for tiltak i det fysiske miljø på klassenivå (innesko, mikrofibermopp, lufterutiner, sjekke termometeret, osv).
 • Hele personalet er sammen om å arbeide for et så godt arbeidsmiljø som mulig.
 • Elevene inngår i en kontinuerlig prosess for å skape så gode arbeidsvilkår som mulig.
 • I skolens lokale læreplan står samarbeidsoppgaver sentralt.
 • Oppgaver som det skal samarbeides om innarbeides i et spesielt avtaledokument.


Resultatet av dette samarbeidet har ført til et åpent og godt arbeidsmiljø, større vilje til fleksibilitet, og økt forståelse for hverandres arbeidssituasjon. Modellen kan for eksempel synliggjøres i et samhandlingskart.

Samhandlingskart

Samhandling der teknisk personell er organisasjonsmessig hører til i den lokale enheten.