Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Oppvarmingskilder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Oppvarming av rom kan skje på mange måter. Det kan skilles mellom to hovedprinsipper: ved å blåse inn varm luft, eller varmeoverføring fra en varm flate plassert i rommet. Erfaring har vist at den første metoden kan ha negative konsekvenser for inneklimaet, og bør unngås. 

Elektriske panelovner med glødende varmetråd eller vifteovner hvor støv og gasser passerer, bør ikke brukes. Varmekilder med lav overflatetemperatur gir behagelig varme uten støvforbrenning.

Av metoder med varme flater kan vi skille mellom for eksempel:

 • Elektriske panelovner, som regel plassert under vindu
 • Radiatorer, hvor varmen kommer fra varmt vann som føres fram til radiatoren gjennom rør, som regel plassert under vindu
 • Gulvarme, hvor varmen enten kommer fra elektriske kabler eller rør med sirkulerende varmt vann
 • Takvarme, hvor varmen enten kommer fra elektriske kabler eller rør med sirkulerende varmt vann.

Luftbåren varme

Ventilasjonsanlegget kan også benyttes til å distribuere varme ved at det blåses inn varm luft. Denne løsningen har imidlertid vist seg å ha mange ulemper, blant annet knyttet til at den varme luften legger seg som en «pute» oppunder taket, og ikke kommer oppholdssonen til gode.

Ulike oppvarmingskilder - en sammenligning

Tabellen under viser fordeler og ulemper ved ulike oppvarmingsløsninger.

Løsning

Fordeler

Ulemper

Elektriske panelovner

Rimelig å installere. Gir sikring mot kaldras fra vinduer.

Bundet til én type energikilde: elektrisk kraft. Varmeelementene i gjennomstrømningsovner akkumulerer støv som kan gi luktubehag.

Radiatorer

Kan knyttes til mange typer energikilder:

 • varmepumpe
 • fjernvarme
 • biobrensel
 • elektrisk kraft osv.

Dette kan gi fleksibilitet til å bruke den type energi som til enhver tid er rimeligst

Krever høyere investering enn panelovner

Gulvvarme, vannbåren

Kan knyttes til mange typer energikilder:

 • varmepumpe
 • fjernvarme
 • biobrensel
 • elektrisk kraft osv.

 

Dette kan gi fleksibilitet til å bruke den type energi som til enhver tid er rimeligst.

 

Varmetilførselen oppleves som behagelig. Romtemperaturen kan holdes lavere enn for andre løsninger, slik at energi kan spares dersom utførelsen er korrekt (god isolasjon mot grunn og ingen kuldebroer)

Krever høyere investering enn panelovner

Gir ofte tregere regulering av romtemperaturen enn panelovner eller radiatorer

Gulvvarme, elektrisk

Varmetilførselen oppleves som behagelig. Romtemperaturen kan holdes lavere enn for andre løsninger, slik at energi kan spares dersom utførelsen er korrekt (isolasjon mot grunn og kuldebroer)

Krever høyere investering enn panelovner

Gir ofte tregere regulering av romtemperaturen enn panelovner eller radiatorer

Bundet til én type energikilde: elektrisk kraft

Takvarme

For vannbårne løsninger kan den eventuelt kombineres med kjøling. Kjøling er imidlertid sjeldent brukt i skoler og barnehager.

Denne metoden er ikke anbefalt brukt som eneste varmekilde, da varmetilførsel ovenfra kan oppleves som ubehagelig varm mot issen, og det kan bli kaldt under bord (skyggevirkning)

Oppvarming med varmluft

I kombinasjon med ventilasjon kan dette gi en rimelig løsning.

Kan knyttes til mange typer energikilder:

 • varmepumpe
 • jernvarme
 • biobrensel
 • elektrisk kraft osv.

Dette kan gi fleksibilitet til å bruke den type energi som til enhver tid er rimeligst.

Oppvarming med varmluft har vist seg å gi klager på dårlig inneklima.

Varmluften kan lette legge seg oppunder tak og gi dårlig luftsirkulasjon i rommet.

Les mer

 

Moderne bygninger som er ekstra godt isolert kan klare seg med svært liten varmetilførsel til romoppvarming. Fordi det da er små varmemengder som skal tilføres, er det mindre viktig hvordan varmetilførselen foregår.

 

Varmekabler utendørs

Varmekabler i gang og kjørebaner ute er en fin måte å skape trygg og god fremkommelighet for kjørende og gående, ikke minst for bevegelseshemmede. Det er en energikrevende anvendelse som stiller store krav til styring og kontroll. Utallige ganger er det oppdaget at varmesløyfer står på 24 timer i døgnet året rundt. Dette er misbruk av teknologien, og er miljømessig forkastelig og dårlig økonomi for byggeier.

Tips som kan sikre funksjonen med minimum energibruk:

 • Varmekablene bør styres med et tidsur som sikrer at kablene er avslått vår, sommer og høst, når det ikke er behov for is-/snøsmelting
 • I tillegg til tidsur bør kablene styres av en føler plassert ute som kan finner ut av om det er behov for snøsmelting
 • NB! det er viktig å huske at varmekabler ute har liten effekt ved temperatur under -10 oC.

 

Styr energiforbruket til installasjoner etter behov

Teknisk utstyr som er beskrevet ovenfor bør styres etter behov fordi:

 • det er ikke behov for 22 0C om natten
 • det er ikke behov for lys i rom som ikke er i bruk
 • det er ikke behov for full ventilasjon i et rom som ikke er i full bruk

  Behovsstyring er avansert. Form tilpasningen av energibruken til behovet.